Hopp til hovedinnhold

eTwinning: Faces of Europe

Et prosjekt for elever i videregående opplæring. Foreslåtte samarbeidsland; Tyrkia, Frankrike, Tyskland og Norge. Varighet ett skoleår med varierende antall timer per uke.

Sist oppdatert : 3. november 2023

Vi gjør oppmerksom på at prosjektet ikke er oppdatert i samsvar med kompetansemålene fra LK20.

Forfatter: Louise Rennemo, Hemne vgs

Publisert første gang: juli 16, 2020

Innledning

Utarbeidet etter en ide av Louise Rennemo, eTwinning ambassadør.

Mål

Hovedmål

 • er å få elevene fra de fire forskjellige landene (Tyrkia, Frankrike, Tyskland og Norge) til å samarbeide ved å sammenligne skolehverdagen sin, hjemplassen sin og livsstilen sin
 • å fortelle om kjente folk og plasser og lokale og nasjonale nyhetsbilder
 • å oppnå kontakt med andre europeiske skoler som om vi er en stor europeisk skole
 • utvikle engelsk som et naturlig linguafranca i dette samarbeidet.

Tilknytning til læreplan

Sosiologi

 • gjøre rede for ulike betydninger av begrepet kultur og reflektere over meningsinnholdet i uttrykk som ”norsk kultur”
 • bruke samfunnsvitenskapelige tenkemåter til å sammenlikne kulturer
 • analysere årsaker til kulturforskjeller og identifisere faktorer som gjør at kulturer er stabile eller endrer seg
 • forklare forskjellen på begrepene egosentrisk og etnosentrisk, bruke begrepene til å analysere årsaker til konflikter mellom individer og mellom grupper og diskutere løsninger på konfliktene

Sosialisering 

 • analysere skolen som sosialt system og diskutere tiltak for økt elevmedvirkning
 • gjøre rede for ulike former for kommunikasjon mellom mennesker, diskutere hvordan ny teknologi kan føre til endringer i kommunikasjonsformer og drøfte følger av endringene

Internasjonal engelsk

Kommunikasjon

 • bruke situasjonstilpasset språk i sosiale, faglige og interkulturelle sammenhenger
 • skrive tekster med god struktur og sammenheng om allmenne, faglige og litterære emner
 • presentere fagstoff muntlig, skriftlig eller i form av sammensatte tekster
 • bruke og formidle informasjon basert på tallmateriale og statistikk
 • bruke digitale hjelpemidler på en selvstendig, kritisk og kreativ måte til innhenting av informasjon, kommunikasjon og presentasjon av eget stoff

Kultur, samfunn og litteratur

 • finne fram til og drøfte internasjonale utdanningstilbud og arbeidsmuligheter
 • analysere og vurdere noen engelskspråklige mediers rolle i det internasjonale samfunnet
 • drøfte ulike sider ved flerkulturelle samfunn i den engelskspråklige verden
 • reflektere over hvordan kulturforskjeller og ulike verdisystem kan påvirke kommunikasjon
 • drøfte noen internasjonale og globale utfordringer

Slik gjør du

Innledende arbeid

 • Kontakt med skoler i tre til fire europeiske land etableres før skolestart
 • To av samarbeidspartnerne registrer prosjektet på European School Education Platform (ESEP) Dere får da tilgang til et prosjektrom/TwinSpace(TS).Her kan lærere og elever samarbeide på en sikker måte og selv bestemme hva som skal være åpent tilgjengelig for allmennheten. De andre deltakerne inviteres inn etter hvert
 • Del opp prosjektet i ulike aktiviteter som er avtalt på forhånd angående innhold, struktur og tidsperspektiv.
 • Sett opp tidsfrister til hver aktivitet og forplikt hvert land til å forholde seg til disse.
 • En Skype-diskusjon mellom lærerne gjøres annenhver måned for å diskutere fremgang, evt. problemer, løsninger osv.

Gjennomføring

Kreativ bruk av digitale medier som for eksempel samproduksjon av filmer, presentasjoner, digitale fortellinger mm. for å illustrere, vise og sammenligne skolehverdagen, hjemplassen og egen livsstil i tillegg til å fortelle om kjente folk og plasser og lokale og nasjonale nyhetsbilder.

 • Filmer kan lages enkeltvis, men det er en fordel med samproduksjon helt på tvers av landegrensene
 • Skriftlige dokumenter, f.eks ‘Europeiske nyheter’ kan samskrives av forskjellige arbeidsgrupper på tvers av landene
 • Gjennomfør gjerne Skype -samtaler mellom elevene
 • Alt ferdig materiale publiseres på TwinSpace 

Utstyr

 • TwinSpace med e-post, chat og videokonferanse
 • e-post
 • Skype
 • Presentasjonsverktøy
 • Photostory 
 • Videoredigering

Windows Moviemaker brukes som verktøy for å lage filmer som skal presenteres på TwinSpace. Filmene lastes opp først på Youtube. Vi bruker Skype som kommunikasjonsmiddel. Samproduksjon skjer via tverrfaglig arbeid på egen skole og via delte dokumenter (TwinSpace) på tvers av landene.

Tips

Ved publisering av dette er prosjektet ikke fullført, men så langt kan det oppsummeres som et vellykket samarbeid mellom de 4 skolene der kunnskapen om våre forskjellige aktiviteter er blitt spredt til mange. Det har også blitt en meget god måte å jobbe tverrfaglig på innenfor skolen; det har fått oss til å planlegge, tenke og gjennomføre alt på en konstruktiv og effektiv måte, både med tanke på synliggjøring av kompetansemålene for lærerne og elevene, men også til å være mer bevisst våre nasjonale og internasjonale holdninger.

Evaluering av opplegg

Beskriv kort hvordan prosjektet kan oppsummeres og vurderes kort både med tanke på egen læring og utvikling og for at andre skal kunne utvikle prosjektet videre