Hopp til hovedinnhold

Gi innspill til nasjonale retningslinjer for ansvarlig internasjonalt samarbeid

Publisert: 28. februar 2023

Hvordan skal vi styrke internasjonalt samarbeid i en tid preget av sikkerhetspolitiske endringer og økt stormaktsrivalisering? Nå kan du gi dine innspill til nasjonale retningslinjer for ansvarlig internasjonalt samarbeid.

Mann i dress smiler til kamera

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) og Forskningsrådet har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utarbeidet forslag til nasjonale retningslinjer for ansvarlig internasjonalt samarbeid.

– Målet er å styrke og øke internasjonalt samarbeid, samtidig som vi ivaretar akademiske verdier, forskningsetiske standarder, og nasjonale interesser som kan utfordres av blant annet utenlandsk etterretning og uønsket kunnskapsoverføring, forklarer Sveinung Skule, direktør i HK-dir.

Bakteppet er en sikkerhetspolitisk situasjon i endring og økt stormaktsrivalisering, der kunnskap og teknologiutvikling står sentralt.

Frist for skriftlige innspill: Onsdag 5. april 2023 kl. 23:00.

Invitasjon til hele kunnskapssektoren

Forslaget til retningslinjer har blitt utviklet i dialog med et bredt sett av representanter for kunnskapssektoren og myndigheter i inn- og utland.

– Nå ønsker vi å gi alle deler av norsk kunnskapssektor, samt interesseorganisasjoner og myndigheter, anledning til å gi tilbakemeldinger på forslaget til retningslinjer. Vi vil bruke innspillene aktivt til å justere og videreutvikle retningslinjene, sier Sveinung Skule.

Han vektlegger at innspillsrunden er en viktig kvalitetssikring av arbeidet, slik at retningslinjene i størst mulig grad er nyttige og brukbare for ulike deler av en sammensatt kunnskapssektor.

– Vi ønsker også å avdekke mulige tematikker og utfordringer som retningslinjene per nå ikke adresserer, og som sektoren har behov for å arbeide videre med, sier Skule.

Retningslinjene skal lanseres som en nettressurs i juni 2023. Målet har vært å utvikle et praktisk redskap for institusjoner og fagmiljøer, og retningslinjene er utformet som en verktøykasse.

Meld deg på aktuelt webinar som vi arrangerer 16. mars kl. 10.00 til 11.00: Internasjonalt samarbeid og digital sikkerhet: hvordan løse utfordringer i praksis?

Relevant for hele virksomheten

Retningslinjene retter seg i hovedsak mot to ulike brukergrupper: institusjonsledelse og fagmiljøer. Men tematikkene er relevante for ulike deler av kunnskapsinstitusjonene: instituttledere, forskningsadministrative tjenester, IT- og informasjonssikkerhetstjenester, HR-avdelinger og internasjonalt kontor, i tillegg til institusjonsledelse og fagmiljøer.

– Det er viktig at de som skal benytte hjelpemidlene får spille inn. Derfor oppfordrer vi institusjonene til å engasjere relevante representanter for de ulike brukergruppene i arbeidet med sine innspill, sier Sveinung Skule.

Samarbeid for å løse utfordringer

Forskningsrådets administrerende direktør Mari Sundli Tveit understreker at internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid er avgjørende for å løse de store utfordringene vi står overfor.

Kvinne i halvprofil smiler til kamera

Foto: Thomas Keilman

– Retningslinjene skal ivareta både behovet for samarbeid og sikre at samarbeid ikke går ut over sikkerhet eller nasjonale interesser, sier hun.

– Det er viktig at universitets- og høgskolesektoren, instituttene, næringslivet og myndigheter gir innspill på disse forslagene til retningslinjer. Vi er helt avhengig av at alle deler av kunnskapssektoren bidrar så vi kan justere og videreutvikle retningslinjene så de treffer så godt som overhodet mulig, sier Mari Sundli Tveit.