Hopp til hovedinnhold

Senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning Utlysning 2022 - pilotordning

• Senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning (SFY)

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse lyser ut 24 millioner kroner til etablering av to piloter for Senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning.

Hvem kan søke

Søker skal være en fagskole. Søker flere fagskoler sammen, skal en av dem ha rollen som vertsinstitusjon. Vertsinstitusjonen må ha et stort og solid fagmiljø og en bredde i utdanningstilbudene. Søkerinstitusjonen bør ha fagområdeakkreditering, eller jobbe aktivt for å oppnå dette. Det er også et krav om et bredt samarbeid med ulike arbeidslivsaktører.

Aktørene som tildeles status som Senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning er ledende fagmiljøer i utvikling av kvalitet i utdanningene.

En fagskole kan bare sende én søknad.

Søknadsfrist

Utløpt

Om tilskuddet

Hensikten med tilskuddet

Det overordnede målet med senterordningen er å heve statusen til høyere yrkesfaglig utdanning og stimulere til utvikling av fremragende kvalitet i utdanningene. Senterordningen skal gi fremragende fagskoler ressurser til å jobbe langsiktig med kvalitetsutvikling og innovasjon i høyere yrkesfaglig utdanning. Ordningen skal også stimulere til økt samarbeid mellom fagskoler, mellom ulike utdanningsnivå, og styrket samarbeid med arbeidslivet.

Rapportering og oppfølging

Ved tilsagn om senterstatus må vertsinstitusjonen inngå en kontrakt med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Kontrakten angir vilkårene for bruk av midlene og partenes rettigheter og forpliktelser. Kontrakten må signeres av en person som har fullmakt til å representere og forplikte vertsinstitusjonen juridisk overfor HK-dir.

Hvis senteret er et konsortium, må vertsinstitusjonen påse at konsortiumpartnerne inngår en konsortiumavtale som signeres før kontraktsinngåelse med HK-dir. Avtalen skal regulere organiseringen og driften av konsortiet, inkludert partenes respektive rettigheter og plikter.

Inntil bindene kontrakt er inngått, forbeholder HK-dir seg retten til å omgjøre beslutninger om tilsagn om midler.

Kontakt oss

Kjersti Hopland Kvåle

E-post:Kjersti.kvale@hkdir.no