Hopp til hovedinnhold

Pilotordning for modulbasert høyere yrkesfaglig utdanning for flyktninger

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse lyser ut inntil 2 000 000 kroner til prosjekter som skal utvikle, prøve ut og evaluere studietilbud innen høyere yrkefaglig utdanning rettet mot flyktninger.

Hvem kan søke

Under denne utlysningen kan følgende søke om midler:

 • Offentlige og private fagskoler

Flere fagskoler kan samarbeide om en felles søknad. Søkere oppfordres generelt til å etablere samarbeid med andre aktører der dette kan styrke prosjektet.

For å bidra til fylkeskommunens helhetlige forvaltning av høyere yrkesfaglig utdanning må de(n) aktuelle fylkeskommunen(e) holdes orientert om utviklingen av nye tilbud underveis i prosessen.

Søknadsfrist

Utløpt

Om tilskuddet

Med bakgrunn i krigen i Ukraina og det generelle konfliktnivået i verden opplever Norge en økt flyktningestrøm, og IMDi har anmodet norske kommuner om å ta imot totalt 35 000 flyktninger i løpet av 2022. Det er et ønske om at flyktninger blir innlemmet i arbeidslivet så raskt som mulig, og i så måte vil fagskolesektoren være en viktig aktør.

Studietilbud som skal tilbys gjennom denne ordningen må tilpasse seg kompetansen flyktningene allerede har, samt arbeidslivets behov for kompetanse. Studietilbud som utvikles skal være åpne for alle flyktninger uavhengig av landbakgrunn.

Fagskolene skal se på samarbeidsformer mellom fagskolene, offentlige myndigheter, frivillig sektor og næringsliv for å best mulig inkorporere nødvendig praksiserfaring og språktrening i undervisningen.

Hensikten med tilskuddet

Det overordnede målet med midlene er å stimulere til opptak av flyktninger i fagskolen og utvikling av tilpassede studietilbud for denne gruppen. Det kan søkes midler til prosjekter som:

 • utvikler, prøver ut og evaluerer modeller for bruk av modulbaserte studietilbud innen høyere yrkesfaglig utdanning rettet mot flyktninger
 • utvikle nye eller tilpassede moduler i samarbeid med lokalt og regionalt arbeidsliv, samt andre relevante aktører fra arbeids- og samfunnsliv (eksempler kan være språkopplæringssenter for flyktninger, NAV, fylkeskommune, IMDi og andre statlige aktører)
 • utvikle og oversette undervisningsmateriell og lignende
 • informasjonsarbeid om høyere yrkesfaglig utdanning rettet mot flyktninger

Prosjektene kan rette seg inn mot både stedbaserte og nettbaserte studietilbud, og kan også inkludere praksisperioder i samarbeid med lokalt og regionalt arbeidsliv. Felles for alle innretningene er målet om å gi bedre muligheter for flyktninger til å ta en høyere yrkesfaglig utdanning, bidra til at flere får relevant kompetanse til å gå ut i arbeidslivet og at utdanningene er relevante for behovene i arbeidslivet.

Varighet på prosjekt

Fagskoler kan søke om midler til pilotprosjekter med varighet på opptil tre år fra og med desember 2022 til og med desember 2025. Merk at prosjektet må ha minst én budsjettert aktivitet i hvert år av den angitte prosjektperioden.

Krav om egenandel

Det gjelder ingen krav om egenandel for denne utlysningen.

Hva kan midlene brukes til?

Midlene dere søker om kan brukes til å dekke følgende typer kostnader:

 • Utvikling av nye moduler og tilpassing av eksisterende moduler
 • Drift og evaluering av de nye modulene eller tilpassende modulene
 • Frikjøp av ansatte
 • Innkjøp av tjenester (for eksempel oversetter- eller tolkekostnader)
 • Innkjøp av tjenester (for eksempel oversetter- eller tolkekostnader)
 • Produksjon av materiale
 • Spredningsaktiviteter
 • Andre prosjektrelaterte kostnader

Tilskuddsbeløp

2 000 000 kroner.

Slik søker du

Nedenfor finner dere informasjon om hvilke minimumskrav som gjelder for denne utlysningen, og hvilke kriterier søknadene vil bli vurdert ut fra.

Søknader må leveres gjennom HK-dirs søknadsportal Espresso.

I søknadsskjemaet er det hjelpetekster som gir veiledning om hva slags informasjon som er etterspurt i de ulike feltene. Dere kan finne informasjon som kan være til hjelp i arbeidet med spredning på denne ressurssiden.

Krav til søknaden

Søknaden må oppfylle følgende minimumskrav:

 • Søknaden må være levert innen søknadsfristen som gjelder for utlysningen.
 • Søknaden må være levert gjennom HK-dirs søknadsportal (Espresso).
 • Søknaden må være skrevet på norsk.
 • Søknaden må være levert på vegne av en organisasjon som kan stå som søker under denne utlysningen.
 • Søknaden må oppfylle kravene om varighet og egenandel som gjelder for utlysningen.
 • Fagskolen kan vise til samarbeid relatert til prosjektet med lokalt og regionalt arbeidsliv, samt andre relevante aktører fra arbeids- og samfunnsliv (eksempler kan være språkopplæringssenter for flyktninger, NAV, fylkeskommune og andre kommunale, fylkeskommunale og statlige aktører)
 • Søknaden må ha vedlagt en signert versjon av HK-dirs deltagelseserklæring fra styreleder ved den fagskolen som står som søker. 

