Hopp til hovedinnhold

Individuell tilrettelegging for studenter

Studenter med funksjonsnedsettelser og særskilte behov har rett til egnet individuell tilrettelegging i studiesituasjonen.

Sist oppdatert : 25. mars 2024

15 prosent av norske studenter rapporterer om en fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse som påvirker muligheten til å gjennomføre høyere utdanning.

Utdanningsinstitusjonene er pålagt å utvikle universelle løsninger som inkluderer flest mulig studenter i de ordinære tilbudene. Når universell utforming ikke er tilstrekkelig for å sikre tilgjengelig utdanning, har utdanningsinstitusjonene plikt til å vurdere egnet individuell tilrettelegging. Alle studenter har rett på individuell behandling dersom de ber om det.

Endre, justere eller tilby alternativ løsning

FNs konvensjonom rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) definerer tilrettelegging som nødvendig og hensiktsmessig endring og justering når det i bestemte tilfeller er behov for det, for å sikre at alle mennesker kan nyte eller utøve alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter på lik linje.

For utdanningsinstitusjonene betyr tilrettelegging å endre, justere eller å tilby en løsning som går ut over den ordinære løsningen studenter stilles ovenfor i studiesituasjonen. Tilretteleggingen er rettet mot den enkelte og skal kompensere for de ulempene funksjonsnedsettelsen medfører for studenten.

Hva sier regelverket?

Studenter med funksjonsnedsettelse og studenter med særskilte behov har rett til egnet individuell tilrettelegging etter lov om universiteter og høyskoler (§ 4-3 c) og lov om likestilling og forbud mot diskriminering (kapittel 3).

Tilretteleggingsplikten for utdanningsinstitusjonene gjelder

  • lærested
  • undervisning
  • læremidler/læringsressurser
  • eksamen

Det er ikke laget noen forskrift for hva tilretteleggingen på disse områdene omfatter. 

Rom for å velge ulike tiltak

Det er utdanningsinstitusjonen selv som sammen med studenten vurderer hva som vil være egnet individuell tilrettelegging. Institusjonen kan velge mellom ulike former for tilrettelegging så lenge det oppfyller formålet. Positiv særbehandling er tillatt.

Faglige krav

Tilretteleggingen må ikke føre til reduksjon av de faglige kravene i studiet. Det betyr at studentene som fullfører en utdanning må ha oppnådd det fastsatte læringsutbyttet.

Vurdering av uforholdsmessig byrde

Plikten til tilrettelegging gjelder ikke dersom tilretteleggingen medfører en uforholdsmessig byrde for utdanningsinstitusjonen. For å vurdere dette, skal institusjonen legge vekt på tilretteleggingens effekt, kostnadene ved tilretteleggingen og institusjonens ressurser.

Begrepet «egnet individuell tilrettelegging»

En egnet individuell tilrettelegging betyr at det skal gjøres en konkret vurdering, i samarbeid med studenten. Vurderingen må ta utgangspunkt i den enkelte students individuelle behov, og ikke i for eksempel en diagnose.

Utdanningsinstitusjonen må gjøre en skjønnsmessig vurdering av tilretteleggingstiltak, og kan velge mellom ulike tiltak så lenge det oppnår formålet med tilretteleggingen.

Les også

Kontakt oss

Avdeling for universell utforming og læringsmiljø

E-post:universell@hkdir.no