Hopp til hovedinnhold

Kompetansepluss Frivillighet 2024

• Kompetansepluss

I Kompetansepluss Frivillighet kan du søke om tilskudd til kurs i grunnleggende lese-/skrive-, regne-, muntlige- og digitale ferdigheter og opplæring i norsk og/eller samisk for voksne med lav formell utdanning.

Hvem kan søke

Frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd fra Kompetansepluss frivillighet. Søker må være registrert i Frivillighetsregisteret (se krav til registrering i kvalifikasjonskriteriene).

En søknad kan utformes i samarbeid med en opplæringstilbyder, som da er samarbeidspartner i søknaden.

Alternativt kan søkerorganisasjonen selv fungere som tilbyder. Hvis søkerorganisasjonen selv er tilbyder, trenger den ikke søke med samarbeidspartnere. Det er den virksomheten som står som søker som er ansvarlig for å motta og forvalte tilskuddet, holde kontakt med HK-dir underveis i prosjektet, og å rapportere når opplæringen er avsluttet.

Søknadsfrist

Utløpt

Om tilskuddet

Kompetansepluss frivillighet gir midler til opplæring i grunnleggende ferdigheter for deltakere fra frivillige organisasjoner. Ordningen skal gi muligheter til relevant og praksisnær opplæring knyttet til deltakernes hverdagsliv.

Målet med ordningen er å styrke voksnes grunnleggende ferdigheter i: lesing/skriving, muntlig, regning, samisk, norsk og digitale ferdigheter.

Hva er nytt i utlysningen for 2024?

Det er gjort flere endringer i årets kvalifikasjonskriterier. Legg spesielt merke til:

 • Det innføres en begrensing på maksimal søknadssum pr søknad.
 • Søknader må inneholde kurs sammensatt av minst to ferdigheter, med unntak av norsk og samisk som andrespråk.
 • Ett kurs kan maksimalt omfatte 150 timer.

Det er også gjort flere endringer i årets prioriteringer - se prioriteringskriteriene (PDF) for fullstendig oversikt:

 • Det er fra 2024 definert i prioriteringskriteriene hva det innebærer å forplikte seg til at deltakerne er medlemmer i den frivillige organisasjonen.
 • Søknader der regning inngår i kombinasjon med andre ferdigheter prioriteres.
 • Prosjekter som blir gjennomført i tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms prioriteres. Sonen omfatter hele Finnmark samt Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Karlsøy, Lyngen og Storfjord i Nord-Troms.

Hensikten med tilskuddet

Et sentralt mål med Kompetansepluss er å øke deltakelse i samfunns- og arbeidsliv ved å heve kompetansenivået for voksne. De som står utenfor samfunns- og arbeidslivet må også få muligheten til å få styrket kompetansen sin, for å bedre mulighetene for deltakelse.

Tilskuddsbeløp

Tilskuddet er basert på antall timer à 60 minutt oppgitt i søknaden, multiplisert med en timesats på kr 1 500. Totalt søknadsbeløp per søknad kan ikke overskride kr 600 000.

Søknadsbeløpet genereres automatisk i søknadsskjema basert på utfyllingen av antall kurstimer.

Vilkår for tilskuddet

 • Det er kun mulig å søke inntil fem kurs per søknad.
 • Ett kurs kan maksimalt omfatte 150 timer.
 • Det kan kun innvilges inntil to søknader per søker, søknader med høyest poengsum blir prioritert.
 • En søker (tilbyder eller opplæringsmottaker) kan ikke få tilskudd til likelydende søknader. Med likelydende søknader mener vi søknad om opplæring i de samme ferdighetene, for den samme målgruppen og med de samme samarbeidspartene.
 • Totalt søknadsbeløp per søknad kan ikke overskride kr 600 000.

Kompetansepluss har føringer om å nå ut til alle regioner og omfatte opplæringstiltak for alle ferdighetene. Ved oversøkning vil vi gjøre en helhetsvurdering av søknadene på bakgrunn av de nevnte føringene, som kan få betydning for hvilke søknader som blir innvilget.

Sammensetning av kurs

I søknadsskjemaet setter søker sammen kurs ut fra moduler. Hver modul angir et bestemt antall timer med opplæring i en grunnleggende ferdighet. Størrelsene på modulene er fastsatt ut fra faglige vurderinger, og ulike ferdigheter har dermed forskjellige moduler.

I søknadsskjemaet kan man ikke i samme kurs kombinere moduler i opplæring i norsk eller samisk med opplæring i lesing/skriving eller muntlige ferdigheter.

Søker kan sette sammen kurs ut fra følgende moduler:

Sammensetning av kurs

Antall timer30405080
Lesing/skrivingxxxx
Regningxxxx
Digitale ferdigheterxxx-
Muntlige ferdigheterxxx-
Norsk eller samiskxxxx

Opplæringstiltak som får tilskudd, skal gjennomføres innenfor tidsrammen søkeren har satt opp i søknaden, og før oppgitt frist for å sluttrapportere.

