Hopp til hovedinnhold

Ordning for fleksibel og desentralisert utdanning Utlysning vår 2023

Denne siden ble endret 6. oktober, i forbindelse med statsbudsjett for 2024. Se avsnittet "Om tilskuddet".

Ordning for fleksibel og desentralisert utdanning Utlysning vår 2023

• Tilskotsordningar for fleksibel og desentralisert utdanning

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) lyser ut NOK 149 600 000,- i tilskudd for etablering av flere fleksible og desentraliserte studietilbud.

Disse fikk midler

Hvem kan søke

Under denne utlysningen kan følgende typer organisasjoner søke om midler:

 • Offentlige og private fagskoler med fagområdeakkreditering eller akkrediterte studietilbud
 • Offentlige og private høyskoler med akkrediterte studietilbud og/eller statlig driftstilskudd
 • Institusjoner akkreditert som universitet Søkere oppfordres generelt til å etablere samarbeid med andre aktører som studiesenter, fylkeskommuner og arbeidsliv der dette kan styrke prosjektet.
Søknadsfrist

Utløpt

Om tilskuddet

I regjeringas framlegg til statsbudsjett for 2024 blir tilskotsordninga for fleksibel og desentralisert utdanning foreslått fasa ut frå og med 2024. Det blir dermed ingen fleire utlysingar i denne ordninga. Alle prosjekt som er innvilga tilskot til og med vedtak i 2023 er sikra sluttføring innanfor godkjent prosjektperiode.

Ofte stilte spørsmål om utlysningen

Formålet med denne utlysningen er å finansiere utvikling og drift av fleksible og desentraliserte studietilbud som bidrar til å oppfylle lokale, regionale og/eller nasjonale kompetansebehov.

Fleksible utdanningstilbud er tilbud med flere alternativer for hvordan læringsaktivitetene gjennomføres, bl.a. når det gjelder tid, sted, omfang og progresjon. Tilbudene kan være både nett- og stedbaserte. Med desentraliserte utdanningstilbud mener vi utdanningstilbud som foregår ved fysiske samlingssteder hvor undervisningen blir gitt i bolker (ofte kalt samlinger).

De desentraliserte og fleksible tilbudene skal bidra til økt tilgjengeliggjøring av utdanning i hele landet, og kunne benyttes uavhengig av livssituasjon og individuelle behov. Det gis støtte til studietilbud av ulik varighet, fra korte modulbaserte tilbud til grunnutdanninger og videreutdanninger. Studietilbudene skal være studiepoenggivende og det forventes at de bygger på prinsipper for universell utforming og at de har god pedagogisk og fagdidaktisk forankring.

Studietilbud som forankres i enten nasjonale kompetansebehov som for eksempel profesjonsutdanninger, helse og oppvekstfag, teknologi, digitalisering og «grønt skifte», eller i regionale kompetansebehov som fylkeskommunale prioriteringer, vil gis særskilt uttelling under «Prosjektets relevans og effekt».

Ved karakterlikhet mellom prosjekter vil samlingsbaserte studietilbud(1) foretrekkes foran tilbud planlagt som rene nettbaserte tilbud. Samlingene bør arrangeres i nærhet til der studentene bor, for eksempel på et studiesenter eller på et desentralt studiested/campus.

(1)Med samlingsbasert studietilbud menes tilbud hvor obligatorisk fysisk oppmøte for studentene kun er knyttet til faglig begrunnede samlinger, og hvor det er minimum én samling per kurs/semester.

Merk at tilskuddsmidler gjennom denne ordningen ikke kan innvilges til utvikling/drift av studietilbud som helt eller delvis finansieres ved egenbetaling, jf. forskrift om egenbetaling ved universiteter og høyskoler og lov om høyrere yrkesfaglig utdanning § 29, annet avsnitt. At slik finansiering ikke benyttes må bekreftes via deltagelseserklæringen, jf. nedenfor under «Krav til søknaden».

Tilskuddsbeløp

Det lyses ut NOK 149 600 000. Prosjektet må ha en varighet på mellom ett og fem år. Prosjektet må ha planlagt oppstart senest 1. september 2023, og senest være planlagt avsluttet innen 1. september 2028. Merk at prosjektet må ha minst én budsjettert aktivitet i hvert år av prosjektperioden.

