Hopp til hovedinnhold

Driftsmidler til høyere yrkesfaglig utdanning

Informasjon til fylkeskommunene som har ansvar for å fordele driftsmidler til private og offentlige fagskoler.

Sist oppdatert : 14. juni 2024

Om tilskuddsordningen for driftsmidler til høyere yrkesfaglig utdanning

Driftsmidler til fagskoler bevilges over kap. 240 post 60 under programkategori 07.40 Høyere yrkesfaglig utdanning over Kunnskapsdepartementets budsjett. Tilskuddsordningen inneholder et grunntilskudd og en resultatbasert uttelling. Dette vedtas i statsbudsjettet hvert år og sendes til fylkeskommunene i tillegg til at det publiseres på hkdir.no.

Fylkeskommunen har ansvar for å forvalte tilskuddet fra HK-dir i tråd med Retningslinjer for tilskudd til drift av fagskoler fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

Fylkeskommunen har ansvar for å fordele tilskuddet til private og offentlige fagskoler i eget fylke. Dette innebærer at fylkeskommunen tildeler tilskudd til fagskoler med studiested eller samlinger i fylket og til fagskoler med nettbaserte tilbud med kontoradresse i fylket. Fagskoler med studiested/kontoradresse i flere fylker kan derfor bli finansiert av flere fylkeskommuner.

Det er opp til den enkelte fylkeskommune hvilke prinsipper som legges til grunn for fordelingen av tilskudd, men de skal sørge for at det tilbys akkreditert høyere yrkesfaglig utdanning i samsvar med behovet for kompetanse lokalt, regionalt og nasjonalt, jf. lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) § 3. Det nasjonale ansvaret innebærer at fylkeskommunene skal se utdanningstilbudene i sammenheng på tvers av fylkene og ivareta fagskoler som har opptaksgrunnlag nasjonalt eller i flere fylker. I tillegg skal fylkeskommunene bidra til et mangfold av private og offentlige tilbydere.

Grunntilskudd

Tilskudd til drift av fagskoler tildeles til fylkeskommunene, og videreføres i utgangspunktet fra år til år. Tilskuddet skal være forutsigbart, langsiktig og stabilt.

Det kan bli endringer i tilskuddet som følge av ulike satsinger, som midler til nye studieplasser. Tilskuddet justeres også årlig på grunnlag i utviklingen i studiepoengproduksjon, og den generelle prisjusteringen.

Resultatbasert uttelling

Den resultatbaserte uttellingen skal gi insentiv til å arbeide for økt kvalitet og økt gjennomføring i utdanningene. Uttellingen blir beregnet på bakgrunn av antall avlagte studiepoengsenheter ved alle fagskoletilbud som mottar offentlig tilskudd

Den resultatbaserte uttellingen tildeles fylkeskommunen etter hvor fagskolens studiested befinner seg. Uttellingen prisjusteres hvert år. Deretter justeres beløpet i henhold til økning eller reduksjon i antall avlagte studiepoeng sammenlignet med året før.

En studiepoengsenhet (SPE) er definert som 60 studiepoeng. Hvis to fagskolestudenter avlegger 30 studiepoeng hver i løpet av ett år, utgjør det til sammen én studiepoengsenhet (SPE). Alle studiepoeng blir dermed vektet likt, uavhengig av om det er fra et deltidsstudium eller fulltidsstudium, og om fagskolestudentene følger forventet studiepoengproduksjon.

Den resultatbaserte uttellingen har åpen budsjettramme. Det betyr at jo flere studiepoeng fagskolestudentene avlegger, jo mer tilskudd får fylkeskommunene, uavhengig av de samlede resultatene i sektoren. Dersom antallet avlagte studiepoengsenheter reduseres, reduseres også tilskuddet til fylkeskommunene.

Retningslinjer og orienteringshefte

Reviderte retningslinjer juni 2024
Kunnskapsdepartementet har nylig oppdatert retningslinjene for tilskudd til drift av fagskoler. De fleste endringene er av språklig og strukturell art, men det er tre vesentlige endringer som gjelder frister, tilskuddsmottakere og kopimottakere fra fylkeskommunen. For eksempel blir frist for fagskolen til å søke fylkeskommunen blir nå flyttet til 1. november. Les de nye retningslinjene (PDF) på denne nettsiden.

Fordeling av 500 nye studieplasser i 2024

HK-dirhar tildelt midler til 500 nye toårige studieplasser i høyere yrkesfaglig utdanning 2024. Midler er fordelt på bakgrunn av lokale, regionale og nasjonale kompetansebehov i arbeidsliv og kapasitet i fagskolene, samtøkt aktivitet i sektoren i forhold til tidligere tildelinger av studieplassmidler til fylkeskommunene.

Tildeling av nye studieplassmidler for høsten 2024
Fylkeskommune
Nye studieplasser
Halvtårseffekt 2024
Agder
16
688 000
Akershus
15
645 000
Buskerud
29
1 247 000
Finnmark
5
215 000
Innlandet
60
2 580 000
Møre og Romsdal
0
0
Nordland
6
258 000
Oslo
100
4 300 000
Rogaland
64
2 752 000
Telemark
22
946 000
Troms
27
1 161 000
Trøndelag
50
2 150 000
Vestfold
33
1 419 000
Vestland 
46
1 978 000
Østfold
27
1 161 000
Total
500
21 500 000

Fylkeskommunene har fått svar på søknadene om nye studieplasser. Det er opp til fylkeskommunene å avgjøre hvordan de tildelte studieplassmidlene skal disponeres til den enkelte fagskole og utdanningstilbud. Fagskolene skal kunne forvente vedtaksbrev med tilsagn om tilskudd eller avslag senest innen utgangen av februar 2024. Les pressemelding fra regjeringen.

Historiske orienteringshefter

Kontakt oss

Carl Endre Espeland

E-post:carl.espeland@hkdir.no

Telefonnummer:402 02 765

Kontakt oss

Andreas Ask

Rådgiver

E-post:andreas.ask@hkdir.no

Telefonnummer:45 20 39 46