Hopp til hovedinnhold

Lærebokordningen for høyere utdanning – vår 2023

• Lærebokordningen for høyere utdanning

Søk tilskudd til utgivelse av lærebøker på norsk og samisk for bruk i høyere utdanning.

Hvem kan søke

Alle registrerte norske forlag som ønsker å gi ut en lærebok som fyller de krav og kriterier som gjelder for ordningen kan søke støtte.

Søknadsfrist

Utløpt

Om tilskuddet

Formålet med denne utlysningen er å gi tilskudd til produksjon og utgivelse av norske og samiske lærebøker som det er faglig behov for på bachelor- og/eller mastergradsnivå, men som det av ulike årsaker ikke er tilstrekkelig kommersielt grunnlag for å utgi.

Deler av tilskuddsmidlene er øremerket til produksjon av lærebøker på samisk/nynorsk, og lærebøker innenfor fagområder hvor engelsk fagspråk dominerer.

Det kan også søkes om støtte til utgivelse av lærebøker som allerede er publisert, forutsatt at boken ikke er registrert «i salg» i Mentor før 1. oktober 2022.

Tilskuddsbeløp

Det kan tildeles inntil NOK 500 000,- i tilskudd per lærebok. Søknadsbeløp for den enkelte søknad beregnes ved bruk av HK-dir sitt skjema for beregning av søknadsbeløp.

Endelige tilskuddsbeløp fastsettes skjønnsmessig basert på de opplysningene som framkommer i søknaden med vedlegg.

Særskilt prioriterte søknader

Av den totale tilskuddsrammen for denne utlysningen er NOK 1 500 000,- øremerket utgivelser på nynorsk og samisk.

Av den totale tilskuddsrammen for denne utlysningen er NOK 1 500 000, - øremerket utgivelser av lærebøker innen fagområder med stort domenetap mot engelsk; matematikk og naturvitenskap, teknologi- og ingeniørfag og økonomiske- og administrative fag.

Øremerkede midler som ikke blir brukt vil tildeles øvrige prosjekter.

Hva kan midlene brukes til?

Midlene dere søker om kan kun brukes til å dekke slike typer kostnader som oppført i HK-dir sitt skjema for beregning av søknadsbeløp:

 • Kostnader knyttet til nyutgivelse eller revisjoner av lærebøker i trykt format.
 • Ekstrakostnader knyttet til utgivelse av digitale parallellutgaver.
 • Kostnader til oversettelse fra nordiske språk til samisk.

Vennligst merk at kostnader til oversettelse til/fra andre språk ikke støttes. Trykt og digitalt format må søkes samtidig. Det er ikke krav om utgivelse av digital parallellutgave. Det kan ikke søkes om støtte bare til digital utgivelse.

Vilkår for tilskuddet

Direktoratets standardbetingelser for tilskudd under Lærebokordningen for høyere utdanning vil gjelde for prosjekter som innvilges tilskudd.

På lærebokens kolofonside skal det oppgis at boken er utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet.

Forlag som får utgivelsesstøtte, er ansvarlig for å avklare alle relevante forhold med lærebokens forfattere.

Slik søker du

Søknader må leveres gjennom HK-dir sin søknadsportal Espresso.

I søknadsskjemaet er det hjelpetekster som gir veiledning om hva slags informasjon som er etterspurt i de ulike feltene.

Krav til søknaden

 • Søknaden må være levert innen søknadsfristen som gjelder for utlysningen.
 • Søknaden må være levert gjennom direktoratets søknadsportal (Espresso).
 • Søknaden må være skrevet på norsk.
 • Søknaden må være levert av et registrert norsk forlag.
 • Søknaden må ha vedlagt minimum to uavhengige konsulentuttalelser i pdf-format, utformet ved bruk av HK-dir sin mal (se veiledning og maler)
 • Søknaden må ha vedlagt et ferdig utfylt beregningsskjema, utformet ved bruk av HK-dir sin mal (tilgjengelig i søknadsskjema i Espresso). Beregningsskjema må vise at søknaden er støtteberettiget.
 • Søknaden må gjelde en lærebok på norsk (nynorsk eller bokmål) eller samisk. Lærebøker i fremmedspråk ment for et norsk publikum kan delvis være på det aktuelle fremmedspråket.
 • Søknaden må gjelde en lærebok egnet til faglig bruk på bachelor- eller mastergradsnivå ved ett eller flere kurs ved én eller flere høyere utdanningsinstitusjoner (universitet eller høyskoler) som er akkreditert av NOKUT.
 • Lærebøker som får utgivelsesstøtte, må utgis senest innen 31. juli 2025.
 • Søknaden må gjelde utgivelseskostnader ved nyutgivelse eller revisjon av en norsk eller samisk lærebok.

