Hopp til hovedinnhold

Offentlig høring av læreplaner

Nye modulstrukturerte læreplaner for voksne har vært ute på høring. Høringsfrist for selve læreplanene var 1. desember 2023. Vurderingsordningene hadde frist 31. januar 2024.

Sist oppdatert : 18. mars 2024

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet sendt forslag til læreplaner for forberedende opplæring for voksne (FOV) på høring. HK-dir har også fått i oppdrag å utvikle vurderings- og dokumentasjonsordninger for modulstrukturert opplæring for voksne i FOV. De endelige læreplanene skal inneholde omtale av vurderingsordninger i fagene.

Høringen for selve læreplanene og høringen for vurderingsordningene har ulik svarfrist fordi de ble sendt ut på ulike tidspunkt.

Modulstrukturerte læreplaner for FOV skal erstatte læreplanene som brukes i grunnskole for voksne (LK20) og forsøkslæreplanene i Forberedende voksenopplæring (FVO) fra 1. august 2024.

Læreplanene som er på høring er for fagene norsk for språklige minoriteter, norsk, matematikk, samfunnsfag, naturfag og engelsk, samt en grunnmodul for deltakere som ikke har lært å lese og skrive tidligere. Læreplanen i norsk for språklige minoriteter er ikke en overgangsplan, men en norskplan for de som skal lære norsk som andrespråk. Den er sidestilt med læreplanen i norsk.

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for å modulisere læreplaner i 13 lærefag for videregående opplæring for voksne (VOV). Her finner du Utdanningsdirektoratets høring av forslag til læreplaner og vurderingsordning for VOV.

Modulstrukturerte læreplaner for FOV og VOV skal sammen legge til rette for en opplæring som er bedre tilpasset voksne. På bakgrunn av kartlegging og realkompetansevurdering skal deltakeren få et opplæringstilbud som bygger videre på den kompetansen den voksne allerede har. Opplæringen skal ta utgangspunkt i den voksnes ønske om sluttkompetanse. Opplæring etter modulstrukturerte læreplaner skal blant annet kunne inngå i introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger og i kvalifiseringsløp i regi av Nav.

Den nye opplæringsloven åpner for at fylkeskommunen kan ta inn voksne som ikke har fullført opplæring på nivået under, i videregående opplæring. De voksne vil da få opplæring i et kombinert løp med opplæring både etter læreplaner for FOV og læreplaner for VOV.

Om læreplanene

Læreplanene i FOV, med unntak av læreplan for grunnmodulen, er organisert i fire moduler som bygger på hverandre. Inndelingen i moduler skal legge til rette for en fleksibel og tilpasset opplæring for den enkelte. Det er ingen fag- og timefordeling i opplæringen for voksne og heller ingen standardisert varighet på modulene.

Med utgangspunkt i ønsket sluttkompetanse skal den voksne etter kartlegging kunne starte på aktuelle moduler i de fagene som skal inngå i opplæringen for den enkelte. Opplæringen skal tilpasses deltakernes behov og ta utgangspunkt i den enkeltes kompetanse og livssituasjon. Deltakere som avslutter eller tar pause i opplæringen, skal kunne få dokumentert sin kompetanse på et kompetansebevis.

Læreplanene for FOV skal legge til rette for dybdelæring og for at voksne får den faglige og språklige kompetansen de trenger for videre opplæring og deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Opplæring etter de nye læreplanene skal videre bidra til at voksne som ikke har norsk som morsmål kommer raskt over i videre kvalifisering/utdanning og arbeid. Modulene skal derfor ha et omfang som er meningsfullt og gjennomførbart for målgruppen innenfor en rimelig tidsperiode. En sentral føring for læreplanarbeidet har derfor vært å finne fram til et omfang og innhold i planene som ivaretar alle disse hensynene.

Det har vært et mål å velge ut og gå i dybden på temaer i fagene som er særlig relevante for en voksen målgruppe, framfor å dekke alle områdene i fagene. Dette innebærer at enkelte sider ved fagene, slik fagene tradisjonelt sett er i ordinær grunnskole, ikke inngår i læreplanene for FOV.

Læreplanene skal ivareta opplæring i både fag og norsk språk for en målgruppe der majoriteten er minoritetsspråklige med stor variasjon i skolebakgrunn. Deltakernes kompetanse, erfaringer og flerspråklige ressurser skal danne utgangspunkt for opplæringen og brukes aktivt i læringsprosessen.

Læreplanene har samme struktur som læreplanene i LK20, og overordnet del i LK20 gjelder for opplæringen i FOV så langt det passer for voksne. Prinsippene for, innholdet i og erfaringene med forsøkslæreplanene i FVO ligger til grunn for de nye læreplanene. Du finner mer informasjon om forsøket på våre nettsider.

Hvem er målgruppen for FOV?

Voksnes rett til opplæring på nivået under videregående videreføres i § 18-2 i ny opplæringslov (udir.no) . Det innebærer at alle voksne som har behov for opplæring på dette nivået, har rett til det dersom de er over opplæringspliktig alder og ikke har rett til videregående opplæring.

Læreplanene skal ivareta at mange vil starte i FOV med et begynnernivå i norsk. Samtidig skal læreplanene også være relevante for voksne med norsk som førstespråk som har behov for opplæring i fag og/eller grunnleggende ferdigheter. Det målgruppen har til felles, er behov for opplæring på nivået under videregående.

Nyankomne flyktninger og innvandrere som ikke har behov for opplæring på nivået under videregående, inngår ikke i målgruppen for FOV.

