Hopp til hovedinnhold

Trollstipend

• Trollstipend

Troll-programmet tilbyr fransklærere og/eller elevgrupper i ungdomsskolen og videregående skole et tilskudd for å reise på studieopphold i Frankrike. Nå kan dere søke på stipend med reiseperiode skoleåret 2024/25.

Hvem kan søke

Individuelt Trollstipend for lærere (Troll 1): Du kan søke om individuelt Trollstipend for lærere dersom du har formell undervisningskompetanse i fransk og er ansatt i en undervisningsstilling ved en offentlig eller privat skole i Norge.

Trollstipend for elevgrupper (Troll 2): Skolen søker på vegne av elevgruppen. Alle offentlige og private ungdomsskoler og videregående skoler i Norge kan søke.

Krav til elevgruppen:

 • Elevene må være mellom 14 og 20 år gamle.
 • Både franskgrupper/-klasser og andre grupper/klasser som skal studere tema innen spesielle fagområder i Frankrike, kan bli tildelt midler.
 • Kun én gruppe fra samme skole kan bli tildelt midler i samme søknadsrunde.
 • Det kan søkes om midler for inntil 30 elever og 3 lærere.
Søknadsfrist

Utløpt

Om tilskuddet

Det er to typer Trollstipend i denne utlysningen:

Troll 1: Individuelt Trollstipend for lærere

Fransklærere i grunnskolen eller videregående skole kan få støtte til å delta på etterutdanningskurs, eller individuelle opplegg som hospitering eller jobbskygging i Frankrike eller de territorier som til enhver tid utgjør en del av den franske republikk. 

Studieoppholdet skal ha en varighet på minimum to og maksimum 12 oppholdsdager. To reisedager kommer i tillegg.

Gyldig reiseperiode er skoleåret 2024/2025, inkludert sommerferien 2024.

Lærere som fikk tildeling i 2023 blir ikke prioritert. Dersom det er ledige midler i budsjettet etter at andre søknader er innvilget, kan det være mulig å få tildeling to år på rad.

Dersom to eller flere lærere fra samme skole søker, skal rektor prioritere søkerne i skjemaet «Bekreftelse fra rektor». Unntaksvis kan to lærere ved samme skole få stipend dersom det i søknaden og bekreftelsen fra rektor begrunnes godt hvorfor det er nødvendig at begge drar.

Les nøye gjennom Retningslinjene for individuelt Trollstipend for lærere- 2024:

Troll 2: Trollstipend for elevgrupper

Elevgrupper i ungdomsskolen eller videregående skole kan få støtte til studieopphold i Frankrike eller de territorier som til enhver tid utgjør en del av den franske republikk.

Varigheten må være på minimum fem og maksimum 14 oppholdsdager. To reisedager kommer i tillegg.

Gyldig reiseperiode er skoleåret 2024/2025, ikke inkludert sommerferien.

Les nøye gjennom Retningslinjene for Trollstipend for elevgrupper- 2024:

Hensikten med tilskuddet

Målet med Troll 1

Gi norske fransklærere mulighet for faglig og kulturell oppdatering i Frankrike.

Målet med Troll 2

Legge til rette for at norske elever gjennom studieopphold i Frankrike kan få bedre kunnskap om fransk kultur og språk. Det er også et mål å legge til rette for mer samarbeid mellom franske og norske skoler.

Tilskuddsbeløp

Satser

Stipendet er ment å være et tilskudd til reise- og oppholdsutgifter samt eventuelle kursavgifter i forbindelse med studieopphold i Frankrike. Det må klart gå frem i søknaden om søkeren søker om eller får annet stipend til denne eller andre studieopphold til Frankrike i samme budsjettår.

80 prosent av tilskuddet vil bli utbetalt innen 30 virkedager etter at tilskuddsmottaker ble varslet om vedtaket. Restbeløpet (20 prosent) overføres etter at sluttrapport og regnskap er mottatt og godkjent.

Satser lærerstipend (Troll 1)

 1. Reisestøtte: NOK 4500,-
 2. Støtte til kurs: NOK 800,- per kursdag. Maks. støtte til 10 kursdager.
 3. Oppholdsutgifter: NOK 1500,- per dag. Maks. støtte til 12 dager pluss 2 reisedager.

Satser elevgrupper (Troll 2)

 • Studietur med varighet på 5-7 dager*: NOK 8 500,- per reisende
 • Studietur med varighet på 8-10 dager*: NOK 10 000,- per reisende
 • Studietur med varighet på 11-14 dager*: NOK 11 500,- per reisende
 • Det gis i tillegg et administrasjonstilskudd på NOK 7000,- til elevgruppen

*reisedager kommer i tillegg.

Vilkår for tilskuddet

Se minstekrav til søknaden og oversikt over hvem som kan søke i retningslinjene for 2024, pkt. 2 "Hvem kan søke" og pkt. 3 "Minstekrav til søknaden".