Krav om egenandel

For å kunne få tilskudd, må søkere som er høyskoler og universitet bidra med en egenandel på minimum 30 prosent av totalbudsjettet for prosjektet. 

Merk at egenandelskravet ikke gjelder for fagskoler

Hva kan midlene brukes til? 

Midlene kan brukes til å dekke følgende typer kostnader:

 • Personal- og administrasjonskostnader
 • Innkjøpskostnader for tjenester
 • Innkjøpskostnader for utstyr
 • Reise- og oppholdskostnader
 • Andre prosjektrelaterte kostnader Merk at reisekostnader for studenter ikke vil dekkes. Det samme gjelder innkjøpskostnader for utstyr som overstiger 10 000 kr. Informasjon om hva de ulike kostnadstypene omfatter og hvordan du skal budsjettere og beregne de finner du i søknadsskjemaet i Espresso.

Slik søker du

Søknader må leveres gjennom HK-dirs søknadsportal Espresso. I søknadsskjemaet og malen for prosjektbeskrivelse er det hjelpetekster som gir veiledning om hva slags informasjon som er etterspurt i de ulike feltene.

Hva blir vektlagt i vurderingen?

Søknader som oppfyller kravene som gjelder for utlysningen, vil bli vurdert ut fra følgende kriterier:

Prosjektets relevans og effekt (60%)

Under dette kriteriet vil følgende moment bli vurdert:

 • I hvilken grad prosjektet bidrar til å oppfylle dokumenterte lokale, regionale og/eller nasjonale behov.
 • Reell etterspørsel etter det planlagte studietilbudet
 • Prosjektets evne til å mobilisere virksomheter og innbyggere til å delta i utdanning.

Kvalitet på prosjektets utforming og gjennomføring (40%)

Under dette kriteriet vil følgende moment bli vurdert:

 • I hvilken grad prosjektet har en konkret, helhetlig og realistisk gjennomføringsplan.
 • I hvilken grad prosjektet er kostnadseffektivt og har allokert tilstrekkelige ressurser til gjennomføring av aktivitetene.
 • Prosjektets evne til å ta hensyn til brukergruppenes behov for fleksibilitet.

Kriteriene vil bli vektet i henhold til prosentandelen som er angitt i parentes bak det enkelte kriterium.

Slik behandler vi søknaden

Søknadene vil bli vurdert av to saksbehandlere med god kjennskap til området utlysningen gjelder for. Ved disse individuelle vurderingene gis søknadene én delkarakter for hvert vurderingskriterium som gjelder for utlysningen, i henhold til HK-dirs karakterskala. Vurderingene blir så konsolidert, slik at hver søknad får ett sett med karakterer. Ved uenighet om karaktersetting av søknader, vil søknaden også bli vurdert av en tredje person.

For å kvalifisere for tilskudd, må begge de endelige delkarakterene være minst 4.

Søknadenes totalkarakterer kalkuleres på grunnlag av de endelige delkarakterene og vektingen angitt for kriteriene (vektet snittkarakter). I tilfeller hvor to eller flere søknader oppnår samme totalkarakter,
vil søknadene rangeres ut fra høyeste delkarakter på kriteriene i den rekkefølge de er angitt.

Ved søknader som fortsatt står likt, vil samlingsbaserte studietilbud foretrekkes foran tilbud planlagt som rene nettbaserte tilbud. Dersom det er nødvendig for å sikre at ingen regioner blir uforholdsmessig underrepresentert, kan HK-dir prioritere søknader med lavere totalkarakter. Hvis det fremdeles er søknader som står likt etter
gjennomført rangering etter de gitte prioriteringene og det er tatt hensyn til geografisk spredning, vil loddtrekning kunne benyttes. Endelige vedtak om tilskudd fattes av HK-dir basert på den endelige rangeringen av søknadene.

Når får du svar?

Alle søkere vil bli informert om utfallet av søknadsprosessen. Vi anslår at vedtak om tilskudd, samt begrunnelse for vedtak, vil bli sendt ut i slutten av mai 2023.

Rapportering og oppfølging

Det forventes rapportering i denne utlysningen. Informasjon om dette vil bli gitt ved tildeling av midler.

Kontakt oss

Fleksibel og desentralisert utdanning

E-post:fleksibel@hkdir.no