Satsinger i 2024

Prosjekter som blir gjennomført i tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms prioriteres særlig for å sørge for geografisk spredning. (Les mer om tiltakssonen: Tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms - regjeringen.no)

En liten del av midlene er øremerket prosjekter i samiske områder. For å være kvalifisert til samisksatsing, må opplæringsmottakere og deltakere være fra samiske språkforvaltningskommuner. For 2024-utlysningen gjelder dette kommunene Gáivuotna/Kåfjord, Loabák/Lavangen, Guovdageaidnu/Kautokeino, Kárášjohka/Karasjok, Deatnu/Tana, Unjárga/Nesseby, Porsáŋgu/Porsanger, Dielddanuorri/Tjeldsund, Hábmer/Hamarøy, Aarborte/Hattfjelldal, Snåase/Snåsa, Raarvihke/Røyrvik, Rosse/Røros.

Tilskuddet dekker

Tilskuddet er basert på antall timer à 60 minutt oppgitt i søknaden, multiplisert med en timesats på kr 1 500. Tilskuddet skal dekke alle kostnader i forbindelse med opplæringen, slik som kartlegging av deltakere ved kursstart, forberedelser, undervisning inkludert før- og etterarbeid, motivasjonsarbeid, møter mellom opplæringstilbyder og opplæringsmottaker, utarbeidelse av materiell, faglig oppfølging av deltakere og evaluering.

Tilskuddet dekker ikke:

 • opplæring som mottar annen offentlig finansiering, for eksempel tiltak gjennom Nav
 • fagopplæring
 • opplæring organisert som selvstudium
 • anskaffelser som for eksempel teknisk utstyr

Søknadsfrist og innlevering av søknad

Søknaden må være komplett med all nødvendig dokumentasjon og relevante signaturer til søknadsfristen. Søknadene behandles med de opplysningene som foreligger ved søknadsfristens utløp. Søknadsfristen er absolutt.

Slik søker du

Benytt Direktoratet for høyere utdannings og kompetanse sin tilskuddsportal for å fylle ut søknadsskjema.

Krav til søknaden

Kvalifikasjonskriteriene er vilkår som må være oppfylt for å kvalifisere for tilskudd etter Kompetansepluss-ordningen. Kriteriene bygger på Kunnskapsdepartementets retningslinjer for Kompetansepluss arbeid (PDF).

Hvis kvalifikasjonskriteriene ikke er oppfylt, avslår HK-dir søknaden uten videre behandling.

Ved oversøking til ordningen, rangerer vi søknadene i henhold til prioriteringskriteriene (PDF) og tildeler så langt bevilgningen rekker.

Kvalifikasjonskriteriene og prioriteringskriteriene må være oppfylt gjennom hele prosjektperioden.

Veiledning og maler

Veileder for samarbeidspartnere som skal signere søknad i tilskuddsportalen. Veiledningsdokument kommer.

Slik behandler vi søknaden

Vurdering

Kompetansepluss arbeid mottar årlig langt flere kvalifiserte søknader enn det er midler til å innvilge. Alle søknader som oppfyller kvalifikasjonskriteriene, vil etter søknadsfristen vurderes opp mot poenggivende kriterier (prioriteringskriterier) og tildeles en poengsum mellom 0 og 100.

Når vi behandler kvalifiserte søknader og gir poeng i henhold til tabellen nedenfor, tar vi utgangspunkt i opplysningene som søker har oppgitt i søknadsskjema.

I tillegg gjør vi en helhetlig vurdering av alle søknadene for å sørge for bred geografisk spredning, samt et mangfold av ferdigheter.

Når får du svar?

I februar/mars 2024

Opplæringen skal i utgangspunktet ikke starte før søker har mottatt tilsagn om tilskudd. Søkere som starter opplæring før tilsagn er gitt, gjør dette for egen regning og risiko.

Rapportering og oppfølging

Kurs skal være avsluttet slik at tilskuddsmottaker har tid til å lage sluttrapport innen 1. oktober 2025.

Eventuelle endringer underveis i prosjektet skal skje i dialog med HK-dir.

De som mottar tilskudd, må registrere deltakere ved oppstart av kurs og rapportere om økonomi og gjennomføring ved avslutning av prosjektet. Tilbyder av opplæringen har ansvar for å føre frammøtelister. Vi anbefaler at dere bruker HK-dirs mal for registrering av frammøte. Hvis dere velger å benytte egen mal, må frammøtelisten omfatte definerte punkter fra HK-dir sin mal. Frammøtelisten skal sannsynliggjøre antall deltakere og gruppestørrelse, faktisk gjennomførte timer med opplæring, o.a. vilkår for kompetansepluss-ordningen. En opplæringstime utgjør 60 minutter inkludert 15 minutters pause. Det er ikke anledning til å omregne og innrapportere 45 minutter som en opplæringstime og slå sammen 15 minutters pauser istedenfor. Last ned vår frammøtemal (word).

Spørsmål om tilskuddet

Send e-post til post@hkdir.no og merk mailen med Kompetansepluss 2024.

Kontakt oss

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

E-post:post@hkdir.no

Telefonnummer:55 30 38 00