Hopp til hovedinnhold

Universell utforming i høyere utdanning 2024 – Læringsmiljømidler

• Kompetansehevingsprogrammet for universell utforming i høyere utdanning

Prosjektmidler for økt kompetanse om universell utforming av læringsmiljøet i høyere utdanning.

Hvem kan søke

Utlysningen retter seg mot universiteter, høyskoler og fagskoler i Norge. Tildeling gis til en administrativ enhet ved institusjonene, slik som for eksempel fakulteter, institutter eller avdelinger.

Søknadsfrist

13. september 2024 kl. 15.00
(norsk tid)

Om tilskuddet

På vegne av Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) lyser vi ut prosjektmidler for økt kompetanse om universell utforming som strategi for inkludering i høyere utdanning. Midlene er en del av kompetansehevingsprogrammet for universell utforming, som er et tiltak i regjeringens handlingsplan for universell utforming 2021-2025 Bærekraft og like muligheter – et universelt utformet Norge.

Hensikten med tilskuddet

Økt kompetanse om universell utforming er et sentralt mål i handlingsplanen, og planen etterlyser mer målrettet kunnskap og kompetanseutvikling ved utdanningsinstitusjonene.

Universell utforming er premiss for et inkluderende læringsmiljø i høyere utdanning. Utdanningsinstitusjonenes alminnelige funksjoner skal være universelt utformet, og institusjonene må ha kunnskap, virkemidler og verktøy for å skape et universelt utformet læringsmiljø. I et helhetlig læringsmiljø inngår fysiske, digitale, organisatoriske, pedagogiske og psykososiale forhold.

Tilskuddsbeløp

For 2024 setter vi av 1,7 millioner kroner til arbeid for økt kompetanse ved universiteter, høyskoler og fagskoler. Det kan søkes om maksimalt 200 000 kroner per søknad.

Slik søker du

Søknader skal leveres gjennom søknadsportalen Espresso, hvor en logger seg inn eller registrerer en bruker for å levere søknad(er).

Sørg for å fylle ut alle felter i utlysningen, og registrer vedleggene. Det er veiledningstekster i selve søknadsskjemaet.

Hva kan du søke om

Eksempler på arbeid med universell utforming for et inkluderende læringsmiljø:

 • Kunnskapsspredning og formidling (for eksempel fagdager, seminarer mv.)
 • Opplæring/kompetanseheving av ansatte
 • Utvikling av produkter eller tjenester
 • Kartlegginger
 • Planarbeid

Merk at maksimal søknadssum for læringsmiljømidler er 200 000 kroner. For å kunne få støtte er det et krav at universell utforming er en del av prosjektets mål eller virkemidler.

Tidligere år har direktoratet også støttet faglige prosjekter, hvor målet var at studenter skulle lære om universell utforming gjennom sine studier. Grunnet fallende interesse for ordningen, samt mindre midler å dele ut, lyser vi ikke ut til dette formålet i år.

Avgrensninger

Formålet med utlysningen er kompetanseheving og kunnskapsspredning. Direktoratet kan derfor ikke støtte ordinære driftstiltak eller driftsmidler (innkjøp av utstyr, datamaskiner og møblement eller liknende). Vi vil heller ikke støtte finansiering/delfinansiering av fysiske ombygginger eller større oppgraderinger av bygningsmasse eller digital infrastruktur. Ta gjerne kontakt med avdeling for universell utforming og læringsmiljø for å avklare aktuelle prosjekter.

Krav til søknaden

Følgende formelle krav stilles til søknaden:

 1. Fyll ut alle obligatoriske felt i søknadsskjemaet.
 2. Legg ved et separat budsjett (Excel eller PDF).
 3. Forankre søknaden på institusjons-, fakultets-, avdelings-, seksjons- eller instituttnivå, som er den formelle søker av midler.
 4. Lever sluttrapport med erfaring fra arbeidet, som også kan deles med utdanningssektoren for felles læring.

Slik behandler vi søknaden

Vurdering

Vi vurderer søknadene etter følgende kriterier:

 1. Betydning for universell utforming av læringsmiljøet
 2. Nedslagsfelt – hvor mange som blir berørt (ansatte/studenter)
 3. Sektorens nytte av kunnskapsutviklingen
 4. Innovasjonsgrad – gjelder særlig produkter og tjenester
 5. Realisme og muligheter for gjennomføring

Når får du svar?

Svar på søknaden kommer 15.10.2024.

Rapportering og oppfølging

Frist for gjennomføring av prosjekter: 1. oktober 2025

Krav om sluttrapport: 1. november 2025

Kontakt oss

Avdeling for universell utforming og læringsmiljø

E-post:universell@hkdir.no