Hopp til hovedinnhold

NORPART

Program/tilskuddsordningAntall tilskudd: 1

Partnerskapsprogram for globalt akademisk samarbeid (NORPART) støtter langsiktig akademisk samarbeid og gjensidig studentutveksling mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og utvalgte partnerland i det globale sør.

Hva er NORPART

NORPART er en fleksibel tilskuddsordning for institusjonelt samarbeid med et langtidsperspektiv. Det overordnede målet for programmet er å øke kvaliteten i norsk høyere utdanning og ved partnerinstitusjonene i det globale sør gjennom akademisk samarbeid og studentmobilitet.

NORPART ble etablert i 2016 og er utviklet med bakgrunn i erfaringer fra andre ordninger som støtter institusjonelt samarbeid og mobilitet innen høyere utdanning. NORPART-prosjektporteføljen omfatter alle akademiske disipliner og er til stede i utvalgte samarbeidsland i Afrika, Asia og Latin-Amerika.

I tråd med statsbudsjettet for 2024 skal NORPART likevel videreføres og HK-dir vil annonsere en ny utlysning i løpet av våren 2024.

Tildelte prosjekter 2021

Utlysningen for 2021 hadde søknadsfrist 27. mai. Til søknadsfristen kom det inn 150 søknader. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse tildeler ca. 200 millioner kroner fordelt til 28 prosjekt. Mer informasjon om hvert enkelt prosjekt finnes i vår prosjektkatalog.

Hvem står bak

Partnerskapsprogrammet NORPART finansieres av Kunnskapsdepartementet og Utenriksdepartementet, og administreres av Direktoratet for høyre utdanning og kompetanse(HK-dir).

Hensikt

Formålet med NORPART er å bidra til å forbedre kvaliteten på høyere utdanning i Norge og utvalgte partnerland, gjennom akademisk samarbeid og gjensidig studentmobilitet.

Ønsket effekt:

  • Styrke kvaliteten på høyere utdanning i Norge og partnerlandene
  • Kvalifiserte kandidater med kunnskap og ferdigheter som er relevante for arbeidsmarkedet, som kan bidra til å løse lokale og globale utfordringer.

Mål:

For å oppnå dette overordnede målet skal NORPART programmet oppfylle fire mål:

  • Styrket partnerskap for utdanning og forskning mellom samarbeidsland i det Globale Sør og Norge.
  • Økt kvalitet og internasjonalisering ved akademiske programmer for de deltakende institusjoner.
  • Økt mobilitet for studenter fra land i det Globale Sør til Norge, inkludert mobilitet i forbindelse med arbeidspraksis.
  • Økt mobilitet for studenter fra Norge til land i det Globale Sør, inkludert mobilitet i forbindelse med arbeidspraksis.
Målgruppene for programmet er
  • Høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og det Globale Sør
  • Master- og doktorgradsstudenter

Se NORPART program dokument (på engelsk) for mer informasjon om bakgrunn og rammene til programmet.

Hvem kan søke tilskudd fra programmet

  • Søker må være en akkreditert norsk høyere utdanningsinstitusjon
  • Søknaden må inkludere minst én partner som er en akkreditert høyere utdanningsinstitusjon i ett av NORPARTspartnerland.

Land som inngår i NORPART-ordningen

NORPART

E-post:norpart@hkdir.no