Hopp til hovedinnhold

Nettside under konstruksjon

Nettside under konstruksjon

hkdir.no fylles fortsatt med innhold og funksjonalitet. Du vil derfor oppleve at noe innhold fortsatt befinner seg på andre nettsteder, at det mangler eller at det er funksjonalitet som ikke virker 100%. Ta kontakt med oss på post@hkdir.no hvis du savner innhold.

Driftsmidler til høyere yrkesfaglig utdanning

Informasjon til fylkeskommunene som har ansvar for å fordele driftsmidler til private og offentlige fagskoler.

Sist oppdatert : 25. august 2023
;

Om tilskuddsordningen for driftsmidler til høyere yrkesfaglig utdanning

Driftsmidler til fagskoler bevilges over kap. 240 post 60 under programkategori 07.40 Høyere yrkesfaglig utdanning over Kunnskapsdepartementets budsjett. Tilskuddsordningen inneholder et grunntilskudd og en resultatbasert uttelling. Dette vedtas i statsbudsjettet hvert år og sendes til fylkeskommunene i tillegg til at det publiseres på hkdir.no.

Fylkeskommunen har ansvar for å forvalte tilskuddet fra HK-dir i tråd med Retningslinjer for tilskudd til drift av fagskoler fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

Fylkeskommunen har ansvar for å fordele tilskuddet til private og offentlige fagskoler i eget fylke. Dette innebærer at fylkeskommunen tildeler tilskudd til fagskoler med studiested eller samlinger i fylket og til fagskoler med nettbaserte tilbud med kontoradresse i fylket. Fagskoler med studiested/kontoradresse i flere fylker kan derfor bli finansiert av flere fylkeskommuner.

Det er opp til den enkelte fylkeskommune hvilke prinsipper som legges til grunn for fordelingen av tilskudd, men de skal sørge for at det tilbys akkreditert høyere yrkesfaglig utdanning i samsvar med behovet for kompetanse lokalt, regionalt og nasjonalt, jf. lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) § 3. Det nasjonale ansvaret innebærer at fylkeskommunene skal se utdanningstilbudene i sammenheng på tvers av fylkene og ivareta fagskoler som har opptaksgrunnlag nasjonalt eller i flere fylker. I tillegg skal fylkeskommunene bidra til et mangfold av private og offentlige tilbydere.

Grunntilskudd

Tilskudd til drift av fagskoler tildeles til fylkeskommunene, og videreføres i utgangspunktet fra år til år. Tilskuddet skal være forutsigbart, langsiktig og stabilt.

Det kan bli endringer i tilskuddet som følge av ulike satsinger, som midler til nye studieplasser. Tilskuddet justeres også årlig på grunnlag i utviklingen i studiepoengproduksjon, og den generelle prisjusteringen.

Resultatbasert uttelling

Den resultatbaserte uttellingen skal gi insentiv til å arbeide for økt kvalitet og økt gjennomføring i utdanningene. Uttellingen blir beregnet på bakgrunn av antall avlagte studiepoengsenheter ved alle fagskoletilbud som mottar offentlig tilskudd

Den resultatbaserte uttellingen tildeles fylkeskommunen etter hvor fagskolens studiested befinner seg. Uttellingen prisjusteres hvert år. Deretter justeres beløpet i henhold til økning eller reduksjon i antall avlagte studiepoeng sammenlignet med året før.

En studiepoengsenhet (SPE) er definert som 60 studiepoeng. Hvis to fagskolestudenter avlegger 30 studiepoeng hver i løpet av ett år, utgjør det til sammen én studiepoengsenhet (SPE). Alle studiepoeng blir dermed vektet likt, uavhengig av om det er fra et deltidsstudium eller fulltidsstudium, og om fagskolestudentene følger forventet studiepoengproduksjon.

Den resultatbaserte uttellingen har åpen budsjettramme. Det betyr at jo flere studiepoeng fagskolestudentene avlegger, jo mer tilskudd får fylkeskommunene, uavhengig av de samlede resultatene i sektoren. Dersom antallet avlagte studiepoengsenheter reduseres, reduseres også tilskuddet til fylkeskommunene.

Historiske orienteringshefter

Kontakt oss

Carl Endre Espeland

E-post:carl.espeland@hkdir.no

Telefon:402 02 765

Kontakt oss

Kjerstin Bruvold Klokkeide

E-post:Kjerstin.klokkeide@hkdir.no