Hopp til hovedinnhold

Ny rapport om ambisjoner for karriereveiledning i skolen

Publisert: 7. mars 2023

Hva skal ambisjonene for karriereveiledning i skolen være? Hvordan ser karriereveiledning av høy kvalitet ut? Det er noen av spørsmålene rapporten «Nye ambisjoner for karriereveiledning i skolen» prøver å gi svar på.

Sveinung Skule står med armene i kors og smiler mot kamera

Sveining Skule, direktør for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

– Tidligere rapporter har vist oss at det er en rekke utfordringer knyttet til karriereveiledning i skolen. Vi kjenner godt til problemene, men hvordan ser løsningene ut? Jeg er glad for at vi nå har fått mange gode og konkrete innspill til hvordan et karriereveiledningstilbud av høy kvalitet kan utformes, sier Sveinung Skule, direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

HK-dir har det faglige ansvaret for karriereveiledningen i skolen, og Sveinung Skule understreker viktigheten av å få frem et oppdatert kunnskapsgrunnlag. Han mener at den ferske rapporten, Nye ambisjoner for karriereveiledning i skolen, gir et godt utgangspunkt for å jobbe videre med å utvikle karriereveiledningen i skolen.

Store ambisjoner

Målet har vært å få innspill fra de som har erfaring med, innsikt i eller ansvar for karriereveiledning i skolen. Elever, unge voksne, foreldre, karriereveiledere, ledere og andre aktører ble invitert til å delta i «fremtidsverksteder» der de kunne tenke høyt om hvordan fremtidens karriereveiledning bør se ut. Det viste seg at deltakerne hadde store ambisjoner.

– Det er viktig at vi har høye ambisjoner for karriereveiledningen i skolen. I løpet av ungdomsskolen og videregående opplæring skal elevene ta sine aller første selvstendige valg om fremtiden. Det kan være krevende for et ungt menneske i en tid der mulighetene er mange og fremtiden usikker. Vi har alt å vinne på å sørge for karriereveiledning av høy kvalitet som både gir elevene solid karrierekompetanse og god tilgang til veiledning, sier Sveinung Skule.

Eleven i sentrum

Rapporten beskriver flere konkrete områder det bør satses på for å nå de høye ambisjonene. Helt sentralt er å sette elevene i sentrum, ta utgangspunkt i deres behov og sørge for at de har tilgang til karriereveiledning av høy kvalitet, og som gir et relevant utbytte.

For å lykkes med det peker rapporten på viktigheten av blant annet:

  • å ha felles forståelse, tydelige mål og et opplevd eierskap til karriereveiledning på hver skole
  • høye krav til kompetanse og profesjonalitet hos veilederne
  • at karriereveilederne får tid og ressurser til å imøtekomme forventninger, krav og behov
  • at de ulike aktørene samarbeider godt og bredt både på skolen og med andre utenfor skolen.
  • en ledelse som definerer karriereveiledning som del av skolens kjernevirksomhet og som et prioritert område i skolen.

– Til sammen gir rapporten et konkret og veldig spennende utgangspunkt for å komme videre med diskusjonene om hvordan vi skal utvikle karriereveiledning i skolen i fremtiden. Vi gleder oss til å ta fatt på det arbeidet, sier Sveinung Skule.

Fakta

  • HK-dir har det faglige ansvaret for karriereveiledning i skolen, og har i tilknytning til Fullføringsreformen fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å utarbeide kompetansestandarder for de som jobber med karriereveiledning i skolen, i tillegg til å se nærmere på utdannings- og videreutdanningstilbudet til denne gruppen.
  • Rapporten «Nye ambisjoner for karriereveiledning i skolen - Et utviklingsarbeid i samarbeid med praksis» er del av et oppdatert kunnskapsgrunnlag som HK-dir har fått frem de siste par årene.

Tre andre aktuelle rapporter nylig laget på oppdrag av HK-dir

Kvalitet i karriereveiledning i skolen - En undersøkelse av kvalitet og kvalitetsutvikling i karriereveiledning i skolen (2022) er en bredt anlagt undersøkelse av kvalitet og kvalitetsutvikling i karriereveiledning i skolen. Et forskerteam fra NTNU Samfunnsforskning, Universitetet i Sørøst-Norge, NORCE og Aarhus Universitet har på oppdrag fra HK-dir gjennomført en undersøkelse av kvalitet og kvalitetsutvikling i karriereveiledning i skolen. Forskningsrapporten presenterer funn og anbefalinger.

Profesjonell karriereveiledning i skolen - Undersøkelse av utdanningstilbudet innen karriereveiledning (2022):
På oppdrag fra HK-dir har Høgskolen i Innlandet gjennomført en undersøkelse av utdannings- og videreutdanningstilbudet innen karriereveiledning, med særlig fokus på tilbud rettet mot ansatte i skolen. Rapporten presenterer en kartlegging av tilbudene, kunnskap om opplevd kvalitet og behov hos målgruppene for tilbudene og kunnskap om rammebetingelser og andre faktorer for å ta utdanning og videreutdanning.

Bakgrunn: Meld St. 21 (2020-2021) Fullføringsreformen peker på at de som jobber med karriereveiledning i skolen, må ha tilstrekkelig og relevant kompetanse, slik at tilbudet kan få god kvalitet. Ett av tiltakene i Fullføringsreformen er å forbedre og videreutvikle videreutdanningstilbudet for dem som jobber med karriereveiledning i skolen. Kunnskapsdepartementet har bedt HK-dir om å utrede hvordan utdannings- og videreutdanningstilbudet kan videreutvikles og forbedres. Som del av dette oppdraget, har HK-dir fått gjennomført en undersøkelse av utdanningstilbudene.

Exploring the roles, qualifications and skills of career guidance professionals in schools (2022): På oppdrag fra HK-dir har Tristram Hooley, professor i karriereveiledning ved Høgskolen Innlandet og University of Derby, undersøkt internasjonale eksempler på organisering og kvalitetssikring av karriereveiledning i skolen. Rapporten presenterer en oversikt over fem land som det er relevant for Norge å sammenligne seg med, og som vi kan lære av: England, Island, New Bruncwick (Canada), Irland og Sverige.

Kartleggingen ser blant annet på eventuelt lovverk som regulerer karriereveiledning i skolen, hvilke kvalifikasjoner som karriereveilederne forventes å ha, rollen som karriereveileder, eventuelle kompetansestandarder og mekanismer for kvalitetssikring. I tillegg presenterer rapporten anbefalinger for videre utvikling i norsk kontekst.