Søknader som ikke oppfyller disse krav kan bli avvist eller bli vurdert som mangelfulle. For søknader med feil vil HK-dir gi en kort tilleggsfrist for å rette forholdet der det er mulig. Innhold i vedlegg/lenker som ikke er påkrevd vil ikke bli medtatt i vurderingen av søknaden.

Veiledning og maler

Slik behandler vi søknaden

Søknadene vil bli evaluert av en intern evalueringskomite fra HK-dir.

Ved denne vurderingen gis søknadene én delkarakter for hvert vurderingskriterium som gjelder for utlysningen, på en skala fra 1 (dårlig) til 7 (fremragende)i henhold til vår karakterskala.

For å kvalifisere for tilskudd, må samtlige av de endelige delkarakterer være høyere enn 2, og minst tre av fire delkarakterer være 4 eller høyere.

Søknadenes totalkarakterer kalkuleres på grunnlag av de endelige delkarakterene og vektingen angitt for kriteriene (vektet snittkarakter). I tilfeller hvor to eller flere søknader oppnår samme totalkarakter, vil søknadene rangeres ut fra høyeste delkarakter på kriteriene i den rekkefølge de er angitt. Ved søknader som fortsatt står likt, vil søknader (i) fra fagskoler med fagområdegodkjenning, og (ii) knyttet de fagområder og geografiske områder som totalt sett mottar minst støtte gjennom øvrige prosjekt, bli prioritert.

Endelige vedtak om tilskudd fattes av HK-dir basert på den endelige rangeringen av søknadene.

Vurdering

Søknader som oppfyller kravene som gjelder for utlysningen, vil bli vurdert ut fra følgende kriterier:

Prosjektets relevans for utlysningens målsetting og synliggjort behov (20 %)

Under dette kriteriet vil følgende moment bli vurdert:

 • I hvilken grad behovet for prosjektet og betydningen for brukergruppen(e) er demonstrert på en tydelig måte.
 • I hvilken grad prosjektets planlagte resultater er konkrete og egnede til å oppnå utlysningens mål.
 • Resultatenes ambisjonsnivå.
 • I hvilken grad prosjektet er nyskapende og/eller komplementært til øvrige tiltak/aktiviteter allerede igangsatt hos de deltagende institusjoner/aktører.

Kvalitet på samarbeid og forankring hos lokalt og regionalt arbeidsliv, samt andre relevante aktører fra arbeids- og samfunnsliv (30 %)

Under dette kriteriet vil følgende moment bli vurdert:

 • De deltagende institusjoner/aktørers komplementaritet og prosjektgruppens samlede erfaring og ekspertise.
 • Hvorvidt fordelingen av oppgaver og ansvar viser forpliktelse og aktiv bidragsytelse fra samtlige deltagende institusjoner/aktører
 • I hvilken grad prosjektet har en klar og helhetlig plan for samhandling mellom de deltagende institusjoner/aktører, samt med ev. interessenter

Gjennomføringsevne og kapasitet (fagmiljø, administrativ kapasitet, realisme) (20%)

Under dette kriteriet vil følgende moment bli vurdert:

 • I hvilken grad prosjektet har en konkret, helhetlig og realistisk gjennomføringsplan.
 • Forekomst og kvalitet på risikovurderinger.
 • I hvilken grad prosjektet er kostnadseffektivt og har allokert tilstrekkelige ressurser til gjennomføring av aktivitetene.
 • Prosjektets evne til å hensynta brukergruppenes behov og interesser.

Plan for virkning og spredning av resultater fra utprøvingen og evalueringen av modellene som benyttes (30%)

Under dette kriteriet vil følgende moment bli vurdert:

Potensiell effekt for prosjektets brukergrupper, deltagende institusjoner og aktører i og utenfor prosjektet

 • Potensiell effekt for prosjektets brukergrupper, deltagende institusjoner og aktører i og utenfor prosjektet
 • Kvaliteten på planlagte tiltak for å sikre at effektene kan opprettholdes etter endt prosjektperiode
 • Kvaliteten på planlagte tiltak for å evaluere og dokumentere prosjektets effekter.

Kriteriene vil bli vektet i henhold til prosentandelen som er angitt i parentes bak det enkelte kriterium.

Hvilke vilkår vil gjelde for prosjekter som får tilskudd?

HK-dirs standardvilkår for prosjekttilskudd (PDF) vil gjelde ved gjennomføringen av prosjekter som får tilskudd.

Merk at innvilget tilskudd ikke kan benyttes direkte eller indirekte til å finansiere økonomisk aktivitet. Med økonomisk aktivitet menes all utvikling, produksjon og markedsføring av produkter eller tjenester (utenom fagskoleutdanning iht. fagskoleloven § 6), som nå eller senere tilbys i et marked. Søkere som utøver økonomisk aktivitet må etablere et regnskapsmessig skille mellom økonomisk aktivitet og ikke-økonomisk aktivitet, som dokumenterer at tilskuddet utelukkende anvendes til ikke-økonomisk aktivitet, jf. standardvilkårenes pkt. 2.2 (forbud mot kryssubsidiering). Tilskudd anvendt i strid med disse forutsetninger vil kunne bli krevd tilbakebetalt av HK-dir, jf. standardvilkårenes pkt. 3.3.

Når får du svar?

Alle søkere vil bli informert om utfallet av søknadsprosessen. Vi anslår at vedtak om tilskudd vil bli sendt ut innen utgangen av 2022. En begrunnelse for karaktersetting vil følge som et vedlegg til vedtakene.

Kontakt oss

Christian Kronen

E-post:christian.kronen@hkdir.no