Hopp til hovedinnhold

Kompetansepluss Arbeid 2024

• Kompetansepluss

I Kompetansepluss arbeid kan du søke om tilskudd til kurs i grunnleggende lese-/skrive-, regne-, muntlige og digitale ferdigheter og opplæring i norsk og/eller samisk for voksne som er i arbeid. Hovedmålgruppen for ordningen er arbeidstakere med lav formell utdanning.

Hvem kan søke

En søknad til Kompetansepluss arbeid skal være et samarbeid mellom en tilbyder (av opplæring), minst én bedrift som opplæringsmottaker (privat eller offentlig virksomhet), og eventuelt andre organisasjoner som er involvert i prosjektet, som en næringsforening eller en arbeidslivsorganisasjon.

Hvis opplæringstilbyder eller opplæringsmottaker er en underenhet tilknyttet en organisasjon/virksomhet med en annen næringskode, er det viktig at underenhetens organisasjonsnummer framkommer i søknaden. For at underenheter skal kunne bli godkjent som selvstendige opplæringsmottakere/etterspørrere, skal en egen ansvarlig/representant for hver av underenhetene (ikke samme person for alle) signere søknaden.

Formålet med dette er å sikre forankring av prosjektet på deltakernes arbeidsplass.

Det er den virksomheten som står som søker som er ansvarlig for å motta og forvalte tilskuddet, holde kontakt med HK-dir underveis i prosjektet, og rapportere når opplæringen er avsluttet.

Vi bruker begrepene opplæringsmottaker og tilbyder om de ulike samarbeidspartnerne i prosjektet (se også Kvalifikasjonskriteriene og «Om virksomhetene og registrering»):

 • Opplæringsmottaker er en offentlig eller privat virksomhet med ansatte som har et opplæringsbehov.
 • Tilbyder er en virksomhet som har opplæring som formål (næringskode 85.xxx).
Søknadsfrist

Utløpt
(norsk tid)

Om tilskuddet

Kompetansepluss Arbeid gir midler til opplæring i grunnleggende ferdigheter for arbeidstakere ved at arbeidsplassen og en opplæringstilbyder går sammen og søker midler til opplæring rettet mot arbeidstakernes behov. Ordningen skal gi muligheter til relevant og praksisnær opplæring tilknyttet deltakernes arbeids- eller hverdagsliv.

Målet med ordningen er å styrke voksnes grunnleggende ferdigheter i: lesing/skriving, muntlig, regning, samisk, norsk og digitale ferdigheter.

Hva er nytt i utlysningen for 2024?

Det er gjort flere endringer i årets kvalifikasjonskriterier. Legg spesielt merke til:

 • Det innføres en begrensing på maksimal søknadssum pr søknad.
 • Ett kurs kan maksimalt omfatte 200 timer.
 • Søknader må inneholde kurs sammensatt av minst to ferdigheter, med unntak av norsk og samisk som andrespråk.
 • Bemanningsbyrå kan ikke lenger søke om opplæring av utleide ansatte.

Det er også gjort flere endringer i årets prioriteringer - se prioriteringskriterier for fullstendig oversikt (PDF):

 • Prosjekter som blir gjennomført i tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms prioriteres. Sonen omfatter hele Finnmark samt Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Karlsøy, Lyngen og Storfjord i Nord-Troms.
 • Søknader der regning inngår i kombinasjon med andre ferdigheter prioriteres.

Hensikten med tilskuddet

Et sentralt mål med Kompetansepluss er å øke deltakelse i samfunns- og arbeidsliv ved å heve kompetansenivået for voksne. Arbeidslivet endrer seg raskt. For å håndtere omstillingene må folk få utvikle kompetansen sin samtidig som de er i jobb. De som står utenfor arbeidslivet må også få muligheten til å få styrket kompetansen sin, for å bedre mulighetene for å delta i arbeids- og samfunnsliv.

Tilskuddsbeløp

Tilskuddet er basert på antall timer à 60 minutt oppgitt i søknaden, multiplisert med en timesats på kr 1 500. Totalt søknadsbeløp per søknad kan ikke overskride kr 1 500 000.

Søknadsbeløpet genereres automatisk i søknadsskjema basert på utfyllingen av antall kurstimer.

Vilkår for tilskuddet

Søknadens omfang og tildeling av tilskudd

 • En søker (tilbyder eller opplæringsmottaker-bedrift) kan ikke søke om tilskudd for mer enn 200 timer per kurs. Hver søknad kan inneholde inntil 10 kurs.
 • Èn søknad kan inneholde inntil 10 opplæringsmottakere.
 • En søker (tilbyder eller opplæringsmottaker) kan ikke få tilskudd til likelydende søknader. Med likelydende søknader mener vi søknad om opplæring i de samme ferdighetene, for den samme målgruppen og med de samme samarbeidspartnerne.

Kompetansepluss har føringer om å nå ut til alle regioner, dekke bredt bransjemessig og omfatte opplæringstiltak for alle ferdighetene. Ved oversøkning vil vi gjøre en helhetsvurdering av søknadene på bakgrunn av de nevnte føringene, som kan få betydning for hvilke søknader som innvilges.

Sammensetning av kurs

I søknadsskjemaet setter søker sammen kurs ut fra moduler. Hver modul angir et bestemt antall timer med opplæring i en grunnleggende ferdighet. Størrelsene på modulene er fastsatt ut fra faglige vurderinger, og ulike ferdigheter har dermed forskjellige moduler.