Særlig om nyankomne innvandrere med rettigheter etter både opplæringsloven og integreringsloven

Innvandrere mellom 18 og 67 år med en oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse har rett og plikt til å delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter integreringsloven. Mange av disse vil også ha rettigheter etter opplæringsloven og inngå i målgruppen for FOV.

For de som har rettigheter etter både opplæringsloven og integreringsloven er det kommunen i samråd med deltakeren som avgjør om vedkommende skal ha opplæring i FOV eller andre kvalifiseringstiltak.

Særlig om opplæring for ungdommer mellom 16 og 19 år

Ungdommer mellom 16 og 19 år som ikke har fullført grunnskole fra før av, skal få opplæring etter læreplanene for FOV. Til orientering har ikke ungdommer vært en del av målgruppen for utforming av læreplanene.

Når det gjelder ungdommer mellom 16 og 19 år med rett til videregående, men som ikke har faglige eller språklige forutsetninger for å kunne delta i/gjennomføre videregående opplæring, kan fylkeskommunen velge hvilke læreplaner de vil bruke.

Dersom fylkeskommunen tilbyr mer grunnskoleopplæring for de som har rett til videregående opplæring, men trenger mer grunnskoleopplæring for å kunne fullføre vgo, skal læreplanene for FOV benyttes.

Individuelt tilrettelagt opplæring

Læreplanene for FOV skal også danne rammen for opplæringstilbud for voksne med vedtak om individuelt tilrettelagt opplæring (tidl. spesialundervisning) etter §§ 11-6 og 19-5 i ny opplæringslov.

Avsluttende nivå på modul 4

Avsluttende nivå for læreplanene i FOV (modul 4) skal være på nivå 2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR). NKR gir en overordnet standard for formelt å anerkjenne utbyttet av ulike former for læring fra et mangfold av arenaer i samfunnet. Læreplanene for 10. trinn er et eksempel på andre læreplaner på dette nivå 2 i NKR.

NKR har åpne og overordnede læringsutbyttebeskrivelser som er blitt utforsket og brukt aktivt i arbeidet med å tilpasse de nye læreplanene til målgruppen for FOV og deres læringskontekst. Læreplanene fremstår derfor som annerledes enn læreplanene for 10. trinn i ordinær grunnskole selv om de er på samme nivå i henhold til NKR.

Språknivå i kompetansemålene

Kompetansemålene beskriver høy måloppnåelse ved avslutning av hver modul. Språknivåene som ligger implisitt i kompetansemålene fra modul 1 til 4 følger en språklig utvikling opp til nivå B1/B1+ i henhold til det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR/Rammeverket) i modul 4.
Ved at språknivå i fagene bygger på Rammeverket, legger læreplanene til rette for at deltakere som har rett og plikt til norskopplæring etter integreringsloven, kan ta avsluttende norskprøve.

Overgangsordning

HK-dir vil gi informasjon om overgangsordning for henholdsvis opplæring og eksamen i FVO og for sluttvurdering i Modulstrukturert fag- og yrkesopplæring (MFY) til kommuner og fylkeskommuner som har deltatt i forsøket. Informasjon om overgang fra ordinære læreplaner i LK20 i grunnskole for voksne til FOV vil bli publisert på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Slik svarer du på høringene

Høringen av læreplanene og høringen av vurderingsordninger for både FOV og VOV ligger på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Du finner nærmere informasjon og lenker til høring av hver enkelt læreplan for FOV under avsnittet «Lever høringsuttalelse til læreplanene». Her vil du finne forslag til læreplaner og spørsmålene vi ønsker svar på nederst i samme dokument. Under «Lever høringsuttalelse til vurderingsordning og vurderingsuttrykk» finner du informasjon og lenke til denne høringen.

Høringsuttalelsene vil bli lagt ut på Utdanningsdirektoratets nettsider etter hvert som de kommer inn.

Videresend gjerne lenker til høringene til underliggende etater/virksomheter, medlemsorganisasjoner og andre som dette kan være relevant for.

Lever høringsuttalelse til læreplanene

Du kan svare på høringsspørsmål til læreplanene i ett eller flere fag.

Vi ber dere om å koordinere høringssvarene lokalt og sende samlede innspill. Høringsfristen gikk ut 1. desember 2023.

Høringsuttalelser gis til hver enkelt læreplan. Lenkene under tar deg til Utdanningsdirektoratets nettløsning for høringen.

Når du har svart på spørsmålene, trykker du på lagre og send inn. Det er også mulig å lagre underveis. Ønsker du å se hele læreplanen i PDF-format, finner du filen under spørsmålene.

Les høringssvar

Du kan lese andres høringssvar på følgende sider hos Udir:

Lever høringsuttalelse til vurderingsordning og vurderingsuttrykk

Høringen inneholder spørsmål om både vurderingsordning for opplæringen og vurderingsuttrykk i læreplanene for forberedende opplæring for voksne (FOV).

Vi ber dere om å koordinere høringssvaret lokalt og sende samlet innspill. Høringsfristen var 31. januar 2024.

Lenken under tar deg til Utdanningsdirektoratets nettløsning for høringen. Du svarer på høringen ved å klikke på lenken «Les høringsdokumentene og svar på høringen» nederst i den grønne teksten på siden.

Kontaktperson

Dersom du har spørsmål om høringen kan du ta kontakt med Lene Vårum: lene.varum@hkdir.no.

Webinar om høringen, 13. september 2023

Sammen med Utdanningsdirektoratet, inviterte vi til webinar om de modulstrukturerte læreplanene for voksne. Se lenke til mer informasjon og opptak nedenfor.

Kontakt oss

Lene Vårum

Seniorrådgiver

E-post:lene.varum@hkdir.no