Hopp til hovedinnhold

Kvalifikasjonskriterier: Kompetansepluss frivillighet 2024

Kvalifikasjonskriteriene er vilkår som må være oppfylt for å kvalifisere for tilskudd etter Kompetansepluss-ordningen.

Sist oppdatert : 28. oktober 2023

Hvis kvalifikasjonskriteriene ikke er oppfylt, avslår HK-dir søknaden uten videre behandling.

Ved oversøking til ordningen, rangerer vi søknadene i henhold til prioriteringskriteriene (lenke) og tildeler så langt bevilgningen rekker.

Kvalifiseringskriteriene og prioriteringskriteriene må være oppfylt gjennom hele prosjektperioden.

Vi bruker begrepene opplæringsmottaker og tilbyder om de ulike samarbeidspartnerne i prosjektet (se også Om virksomhetene og registrering).

 • Opplæringsmottaker er en frivillig organisasjon som organiserer opplæring utenfor arbeidslivet (i forbindelse med- eller som frivillig aktivitet).
 • Tilbyder er en virksomhet som har opplæring som formål (næringskode 85.xxx)

Kriterier for tilskudd

Om søker og samarbeidspartnere i søknaden

Søker og alle samarbeidspartnere i søknaden må være registrert i Brønnøysundregisteret.

Søker må være registrert i frivillighetsregisteret. Hvis søker er en underenhet av en frivillig organisasjon, for eksempel en lokal avdeling, er det ikke automatikk i at underenheten også er registrert i frivillighetsregisteret. Søker har selv ansvar for å sikre at eventuelle underenheter er registrert.

HK-dir sjekker søkers tilknytning til frivillighetsregisteret ved å søke etter oppgitt organisasjonsnummer i Frivillighetsregisteret.

Opplæringstilbyder skal i tillegg være registrert med en næringskode som viser at den har opplæring som formål. Det vil si en næringskode i kategorien P-utdanning – altså næringskode 85.xxx.

Hvis opplæringstilbyder er en underenhet tilknyttet en organisasjon/virksomhet med en annen næringskode, er det viktig at underenhetens organisasjonsnummer framkommer i søknaden. Les mer om næringskoder og underenheterBrønnøysundregisteret.

Alle samarbeidspartnerne forplikter seg til innholdet i søknaden.

Om målgruppe

Deltakerne skal være voksne, primært med kort formell utdanning (1) som trenger å styrke sine grunnleggende ferdigheter og/eller kunnskaper i norsk og/eller samisk.

Om signering og forpliktelser

Innen søknadsfristen må alle samarbeidspartnerne ha signert søknaden i tilskuddsportalen. Søknaden kan ikke sendes inn før alle har signert. Ved elektronisk signering har samarbeidspartnerne forpliktet seg til innholdet i søknaden. Det er ikke behov for å sende inn egne samarbeidsavtaler. Se dokumentet "Veileder – hvordan signere som samarbeidspart i tilskuddsportalen til HK-dir" (lenke kommer).

Om søknadens omfang og avgrensninger

 • En søknad kan inneholde inntil 5 kurs.
 • Ett kurs kan maksimalt omfatte 150 timer.
 • Opplæringen skal foregå i Norge, inklusive Svalbard.
 • Totalt søknadsbeløp pr. søknad kan ikke overskride kr 600 000 (2).

Om opplæringen

 • Opplæringen skal
 • være frivillig og gratis for deltakere.
 • Styrke deltakernes forutsetninger for deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.
 • være praksisnær. Det vil si at den tar utgangspunkt i deltakernes erfaringer, ressurser og behov i hverdagen. Aktiviteter, materiell og kommunikative utfordringer de møter i den frivillige organisasjonen eller hverdagslivet, brukes som utgangspunkt for opplæringen. Dette forutsetter et samarbeid mellom opplæringsmottaker og tilbyder om innhold i opplæringen, og oppfølging av deltakernes utprøving i den frivillige organisasjonen, der det er aktuelt.
 • omfatte minst to av følgende ferdigheter:
  • grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving
  • grunnleggende ferdigheter i regning
  • grunnleggende muntlige ferdigheter
  • grunnleggende digitale ferdigheter

eller:

 • omfatte norsk som andrespråk/samisk som andrespråk (3) alene eller kombinert med:
  • grunnleggende digitale ferdigheter
  • grunnleggende ferdigheter i regning
 • i hovedsak skje på norsk eller samisk. Andre språk kan brukes som støttespråk.
 • ta utgangspunkt i:
 • være dialogbasert. Dette innebærer at deltakerne har en aktiv rolle i undervisningen og inngår i læringsfelleskap der de får diskutere og reflektere sammen med andre.
 • være organisert som gruppeundervisning. Veiledende gruppestørrelse er 10 til 12 deltakere per kurs. Kurset skal planlegges og gjennomføres med minst fem deltakere. Deltakernes læringsaktiviteter uten lærer telles ikke som kurstimer.

Opplæringen skal dokumenteres i frammøtelister og/eller loggføring (4).

Alle overnevnte krav gjelder også når opplæringen er helt eller delvis nettbasert, inkludert ved bruk av Teams, Zoom eller liknende. I nettbasert opplæring skal deltakere og underviser skal være logget på samtidig innenfor et gitt tidsrom og på en gitt kommunikasjons- eller undervisningsplattform.

Anbefalt organisering av opplæringen

HK-dir anbefaler at tilbyder og opplæringsmottaker oppfordrer deltakerne til egenaktivitet mellom samlingene. Deltakerne kan gjerne få i oppdrag å prøve ut det de har lært, eller hente inn problemstillinger og materiell fra hverdagslivet eller frivillige aktiviteter. Det vil være en stor fordel om tilbyder og opplæringsmottaker samarbeider om slike oppdrag.