I søknadsskjemaet kan man ikke i samme kurs kombinere moduler i opplæring i norsk eller samisk, med opplæring i lesing/skriving eller muntlige ferdigheter.

Moduler
Antall timer
30
40
50
80
100
150
Lesing/skriving
x
x
x
x
x
x
Regneferdigheter
x
x
x
x
-
-
Digitale ferdigheter
x
x
x
-
-
-
Muntlige ferdigheter
x
x
x
-
-
-
Norsk eller samisk
x
x
x
x
x
x

Satsinger i 2024

Prosjekter som blir gjennomført i tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms prioriteres særlig for å sørge for geografisk spredning.

En liten del av midlene er øremerket prosjekter i samiske områder. For å være kvalifisert til samisksatsing, må opplæringsmottakere og deltakere være fra samiske språkforvaltningskommuner. For 2024-utlysningen gjelder dette kommunene Gáivuotna/Kåfjord, Loabák/Lavangen, Guovdageaidnu/Kautokeino, Kárášjohka/Karasjok, Deatnu/Tana, Unjárga/Nesseby, Porsáŋgu/Porsanger, Dielddanuorri/Tjeldsund, Hábmer/Hamarøy, Aarborte/Hattfjelldal, Snåase/Snåsa, Raarvihke/Røyrvik, Rosse/Røros.

Tilskuddet dekker

Tilskuddet skal dekke alle kostnader i forbindelse med opplæringen, slik som kartlegging av deltakere ved kursstart, forberedelser, undervisning inkludert før- og etterarbeid, motivasjonsarbeid, møter med bedriften, utarbeidelse av materiell, faglig oppfølging av deltakere og evaluering.

Tilskuddet dekker ikke

 • opplæring som mottar annen offentlig finansiering, for eksempel tiltak gjennom Nav
 • fagopplæring og lærlinger
 • opplæring i bedriftsinterne systemer og -utstyr
 • opplæring organisert som selvstudium
 • anskaffelser som for eksempel teknisk utstyr

Søknadsfrist og innlevering av søknad

Søknaden må være komplett med all nødvendig dokumentasjon og relevante signaturer til søknadsfristen. Søknadene behandles med de opplysningene som foreligger ved søknadsfristens utløp. Søknadsfristen er absolutt.

Slik søker du

Benytt Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse sin tilskuddsportal for å fylle ut søknadsskjema.

Krav til søknaden

Kvalifikasjonskriteriene er vilkår som må være oppfylt for å kvalifisere for tilskudd i Kompetansepluss-ordningen. Kriteriene bygger på Kunnskapsdepartementets retningslinjer for Kompetansepluss arbeid (PDF)

Hvis kvalifikasjonskriteriene ikke er oppfylt, avslår HK-dir søknaden uten videre behandling.

Ved oversøking til ordningen, rangerer vi søknadene i henhold til prioriteringskriteriene (PDF) og tildeler så langt bevilgningen rekker.

Kvalifikasjonskriteriene og prioriteringskriteriene må være oppfylt gjennom hele prosjektperioden.

Les mer om krav til søknaden i kvalifikasjonskriteriene.

Veiledning og maler

Veileder for samarbeidspartnere som skal signere søknad i tilskuddsportalen. Veiledningsdokument kommer.

Slik behandler vi søknaden

Vurdering

Kompetansepluss arbeid mottar årlig langt flere kvalifiserte søknader enn det er midler til å innvilge. Alle søknader som oppfyller kvalifikasjonskriteriene, vil etter søknadsfristen vurderes opp mot poenggivende kriterier (prioriteringskriterier) og tildeles en poengsum mellom 0 og 100.

Når vi behandler kvalifiserte søknader og gir poeng i henhold til prioriteringskriteriene, tar vi utgangspunkt i opplysningene som søker har oppgitt i søknadsskjema.

I tillegg gjør vi en helhetlig vurdering av alle søknadene for å sørge for bred geografisk og bransjemessig spredning, samt et mangfold av ferdigheter.

Når får du svar?

I februar/mars 2024.

Opplæringen skal i utgangspunktet ikke starte før søker har mottatt tilsagn om tilskudd. Søkere som starter opplæring før tilsagn er gitt, gjør dette for egen regning og risiko.

Rapportering og oppfølging

Kurs skal være avsluttet slik at tilskuddsmottaker har tid til å lage sluttrapport innen 1. oktober 2025.

Eventuelle endringer underveis i prosjektet skal skje i dialog med HK-dir.

De som mottar tilskudd, må registrere deltakere ved oppstart av kurs og rapportere om økonomi og gjennomføring ved avslutning av prosjektet.

Tilbyder av opplæringen har ansvar for å føre frammøtelister. Vi anbefaler at dere bruker HK-dirs mal for registrering av frammøte. Hvis dere velger å benytte egen mal, må frammøtelisten omfatte definerte punkter fra HK-dir sin mal. Frammøtelisten skal sannsynliggjøre antall deltakere og gruppestørrelse, faktisk gjennomførte timer med opplæring, o.a. vilkår for kompetansepluss-ordningen. En opplæringstime utgjør 60 minutter inkludert 15 minutters pause. Det er ikke anledning til å omregne og innrapportere 45 minutter som en opplæringstime og slå sammen 15 minutters pauser istedenfor. Last ned vår frammøtemal (word).

Spørsmål om tilskuddet

Send e-post til post@hkdir.no og merk mailen med Kompetansepluss 2024.

Kontakt oss

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

E-post:post@hkdir.no

Telefonnummer:55 30 38 00