Hopp til hovudinnhald

Felles klagenemnd for klagesaker

Nemnda handsamar klager på enkeltvedtak som er gjort av høgare utdanningsinstitusjonar overfor studentar etter universitets- og høyskoleloven.

Sist oppdatert : 7. juni 2024

106 klagesaker skal behandlast på nytt

Felles klagenemd har vedteke at 106 klagesaker skal behandlast på nytt. Studentane som vil få teke opp att sakene sine vil få beskjed om dette i byrjinga av januar 2024.

Bakgrunnen for sakene blir gjenoppteken er at Kunnskapsdepartementet har konkludert med at leiar for Felles klagenemnd var ugyldig oppnemnt i perioden frå 01.04.2022 til 19.09.2023. To studentrepresentantar (ein medlem og ein varamedlem) var òg ugyldig oppnemnt i perioden frå 01.04.2023 til 22.09.2023.

Møte og referat

Vedtak

Om Felles klagenemnd

Felles klagenemnd handsamar klager på enkeltvedtak som er gjort av høgare utdanningsinstitusjonar overfor studentar etter universitets- og høyskoleloven §§ 3-7 (8), 4-7 til 4 10 og 7-9 (studentsaker), samt klager på slike institusjonar sine avgjersler om innsynsnekt etter offentleglova (innsynssaker), jf. klagenemndsforskrifta § 1.

I tillegg har Kunnskapsdepartementet gjeve Felles klagenemnd ansvar for å handsame klager på institusjonane sine vedtak om innsynsnekt etter partsinnsynsreglane i forvaltningslova §§ 18 – 19 (partsinnsynssaker).

Felles klagenemnd har av sju medlemmer, utpeikt av Kunnskapsdepartementet. Nemnda si sakshandsaming er skriftleg, og nemnda kan prøve alle sider av saker den mottek. HK-dir er sekretariat for nemnda, og ansvarleg for å ta imot, førebu og leggje til rette klagesakshandsaminga til nemnda.

Medlemmer og sekretariat

Klagesaker som skal oversendast til Felles klagenemnd

Klager på enkeltvedtak gjort med heimel i fylgjande av universitets- og høyskoleloven sine føresegner handsamast av Felles klagenemnd:

  • § 3-7 (8) om reaksjoner ved bruk av falske dokumenter med videre
  • § 4-7 om annullering av eksamen eller prøve
  • § 4-8 om utestenging og bortvisning
  • § 4-8 om salærnedsettelse
  • § 4-9 om utestenging grunnet straffbare forhold – politiattest
  • § 4-10 om utestenging etter skikkethetsvurdering
  • § 7-9 om bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet

I tillegg handsamast klager på avgjersler om:

  • heilt eller delvis avslag på krav om innsyn etter offentleglova
  • heilt eller delvis avslag på krav om innsyn etter forvaltningslova § 18

Klagesaker knytt til andre vedtak/avgjersler enn dei som er nevnt ovanfor vil ikkje bli handsama av Felles klagenemnd, og vil bli returnert.

Oversending av klagesaker til Felles klagenemnd

Før framsending av klagesaker må utdanningsinstitusjonen vurdere om det opprinnelege vedtaket/den opprinnelege avgjerda bør omgjerast, jf. forvaltningslova § 35.

Dersom vedtaket/avgjerda oppretthaldast/stadfestast av institusjonen, skal institusjonen utan ugrunna opphald oversende klagesaka til Felles klagenemnd for vidare handsaming.

Ved oversending av klagesaker, må institusjonen sjå til at alle relevante dokument er inkluderte, og at saka er framstilt på ein ryddig og oversiktleg måte. Nærare vegleiing ved oversending av klagesaker, kan ein finne i vegleiar for oversending av saker (PDF).

Vi ber om at klagesaksdokumenta oversendast elektronisk via fellesløysinga eFormidling.

Dersom dette av ulike årsaker ikkje lar seg gjere, kan klagesaker også oversendast kryptert via fildeletenesta Filesender, kor passordet sendast per SMS til ein avtalt mottakar. For å avtale mottakar, kan ein sende ein førespurnad til post@hkdir.no. Klagesaker knytt til universitets- og høyskoleloven sendast til e-postadressa post@hkdir.no, og klagesaker knytt til offentleglova/forvaltningslova sendast til e-postadressa innsyn-klageinstans@hkdir.no.

Klagesaker kan etter avtale også oversendast per post. Førehandsavtala oversending per post rettast til:

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
v/ Felles klagenemnd
Postboks 1093
5809 Bergen

Årsmeldingar for Felles klagenemnd

Felles klagenemnd gjev kvart år ei årsmelding til Kunnskapsdepartementet, som m.a. gjev oversikt over sakstilfanget og vedtak gjort i det aktuelle året.

Kontakt oss

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

E-post:post@hkdir.no

Telefonnummer:55 30 38 00