Aktuelt
Aktuelt
13.01.2023

To fagskolar skal utvikle utdanning for flyktningar

Fagskolen Diakonova og AOF Østfold har fått tre millionar kroner for å utvikle høgare yrkesfaglig utdanning for nye flyktningar i Noreg.

Til søknadsfristen kom det inn fem søknader på til saman 6,3 millionar kroner. To prosjekt fekk støtte frå Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir) i denne pilotordninga.

 

Målet med pilotordninga er å stimulere til opptak av flyktningar i fagskolesektoren og å utvikle tilpassa program for dei. (Ill.foto)

Fagskolen Diakonova satsar på opplæring og rettleiing av lærarar i rehabiliterande undervising og traumemedvit, og tilpassa undervisning for flyktningar. 

– Prosjektet skal bidra til å sjå på flyktningar som ein ressurs, og skal gjere dei i stand til å gå inn i ein utviklande jobb innan helse og omsorg, seier Gry Ulvedalen, rektor for Fagskolen Diakonova, i ei pressemelding

Til nytte for heile sektoren

Det overordna målet med denne pilotordninga frå HK-dir er å stimulere til opptak av flyktningar i fagskolesektoren og å utvikle tilpassa program for dei. 

– Det handlar om å gi betre moglegheiter for flyktningar til å ta ei fagskuleutdanning, bidra til at fleire får relevant kompetanse til å gå ut i arbeidslivet, og at utdanningane er relevante for behova i arbeidslivet, seier direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Sveinung Skule. 

Sveinung skule smiler. Foto.

Sveinung Skule, direktør for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Han viser til at vi lever i ei tid med kriser mange stader i verda.

– Då er det viktig at flyktningar til Noreg får gode moglegheiter til å bli inkluderte i utdanning og arbeidsliv. Høgare yrkesfagleg utdanning har eit stort potensial til å bidra. Vi håpar at desse midlane kan stimulere til gode pilotprogram som på sikt kan vere til nytte for heile sektoren, seier Skule.

Les meir om: Pilotordning for modulbasert høgare yrkesfagleg utdanning for flyktningar.

AOF Østfold sitt prosjekt skal gi flyktningar eit tilrettelagt studium innan psykisk helsearbeid (60 studiepoeng). 

Tre klasser i tre byar

Begge prosjekta legg til rette for tilpassa fagskoleutdanning kombinert med språkopplæring, og begge skolane samarbeidar med fleire aktørar i offentleg, privat og ideell sektor. 

Prosjekta omfattar tre klasser i tre byar: Bergen, Oslo og Fredrikstad, og vil tilby praksisplassar. Første opptak blir i 2024, så det er for tidleg å seie kor mange studentar som vil nytte seg av tilboda. 

Sveinung Skule legg vekt på at prosjekta skal bidra til at fleire flyktningar deltar i høgare yrkesfagleg utdanning, i arbeidslivet og i sosiale nettverk. 

– Mange flyktningar har høgare utdanning og utdanning på mellomnivå. Underbruk av kompetansen deira utgjer ein «kompetansereserve» i samfunnet. Høgare yrkesfagleg utdanning kan tilby modulbasert og fleksibel opplæring og på den måten spele ei viktig rolle i å komplettere og formalisere utdanninga og kompetansen for flyktningar, seier Sveinung Skule.