Hopp til hovudinnhald

Bilpleiar – grunnleggjande ferdigheiter på jobb

Profilane kan brukast til å kartlegge opplæringsbehov i lesing, skriving, rekning, digitale og munnlege ferdigheiter, og såleis tilpasse kurs til den enkelte sitt behov. Profilane beskriv korleis dei grunnleggjande ferdigheitene er ein del av arbeidsoppgåvene til ein bilpleiar.

Sist oppdatert : 19. desember 2023

Last ned som PDF, Excel eller Word

Arbeidsoppgåver for bilpleiarar

 • Plukke fram varer frå lageret etter bestillingar.
 • Selje bilpleieprodukt og utstyr.
 • Ha kontakt med kundar og leverandørar.
 • Vurdere kva utstyr, materiell og tid som trengst for å gjere ein jobb.

Leseferdigheiter

Kvar dag vil bilpleiaren

 • lese informasjon i samband med bestilling og mottak av varer.
 • lese og kontrollere merking av og innhaldet i hyller.
 • lese varebestillingar frå kundar eller andre avdelingar.
 • lese arbeidsordrar.
 • forstå informasjon i tekniske oppslagsverk, bruksrettleiingar og anna.
 • lese og forstå skriftlege meldingar frå kollegaer og leiarar.

Med jamne mellomrom vil bilpleiaren

 • lese skiftplanar.
 • sjekke varelager, vente- og bestillingstider for varer og delar.
 • lese oppslag på informasjonstavla.
 • lese meldingar og e-postar.
 • lese varedeklarasjonar på ulike produkt.

Av og til vil bilpleiaren

 • lese informasjon frå leiinga om planar og anna.
 • lese rutinar og reglar for handtering av avvik.
 • lese HMS-informasjon.
 • lese bruksanvisninger for nye produktar.
 • lese innlegg på sosiale medium for å halde seg oppdatert om nye trendar i faget.
 • lese informasjon som gjeld sitt eige arbeidsforhold.

Skriveferdigheiter

Kvar dag vil bilpleiaren

 • skrive logg frå sitt eige skift.
 • skrive beskjedar og påminningar til seg sjølv og andre, til dømes om å bestille nye varer og delar.
 • kvittere og registrere for mottekne varer.

Med jamne mellomrom vil bilpleiaren

 • notere førespurnader frå kundar, leiarar og kollegaer.
 • fylle ut skjema i samband med avvik og hendingar.
 • gje skriftleg informasjon og instruksar til kollegaer og leiar.
 • skrive meldingar og e-postar.
 • fylle ut timelister.

Av og til vil bilpleiaren

 • fylle ut og kvittere på pakksetlar og rekvisisjonar.
 • notere ned nye rutinar.
 • skrive notat og oppgåvesvar i kurssamanheng.
 • fylle ut skjema og søknader som har med arbeidet å gjere.
 • skrive innlegg på sosiale medium om produkt og tenester.
 • skrive fakturagrunnlag.
 • fylle ut bestillingslister.

Munnlege ferdigheiter

Kvar dag vil bilpleiaren

 • få kundane til å kjenne seg velkomne.
 • ta imot og svare på førespurnader.
 • formidle fagkunnskap og løysingar til kundar og kollegaer.
 • diskutere HMS.
 • rapportere munnleg om hendingar i sitt eige skift.
 • snakke med kollegaer og leiarar for å koordinere arbeidet.
 • forklare rutinar for vidare vedlikehald.

Med jamne mellomrom vil bilpleiaren

 • drøfte ulike løysingar med kollegaer og leiarar.
 • drøfte arbeidstid og skiftavvikling.
 • handtere munnleg informasjon frå kollegaer og leiarar.
 • snakke med ulike leverandørar om varer og prisar.
 • delta i lunsj- og pauseprat.

Av og til vil bilpleiaren

 • få informasjon om nye system, rutinar og produkt.
 • delta i opplæring.
 • få rettleiing om riktige arbeidsstillingar og -teknikkar.
 • snakke med leiaren sin om sine eigne arbeidstilhøve og opplæringsbehov.
 • diskutere og kome med innspel til verneombodet og dei tillitsvalde.
 • informere kundar om ulike fordelsprogram.
 • ta imot og handsame klager og reklamasjonar.
 • ha ein medarbeidarsamtale med leiaren sin.

Rekneferdigheiter

Kvar dag vil bilpleiaren

 • sjekke at varemengda stemmer med ordrar og bestillingar.
 • rekne ut kor mykje utstyr og materiell som trengst til ein jobb.
 • vurdere kor mykje tid som trengst for å gjere ein jobb.
 • rekne ut kostnader for ein jobb.
 • lese av ulike måleinstrument.

Med jamne mellomrom vil bilpleiaren

 • vurdere og kontrollere mengder i samband med varebestillingar.
 • lage kostnadsoverslag for kundar.
 • samanlikne prisar frå ulike leverandørar.
 • setje opp fakturagrunnlag.

Av og til vil bilpleiaren

 • kontrollere varelager, til dømes ved vareoppteljingar.
 • lage tilbodspakkar til kundar.
 • kontrollere sin eigen lønsslipp.

Digitale ferdigheiter

Kvar dag vil bilpleiaren

 • ta utskrifter av rapportar og arbeidsordrar.
 • bruke skannar.
 • registrere og kontrollere varer.
 • handtere kortterminalar.
 • registrere arbeidstimar.
 • bruke standard kontorprogramvare.

Med jamne mellomrom vil bilpleiaren

 • søkje opp vareinformasjon av ulike slag.
 • sende og ta imot meldingar og e-postar.
 • bestille varer.
 • registrere mottekne varer.
 • bruke smarttelefon og nettbrett med forskjellige appar knytte til oppgåver.

Av og til vil bilpleiaren

 • dokumentere hendingar og avvik.
 • bruke leverandørar sine elektroniske tenester til å bestille varer.
 • oppdatere HMS-kunnskapen sin.
 • sjekke på internett om materiale har skadeverknader eller inneheld skadelege stoff og korleis ein skal handtere spesialavfall.
 • bruke ulike program i opplæringstiltak.
 • bruke ulike digitale møteplassar for samarbeid og kommunikasjon.
 • oppdatere seg på ISO-godkjenningar.
 • bruke sosiale medium for å halde seg oppdatert og reklamere for si eiga verksemd.
 • bruke videotenester for å finne tips og framgangsmåtar i samband med sitt eige arbeid.
 • bruke QR- og strekkodar når det trengst.