Hopp til hovedinnhold

Tilskudd til drift av studiesentre

• Tilskotsordningar for fleksibel og desentralisert utdanning

Vi lyser ut 50 millioner kroner gjennom en søknadsbasert ordning for studiesentre. Ordningen skal bidra til aktivitet i distriktene ved at flere får tilgang til utdanning der de bor. Ordningen skal mobilisere og tilrettelegge for deltakere til fleksibel og desentralisert utdanning som møter behovene til lokalt og regionalt arbeidsliv.

Hvem kan søke

Studiesentre/utdanningssentre kan søke.

I denne sammenhengen defineres studiesenter som en fysisk enhet som er en møteplass utenfor utdanningsinstitusjonenes egne studiesteder og som legger til rette for utdanning og kompetanseutvikling i samsvar med behovet til individer, arbeidsliv og offentlig virksomhet i en region.

Søkere må enten ha lagt til rette for utdanning siste år og/eller ha dokumenterte planer om etablering, og dokumentere oppstart av tilbud med studenter i 2024.

Søknadsfrist

Utløpt
(norsk tid)

Om tilskuddet

Formålet med den søknadsbaserte ordningen for studiesentre er at studietilbudene skal bli mer tilgjengelige for folk i hele landet som av ulike årsaker ikke kan følge ordinær undervisning.

Hensikten med tilskuddet

Ordningen skal mobilisere og tilrettelegge for deltakere til fleksibel og desentralisert utdanning som møter behovene til lokalt og regionalt arbeidsliv, og bidra til å skape følgende effekter: 

 • Utdanningstilbud blir tilgjengelig for folk i hele landet uavhengig av livssituasjon og individuelle behov.
 • Lokale, regionale og nasjonale kompetansebehov ivaretas.
 • Mobilisere virksomheter og innbyggere til å delta i utdanning.

Tilskuddsbeløp

Det kan søkes om støtte til drift av studiesenter for perioden 1. januar 2024 til 31. desember 2024. Det kan søkes om inntil NOK 3 000 000,- i tilskudd per senter. Høgskolesenteret i Kristiansund og Øst-Finnmark Kunnskapssenter får tilskudd direkte fra Kunnskapsdepartementet over kap. 272, post 72, på hhv. 8,5 mill. kroner og 2,5 mill. kroner og må påse at midler som søkes gjennom ordningen ikke dekker aktiviteter som får direktestøtte.

Det er krav om medfinansiering fra andre aktører, som kommuner, fylkeskommuner eller næringsliv.

Slik søker du

Søknader må leveres gjennom HK-dirs søknadsportal Espresso.

I søknadsskjemaet er det hjelpetekster som gir veiledning om hva slags informasjon som er etterspurt i de ulike feltene.

Vi inviterer til søkerwebinar onsdag 14. februar 2024, klokken 13.00-14.00. Klikk på lenken for å registrere deg og motta lenke webinaret.

Krav til søknaden

Søknaden må oppfyllefølgende minimumskrav:

 • Søknaden må være levert innen søknadsfristen som gjelder for utlysningen.
 • Søknaden må være levert gjennom HK-dirs søknadsportal (Espresso).
 • Søknaden må være skrevet på norsk.
 • Søknaden må være levert av et studiesenter/utdanningssenter.
 • Søknaden må oppfylle kravene om varighet som gjelder for utlysningen.
 • Søknaden må ha vedlagt en signert versjon av HK-dirs deltagelseserklæring for studiesentrene fra den person hos søker som er administrativt ansvarlig for søknaden.
 • Søknaden må inneholde en uttalelse fra fylkeskommunen om at det er behov for studiesenterets aktivitet. Uttalelsen må vise at senterets virksomhet er i samsvar med fylkeskommunens planer og strategier, samt være underskrevet på ledernivå i relevant avdeling/divisjon.
 • Søknaden må dokumentere samarbeid om konkrete tilbud med fagskole, høyskole og/eller universitet, gjennom avtale signert av leder på relevant nivå ved utdanningsinstitusjonen.
 • Søknaden må dokumentere medfinansiering fra andre aktører.
 • Søknaden må vise til planlagte studietilbud med oppstart i løpet av 2024.
 • Søknaden må inneholde en vurdering av kompetansebehov og tilgang på utdanningssøkere.

Søknader som ikke oppfyller disse kravene, kan bli avvist eller bli vurdert som mangelfulle. For søknader med feil kan HK-dir gi en kort tilleggsfrist for å rette forholdet der det er mulig innenfor rimelig tidsramme. Søknaden skal kun inneholde obligatoriske vedlegg i tillegg til informasjon i søknadsskjemaet. Vedlegg utover de obligatoriske blir ikke vurdert.

Veiledning og maler

Registrer søknad

Søknader må leveres gjennom HK-dirs søknadsportal Espresso

Slik behandler vi søknaden

Søknadene vil bli vurdert av saksbehandlere med god kjennskap til området utlysningen gjelder for.

Vedtak om tilskudd fattes av HK-dir basert på den samlede vurderingen av søknadene. Ved konkurranse om midlene vil det kunne bli tildelt lavere støtte enn det er søkt om. I slike tilfeller vil det tas hensyn til følgende:

 • Geografisk fordeling: Forutsatt at det finnes kvalifiserte søknader, vil det tildeles midler til minst ett studiesenter i hvert fylke.
 • Kostnadseffektivitet og realistisk budsjettering: midlene det søkes om skal samsvare med aktivitetene studiesenteret planlegger for.
 • Ved fortsatt konkurranse vil studiesentre med igangsatte tilbud prioriteres.

Når får du svar?

Alle søkere vil bli informert om utfallet av søknadsprosessen. Vi anslår at vedtak om tilskudd vil bli sendt ut i starten av april 2024.

Rapportering og oppfølging

HK-dirs vilkår for tilskuddsordninger for å styrke tilgangen på fleksibel og desentralisert utdanning vil gjelde for studiesentre som får tilskudd. Studiesentre som mottar driftsmidler i 2024, må rapportere på bruk av midlene i 2025. Mer informasjon om hvilke krav og frister som gjelder for rapportering vil fremgå av vedtak om tildeling av tilskudd.

Kontakt oss

Fleksibel og desentralisert utdanning

E-post:fleksibel@hkdir.no