Hopp til hovedinnhold

Seksjonsleder i Frankrike Franske lycéer

Tre videregående skoler i Frankrike har en egen norskseksjon. Seksjonen ledes av en norsk lærer som også har ansvar for norskundervisning. Læreren er ansatt på den franske skolen for en periode på to til fem år. 

Disse fikk midler

Hvem kan søke

Alle som har:

  • pedagogisk utdanning med undervisningskompetanse i norsk og fransk
  • undervisningspraksis fra norsk skole, fortrinnsvis fra videregående nivå
Søknadsfrist

25. februar 2024 kl. 22.59

Om tilskuddet

Norge og Frankrike har samarbeidet i hundre år om å gi norske elever adgang til utvalgte franske lycéer. Den første avtalen ble inngått i 1918, og etterhvert er det tre videregående skoler som er med i ordningen.

Hva kan du søke støtte til?

Det er ledig en seksjonslederstilling i 2024: Seksjonsleder ved den norske seksjonen ved Lycée Alain Chartier i Frankrike fra 1. september 2024. Tilsettingen er for to år, med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene omfatter undervisning både av de norske elevene og franske elevene, samt oppfølging av og tilsyn med de norske elevene både på skolen og i elevenes fritid. Seksjonslederne skal følge stillingsbeskrivelser fastsatt av norske myndigheter.

Undervisning

Seksjonslederne i Rouen og Lyon underviser hvert år: 18 timer ukentlig første trimester, 10 timer ukentlig andre og tredje trimester. På forespørsel fra rektor kan de fra januar måned undervise interesserte i norsk med inntil tre timer per uke i tillegg.

Seksjonslederen i Bayeux underviser hvert år: 20 timer ukentlig første trimester, 12 timer ukentlig andre og tredje trimester. Seksjonslederen blir bistått av en hjelpelærer i denne undervisningen.

Innenfor avtalt timefordeling skal seksjonslederne gi en del av ekstraundervisningen i fransk til de norske elevene (første året i første trimester). De underviser også de norske elevene alle tre årene i norsk og samfunnslære.

Seksjonslederen i Bayeux underviser de franske elevene i alle tre år i norsk, seks timer ukentlig. Elevene skal gå opp til baccalauréat med norsk som fremmedspråk.

Forkurs i Oslo

Seksjonsledere skal undervise på forkurs for nye elever, før avreise til Frankrike.

Kursets varighet er ca. 1 måned, med undervisningsplikt for seksjonsledere i to av disse ukene. Timene lønnes etter offentlige lønnssatser og skattlegges i Norge.

Kurset foregår i Oslo og reiseutgiftene for å komme til/fra Oslo dekkes etter statens regulativ. Kost og losji i undervisningsperioden dekkes etter statens satser, dersom en har bopel utenfor Oslo/tidligere Akershus.

Andre oppgaver

De norske seksjonslederne er også ansvarlige for å administrere de norske seksjonene og gi de norske elevene råd. De deltar på alle klassemøter som angår de norske elevene.

Seksjonslederne og rektor ved skolene skal sammen sørge for en god integrering av de norske elevene på skolen og lokalsamfunnet. Seksjonslederne skal følge opp de norske elevene både på og utenfor skolen, delvis også i helgene.

Seksjonsleder har også ansvar for å lede og organisere studieturer i skolens høst-, vinter- og vårferie, slik at de norske elevene blir kjent med ulike deler av Frankrike. I Frankrike varer skoleferiene i 14 dager, og de organiserte studieturene skal være av minst fem dagers varighet.

Seksjonsleder har ansvar for budsjett og regnskap for seksjonens midler.

Økonomiske betingelser

De norske seksjonslederne har full arbeidstid i henhold til de franske instrukser som gjelder, og skal lønnes ut fra utdanning og ansiennitet. Seksjonslederne skal for øvrig ha de samme rettigheter og plikter som sine franske kolleger, med mindre annet er særskilt fastsatt.

Den franske lønnen er relativt liten. Fra lønnen trekkes innskudd i fransk syke- og pensjonskasse. Norske myndigheter yter et betydelig bidrag for at seksjonslederne skal få brukbare inntektsforhold:

Gratis bolig, strøm og telefon (alminnelig fordelsbeskatning vil gjelde). Normalt overtar ny seksjonsleder bolig etter avtroppende seksjonsleder.

Det utbetales et årlig lønnstilskudd fra norske myndigheter (HK-dir) som vil ligge mellom kr. 260 000 og 360 000, avhengig av utdanning og ansiennitet. I dette tilskuddet inngår en årlig kompensasjon for ubekvem arbeidstid (estimert til 47 000 per år), samt reisetilskudd (estimert til 30 000, tilsvarende inntil 4 hjemreiser i året).

Årlig tilskudd til ekstraforsikring på kr 6 000.

Utreisetilskudd på kr 10 000 i forbindelse med oppstart i Frankrike og kr 10 000 i forbindelse med avslutning.

Forsørgertillegg for inntil to medfølgende familiemedlemmer på kr 39 000 per år, samt utreise/hjemreisetilskudd på kr 2000.

Tilskuddene utbetales som «trekkpliktige stipend», og alminnelige skatteregler gjelder.

Ved tiltredelse i stilling, mottar seksjonsleder «Standard tilskuddsbetingelser: Seksjonsleder ved franske lycéer» med nærmere beskrivelse av godtgjørelse og vilkår knyttet til dette.

Skatt, pensjon og trygd

Det foreligger en egen Skatteavtale mellom Norge og Frankrike av 1981 (Art. 21) som bl.a. skal forhindre dobbeltbeskatning.

Stillingen innlemmes i det franske "Sécurité Sociale". Dersom man har permisjon uten lønn fra stilling innlemmet i Statens Pensjonskasse, er man risikoforsikret i inntil to år med hensyn til invalide- og etterlatte tilfeller. Tiden godskrives ikke automatisk som pensjonsgivende tjenestetid i Statens Pensjonskasse, men det er gitt mulighet for at den enkelte betaler sitt medlemskap i permisjonstiden.

Vær oppmerksom på at man ved arbeid i utlandet ut over 12 måneder kan miste medlemskap i den norske folketrygden. HK-dir anbefaler at man setter seg inn i de regler som gjelder for arbeid i utlandet i god tid før utreise. Se NAV sine nettsider for mer informasjon.

Sentrale dokumenter og vedlegg

Slik søker du

Slik behandler vi søknaden

Direktoratet har ansvar for rekruttering av seksjonsledere på vegne av norske myndigheter. En komité bestående av en tidligere seksjonsleder, en representant for franske myndigheter og en representant fra oss, velger ut aktuelle kandidater og gjennomfører intervju. Komitéen nominerer en kandidat basert på søknad, intervju og referanseintervju. Deretter sender vi brev til den franske skolen og ber rektor vurdere om skolen ønsker å ansette kandidaten. Dersom skolen godtar kandidaten, vil vedkommende motta vedtaksbrev fra oss.

Kontakt oss

Frankrike

E-post:frankrike@hkdir.no