Hopp til hovedinnhold

Innovasjonsallianser

• Erasmus+

Innovasjonsallianser er større europeiske samarbeidsprosjekter innen høyere utdanning og fag- og yrkesopplæring. Målet med innovasjonsallianser er å utvikle nyskapende utdanningstilbud som fremmer innovasjon og entreprenørskap innen utdanning og arbeidsliv. Utvikling av ferdigheter og kompetanse står i fokus i 2023.

Hvem kan søke

 • fag- og yrkesopplæringsinstitusjoner
 • høyere yrkesfaglig utdanning
 • høyskoler og universitet
 • arbeids- og næringslivsaktører
 • bedrifter
 • veiledningsinstitusjoner
 • bransjeorganisasjoner
 • andre private og offentlige aktører som arbeider med utdanningssektoren, slik som fylkeskommuner og NAV
 • frivillig sektor

Denne listen ikke er uttømmende.

Kravoversikt over land og type organisasjoner som kan delta:

Allianser for innovasjon må dekke minst 4 EU-medlemsstater og tredjeland tilknyttet programmet, og må involvere minimum 8 fullverdige partnere. Partnerskapet skal omfatte minst 3 arbeidsmarkedsaktører ( eks. bedrifter, handelskammer, fagforeninger eller andre arbeidslivsorganisasjoner) og minst 3 utdannings- og opplæringstilbydere (fag- og yrkesopplæring og høyere utdanning), som fullverdige partnere. Det bør være minst én høyere utdanningsinstitusjon og én fag- og yrkesopplæringsorganisasjon involvert som full partner i hvert forslag.

Allianser for sektorielt samarbeid om ferdigheter må dekke minst 8 EU-medlemsstater og tredjeland tilknyttet programmet og må involvere minst 12 fullverdige partnere. Partnerskapet skal omfatte minst 5 arbeidsmarkedsaktører (eks. bedrifter, handelskammer, fagforeninger eller andre arbeidslivsorganisasjoner) og minst 5 utdannings- og opplæringstilbydere (fag- og yrkesopplæring og høyere utdanning) som fullverdige partnere. Det bør være minst én høyere utdanningsinstitusjon og én fag- og yrkesopplæringsorganisasjon involvert som full partner i hvert forslag. 

Tredjeland tilknyttet programmet: Norge, Island, Liechtenstein, Serbia, Nord-Makedonia og Tyrkia.

Organisasjoner fra land (ikke Russland eller Belarus) som ikke er tilknyttet programmet kan delta i tillegg til kravene over.

Søknadsfrist

7. mars 2024 kl. 16.00

Om tilskuddet

Alliansene er transnasjonale, strukturerte og resultatorienterte samarbeidsprosjekt. Alliansene skal adressere store samfunnsutfordringer, slike som bærekraft, digitalisering, demografiske endringer og omstilling i arbeidslivet. Alliansene skal utvikles i samarbeid med arbeidslivet, fremme innovative strategiske satsinger og skape brede samfunnseffekter.

Det er mulig å søke om midler innen to kategorier:

 • Allianser som styrker koblinger mellom utdanningsinstitusjoner og bedrifter (for høyere utdanning, fag- og yrkesopplæring og bedrifter). Dette kan inkludere utvikling av nye undervisningsformer, utdannings- og opplæringsprogrammer for arbeidslivet (livslang læring), ulike former for utfordringsbasert læring, design av innovative produkter, prosesser og tjenester og studententreprenørskap. I 2023 vil søkelyset rettes på prosjektene som fremmer utviklingen av avanserte ferdigheter og høyteknologisk kompetanse som styrker Europas innovasjonskapasitet. Etableringen av inkubatorer ved utdanningsinstitusjoner skal også stå høyt på agendaen.
 • Allianser som fremmer utvikling av ferdigheter og nyskapende tilnærminger til utvikling av nye ferdigheter. Dette skal styrke innovasjons- og entreprenørskapskompetanse, gjennom for eksempel utvikling av nye emner og studieprogrammer som er rettet mot praksisfeltet, bransjer, kompetansehull og utvikles i samsvar med europeiske strategiske mål. Etter- og videreutdanning er et viktig område innenfor denne kategorien. Kommisjonen har valgt ut 14 sektorer som er relevante for denne typen samarbeid, og oversikten er i programguiden.

For mer informasjon, se Erasmus+ Programme Guide.

Tilskuddsbeløp

Allianser følger modellen for sekkebeløp, og støtten skal være avhengig av prosjektbeskrivelse og varighet. Maks beløp innen ulike kategorier er følgende:

 • Allianser om innovasjon (nyskapende allianser for høyere utdanning, fag- og yrkesopplæring samt bedrifter):
  • 1 million EUR (prosjektvarighet to år)
  • 1,5 million EUR (prosjektvarighet tre år)
 • Allianser om utvikling av ferdigheter:
  • 4 millioner EUR (prosjektvarighet fire år)

Slik søker du

Innovasjonsallianser er et sentralisert tiltak i Erasmus+ som forvaltes av Europakommisjonen. Koordinatoren sender en søknad til European Education and Culture Executive Agency (EACEA) i Brussel på vegne av hele alliansen.

Søknadsskjema blir gjort tilgjengelig fortløpende.

Lenke til søknadsportal: Funding & tenders (europa.eu)

Rapportering og oppfølging

Det forventes rapportering fra de som mottar støtte. Informasjon om rapporteringskrav blir gitt etter tildeling.

Erasmus+

E-post:erasmuspluss@hkdir.no