Søknader som ikke oppfyller disse krav kan bli avvist eller bli vurdert som mangelfulle. For søknader med feil vil HK-dir gi en kort tilleggsfrist for å rette forholdet der det er mulig.

Vennligst merk at kun påkrevde vedlegg vil bli tatt med i vurderingen av søknaden.

Veiledning og maler

Slik behandler vi søknaden

Hver søknad vil bli individuelt vurdert og gitt en karakter på en skala fra 1 (ikke støtteverdig) til 3 (klart støtteverdig). For å kvalifisere for tilskudd, må søknadene få karakter 2 (støtteverdig) eller høyere.

Søknader som kvalifiserer for øremerkede midler, vil først bli vurdert for støtte i de øremerkede pottene de kvalifiserer for. Rangering av søknader med samme karakter avgjøres ved at det gis ett tilleggspoeng for:

 • Lærebøker som skal brukes på bachelornivå/første 180 studiepoeng av profesjonsutdanning
 • Lærebøker som skal tjene som kjernelitteratur på pensum i ett eller flere emner
 • Nyutgivelser

Dersom to eller flere søknader fortsatt står likt, avgjøres rangeringen ved loddtrekning. Søknader som ikke tildeles øremerkede midler overføres hovedpotten, sammen med eventuelle restmidler.

I hovedpotten tildeles kvalifiserte søknader så langt midlene rekker. Rangering av søknader som står likt avgjøres ved at det gis ett tilleggspoeng for:

 • Lærebøker innenfor prioriterte fagområder
 • Lærebøker på nynorsk/samisk
 • Lærebøker som skal brukes på bachelornivå/første 180 studiepoeng av profesjonsutdanning
 • Lærebøker som skal tjene som kjernelitteratur i ett eller flere emner
 • Nyutgivelser

I tilfeller hvor to eller flere søknader fortsatt står likt, avgjøres rangeringen ved loddtrekning.

Vurdering

Søknader som oppfyller kravene som gjelder for utlysningen, vil bli vurdert ut fra følgende kriterier:

Behovet for læreboken

Under dette kriteriet vil det faglige behovet for/den faglige relevansen av læreboken bli vurdert. Moment som vil vektlegges er:

 • Lærebokens antatte faglige kvalitet
 • Hvorvidt læreboken vil bli tatt i bruk som pensumlitteratur, og betydning for målgruppen
 • I hvilken grad det allerede eksisterer relevant og oppdatert pensumlitteratur for de emner/fag læreboken vil kunne tjene som pensumlitteratur
 • Hvorvidt læreboken er underlagt nødvendig redaksjonelt arbeid

Behovet for utgivelsesstøtte

Under dette kriteriet vil behovet for økonomisk støtte til produksjons- og utgivelsesprosessen bli vurdert. Moment som vil vektlegges er:

 • Markedssituasjonen for boken

Når får du svar?

Alle søkere vil bli informert om utfallet av søknadsprosessen. Vi anslår at vedtak om tilskudd vil bli sendt ut i løpet av juni 2023. En begrunnelse for karaktersettingen av søknadene vil gis sammen med vedtakene.

Rapportering og oppfølging

Støttemottaker skal sikre at det fremgår på lærebokens kolofonside at boken er utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet.

Du rapporterer via søknads- og rapporteringssystemet Espresso.

Bokprosjekter som har fått støtte må levere en sluttrapport når boken er utgitt. Bokens tittelside og kolofonside skal skannes og lastes opp som vedlegg til sluttrapporten.

Kontakt oss

Lærebokutvalget

E-post:lærebokutvalget@hkdir.no