Hopp til hovedinnhold

Innovasjonsallianser

• Erasmus+

Innovasjonsallianser er større europeiske samarbeidsprosjekter innen høyere utdanning og fag- og yrkesopplæring. Målet med innovasjonsallianser er å utvikle nyskapende utdanningstilbud som fremmer innovasjon og entreprenørskap innen utdanning og arbeidsliv. Utvikling av ferdigheter og kompetanse står i fokus i 2023.

Hvem kan søke

 • fag- og yrkesopplæringsinstitusjoner
 • høyere yrkesfaglig utdanning
 • høyskoler og universitet
 • arbeids- og næringslivsaktører
 • bedrifter
 • veiledningsinstitusjoner
 • bransjeorganisasjoner
 • andre private og offentlige aktører som arbeider med utdanningssektoren, slik som fylkeskommuner og NAV
 • frivillig sektor

Denne listen ikke er uttømmende.

Kravoversikt over land og type organisasjoner som kan delta:

Allianser for innovasjon må dekke minst 4 EU-medlemsstater og tredjeland tilknyttet programmet, og må involvere minimum 8 fullverdige partnere. Partnerskapet skal omfatte minst 3 arbeidsmarkedsaktører ( eks. bedrifter, handelskammer, fagforeninger eller andre arbeidslivsorganisasjoner) og minst 3 utdannings- og opplæringstilbydere (fag- og yrkesopplæring og høyere utdanning), som fullverdige partnere. Det bør være minst én høyere utdanningsinstitusjon og én fag- og yrkesopplæringsorganisasjon involvert som full partner i hvert forslag.

Allianser for sektorielt samarbeid om ferdigheter må dekke minst 8 EU-medlemsstater og tredjeland tilknyttet programmet og må involvere minst 12 fullverdige partnere. Partnerskapet skal omfatte minst 5 arbeidsmarkedsaktører (eks. bedrifter, handelskammer, fagforeninger eller andre arbeidslivsorganisasjoner) og minst 5 utdannings- og opplæringstilbydere (fag- og yrkesopplæring og høyere utdanning) som fullverdige partnere. Det bør være minst én høyere utdanningsinstitusjon og én fag- og yrkesopplæringsorganisasjon involvert som full partner i hvert forslag. 

Tredjeland tilknyttet programmet: Norge, Island, Liechtenstein, Serbia, Nord-Makedonia og Tyrkia.

Organisasjoner fra land (ikke Russland eller Belarus) som ikke er tilknyttet programmet kan delta i tillegg til kravene over.

Søknadsfrist

Utløpt
(norsk tid)

Om tilskuddet

Alliansene er transnasjonale, strukturerte og resultatorienterte samarbeidsprosjekt. Alliansene skal adressere store samfunnsutfordringer, slike som bærekraft, digitalisering, demografiske endringer og omstilling i arbeidslivet. Alliansene skal utvikles i samarbeid med arbeidslivet, fremme innovative strategiske satsinger og skape brede samfunnseffekter.

Det er mulig å søke om midler innen to kategorier:

 • Allianser som styrker koblinger mellom utdanningsinstitusjoner og bedrifter (for høyere utdanning, fag- og yrkesopplæring og bedrifter). Dette kan inkludere utvikling av nye undervisningsformer, utdannings- og opplæringsprogrammer for arbeidslivet (livslang læring), ulike former for utfordringsbasert læring, design av innovative produkter, prosesser og tjenester og studententreprenørskap. I 2023 vil søkelyset rettes på prosjektene som fremmer utviklingen av avanserte ferdigheter og høyteknologisk kompetanse som styrker Europas innovasjonskapasitet. Etableringen av inkubatorer ved utdanningsinstitusjoner skal også stå høyt på agendaen.
 • Allianser som fremmer utvikling av ferdigheter og nyskapende tilnærminger til utvikling av nye ferdigheter. Dette skal styrke innovasjons- og entreprenørskapskompetanse, gjennom for eksempel utvikling av nye emner og studieprogrammer som er rettet mot praksisfeltet, bransjer, kompetansehull og utvikles i samsvar med europeiske strategiske mål. Etter- og videreutdanning er et viktig område innenfor denne kategorien. Kommisjonen har valgt ut 14 sektorer som er relevante for denne typen samarbeid, og oversikten er i programguiden.

For mer informasjon, se Erasmus+ Programme Guide.

Tilskuddsbeløp

Allianser følger modellen for sekkebeløp, og støtten skal være avhengig av prosjektbeskrivelse og varighet. Maks beløp innen ulike kategorier er følgende:

 • Allianser om innovasjon (nyskapende allianser for høyere utdanning, fag- og yrkesopplæring samt bedrifter):
  • 1 million EUR (prosjektvarighet to år)
  • 1,5 million EUR (prosjektvarighet tre år)
 • Allianser om utvikling av ferdigheter:
  • 4 millioner EUR (prosjektvarighet fire år)

Slik søker du

Innovasjonsallianser er et sentralisert tiltak i Erasmus+ som forvaltes av Europakommisjonen. Koordinatoren sender en søknad til European Education and Culture Executive Agency (EACEA) i Brussel på vegne av hele alliansen.

Søknadsskjema blir gjort tilgjengelig fortløpende.

Lenke til søknadsportal: Funding & tenders (europa.eu)

Rapportering og oppfølging

Det forventes rapportering fra de som mottar støtte. Informasjon om rapporteringskrav blir gitt etter tildeling.

Kontakt oss

Erasmus+

E-post:erasmuspluss@hkdir.no