Før dere sender inn søknad, må dere også krysse av for at dere har lest Standardvilkår for tilskudd. Dette er vilkår som er gjeldende dersom dere får tildelt stipend. Her kan dere blant annet lese om:

 • informasjonsplikt overfor HK-dir ved endringer
 • bruk av tilskuddet
 • sikkerhet for deltakerne
 • rapporteringsplikt
 • utbetaling av tilskuddet
 • utbetalingstans og tilbakebetaling av tilskudd
 • klagerett
 • ansvarsforhold

Her finner dere Standardvilkår for tilskudd for 2024:

Slik søker du

Søknadsskjemaet fylles ut i søknadsportalen Espresso.

Du oppretter enkelt en bruker på Espresso-siden.

Merk at det er institusjonen som må stå som søker både for lærerstipend og for elevstipend, og søknaden må være forankret hos institusjonens leder.

Krav til søknaden

For at søknaden skal kunne behandles, må følgende kriterier være oppfylt:

 • Kriteriene under punkt 2 «Hvem kan søke» i retningslinjene er oppfylt.
 • Søknadsskjemaet i Espresso er benyttet til innsendelse.
 • Det er søkt innen fristen (15.mars kl. 23.59).
 • Studieturen er planlagt innenfor reiseperioden: Skoleåret 2024/2025. For lærerstipend kan en også reise i sommerferien 2024.
 • Alle spørsmålene i søknadsskjemaet er besvart.
 • Studieturen varer i minst fem – 5 - oppholdsdager pluss to reisedager for elevstipend og minst to oppholdsdager pluss to reisedager for lærerstipend.
 • Studieturen finner sted i Frankrike eller i slike territorier som til enhver tid utgjør en del av den franske republikk
 • Det er lagt ved nødvendig dokumentasjon:

1. Bekreftelse fra rektor

2. For elevstipend: Dokumentasjon på etablert kontakt i Frankrike (epost eller brev fra skolen e.l.)

For lærerstipend: Dokumentasjon på hvilket kurs du ønsker å delta på, bekreftelse på at du har søkt på/har blitt tatt opp på et kurs, eller bekreftelse fra vertsinstitusjonen der du skal hospitere eller jobbskygge.

3. Detaljert dagsprogram for studieoppholdet.

Slik behandler vi søknaden

Behandling av søknaden skjer i to omganger:

 1. Alle innkomne søknader vil gjennomgå en gyldighetssjekk, jf. punkt 3 "Minstekrav til søknaden" i retningslinjene. Søknader som ikke oppfyller minstekravene, vil bli avvist.
 2. Søknadene som oppfyller minstekravene, går videre til kvalitetsvurdering, jf. pkt. 4 «Innhold i søknaden og kvalitetsvurdering».

Vurdering

Kvalitetsvurderingen gjennomføres av eksterne eksperter. Det brukes et poengsystem som kan gi inntil 100 poeng. Det er en kombinasjon av vurderingskriterier med en satt maks score og eventuelle tilleggspoeng. En søknad må oppnå minst 50 poeng for å kunne få tildeling.

Søknadene rangeres fra høyeste til laveste poengsum i tildelingen. En institusjon kan havne på venteliste dersom søknaden har oppnådd over 50 poeng, men tildelingspotten er brukt opp.

Se oversikt over vurderingskriterier og poengsystem i retningslinjenes pkt. 4 "Innhold i søknaden og kvalitetsvurdering" under.

Når får du svar?

Søkerne vil få tilbakemelding om tildeling, avslag eller om de står på venteliste anslagsvis to måneder etter utløpt søknadsfrist. Dersom søknaden blir avvist, får søkerne beskjed tidligere.

Rapportering og oppfølging

Alle prosjekter skal sende inn en sluttrapport senest 30 kalenderdager etter at studieoppholdet er avsluttet. Rapporteringsprosessen er lik for Troll 1 og Troll 2. Rapporten sendes inn digitalt via Espresso.

Sluttrapporten skal inneholde en beskrivelse av oppholdet og en vurdering av utbyttet sett opp imot det forventede utbyttet beskrevet i søknaden. Dere må også melde inn ev. endringer.

Dere blir bedt om å fylle inn faktiske utgifter, men dere skal ikke laste opp dokumentasjon på utgifter.

Elevstipend: Dere må opplyse om hvor mange som reiste og antall oppholdsdager. Reisedager skal ikke medregnes. Endelig tildeling vil bli justert iht. faktisk varighet og antall reisende.

Lærerstipend: Dere må opplyse om hvor mange dager oppholdet varte.

Vi evaluerer sluttrapporten og utbetaler restbeløpet på maksimalt 20 prosent når/hvis rapporten er godkjent.

Obligatoriske vedlegg i sluttrapporten

Man må dokumentere at man har gjennomført reisen. Dokumentasjon kan være kursbevis (fra kurstilbyder/språkskole) eller skriftlig informasjon fra rektor ved den norske skolen som viser navn på alle reisende, samt tidsrom for oppholdet. Du finner maler for rektors bekreftelse her:

Vedleggene lastes opp i Espresso før innsending av rapporten. Bilag utover dette skal ikke sendes til HK-dir, men dere plikter å ta vare på alle bilag som dokumenterer utgifter knyttet til studieoppholdet i fem år etter at HK-dir har godkjent sluttrapporten.

Ressurser

Kontakt oss

Frankrike

E-post:frankrike@hkdir.no