Hopp til hovedinnhold

Tilskudd til drift av studiesentre

Denne siden ble endret 6. oktober, i forbindelse med statsbudsjett for 2024. Se avsnittet "Om tilskuddet".

Tilskudd til drift av studiesentre

• Tilskotsordningar for fleksibel og desentralisert utdanning

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) lyser ut inntil NOK 47 432 000,- gjennom en søknadsbasert ordning for studiesentre.

Disse fikk midler

Hvem kan søke

Under denne utlysningen kan studiesentre og utdanningssentre søke om midler.

Søknadsfrist

Utløpt

Om tilskuddet

I regjeringas framlegg til statsbudsjett for 2024 blir det foreslått å vidareføre tilskot til drift av studiesentera. HK-dir kjem tilbake med meir informasjon om dette når statsbudsjettet er vedteken i Stortinget.

Ordningen skal bidra til aktivitet i distriktene gjennom at flere får tilgang til utdanning der de bor. Ordningen skal mobilisere og tilrettelegge for deltakere til fleksibel og desentralisert utdanning som møter behovene til lokalt og regionalt arbeidsliv.

Formålet med denne utlysningen er å skape følgende effekter:

  • Utdanningstilbud blir tilgjengelig for folk i hele landet uavhengig av livssituasjon og individuelle behov.
  • Lokale, regionale og nasjonale kompetansebehov ivaretas.
  • Mobilisere virksomheter og innbyggere til å delta i utdanning.

Tilskuddsbeløp

Det kan søkes om støtte til drift av studiesenter i perioden den 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Det kan søkes om inntil NOK 3 000 000,- i tilskudd per senter.

Lister Kompetanse AS og Campus Nord-Troms AS skal søke støtte gjennom den søknadsbaserte ordningen, og få minimum samme tildeling i 2023 som de fikk direkte over Kunnskapsdepartementets budsjettet i 2022.

Det er krav om medfinansiering fra andre aktører, som kommuner, fylkeskommuner eller næringsliv.

Hva kan midlene brukes til?

Midlene dere søker om fra HK-dir kan brukes til å dekke følgende typer kostnader:

  • Personal- og administrasjonskostnader
  • Innkjøpskostnader for tjenester
  • Innkjøpskostnader for utstyr
  • Reise- og oppholdskostnader. Merk at reise- og oppholdskostnader for studenter ikke vil dekkes

Slik søker du

Søknader må leveres gjennom HK-dirs søknadsportal Espresso. I søknadsskjemaet er det hjelpetekster som gir veiledning om hva slags informasjon som er etterspurt i de ulike feltene.

Slik behandler vi søknaden

Søknadene vil bli vurdert av to personer med god kjennskap til området utlysningen gjelder for.

Vedtak om tilskudd fattes av HK-dir basert på den samlede vurderingen av søknadene. Ved konkurranse om midlene vil det tas hensyn til geografisk fordeling av utdanningstilbud.

Når får du svar?

Alle søkere vil bli informert om utfallet av søknadsprosessen. Vi anslår at vedtak om tilskudd vil bli sendt ut i slutten av mai 2023.

Rapportering og oppfølging

Det forventes rapportering. Mer informasjon om dette blir gitt ved tildeling av midler.

Kontakt oss

Fleksibel og desentralisert utdanning

E-post:fleksibel@hkdir.no