Hopp til hovedinnhold

Driftsmidler til studieplasser i høyere yrkesfaglig utdanning Industrifagskolen 2022 - andre gangs utlysning

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse lyser ut midler til korte og fleksible videreutdanningstilbud for industri og bygg innen høyere yrkesfaglig utdanning.

Hvem kan søke

Søker skal være en fagskole med akkrediterte utdanningstilbud innen relevant fagområde. Fagskoler som allerede har søkt om og fått tildelt ramme i første runde, kan søke om ytterligere studieplasser.

Videreutdanningstilbudene skal ha sitt utspring i konkrete kompetansebehov i bedrifter. Representanter fra bedrifter eller for samarbeid mellom bedrifter lokalt innen en bransje, sammen med tillitsvalgtapparatet, må derfor delta aktivt i prosessen med å identifisere kompetansebehov og rekruttere til utdanningstilbudet.

For å bidra til fylkeskommunens helhetlige forvaltning av høyere yrkesfaglig utdanning må de(n) aktuelle fylkeskommunen(e) holdes orientert om utviklingen av nye tilbud underveis i prosessen. Fylkeskommunen(e) bør også kunne bidra med å vurdere det potensielle nedslagsfeltet for tilbudene utover de konkrete partnerne til fagskolen.

Søknadsfrist

Utløpt

Om tilskuddet

Fagskoler kan søke om midler til drift av korte modulbaserte utdanningstilbud (inntil 30 stp.) øremerket industri- og byggrelaterte fag.

I lenken under (pdf) finner du utlysningsteksten, med mer informasjon om innretninger, kvalifiseringskriterier og krav til søknaden.

For midler til utvikling av nye utdanningstilbud henviser vi til ordningen Bransjeprogram for industri og bygg.

Vi oppmoder om å lese utlysningsteksten nøye.

Hensikten med tilskuddet

Midlene tilsvarer 498 studieplasser a 60 studiepoeng. Fagskoler kan søke om en rammetildeling av disse studieplassene. Fagskoler som får innvilget en slik rammetildeling, vil få utbetalt midler i henhold til tildelingen hvert år i tre år. Den samlede rammen som skal fordeles er 38,8 millioner hvert år, forutsatt fortsatt tildeling av Stortinget.

Det overordnede målet for disse studieplassene er at fagskoler tilbyr fleksible, modulbaserte og relevante utdanningstilbud til ansatte i industri og bygg. Tilbudene skal bidra til økt produktivitet og/eller omstillingsevne både for den enkelte arbeidstaker og for bedriften. Tilbudene som får tilskudd skal være tilpasset bedriftenes produksjon, og legger til rette for at deltakerne er i full jobb. Permitterte arbeidstakere kan likevel også være en målgruppe.

Bedrifter må hele tiden omstille seg for å lykkes i den internasjonale konkurransen. Høyt kompetente fagarbeidere er et viktig konkurransefortrinn, særlig i de eksportrettede industribedriftene.

I forbindelse med frontfagoppgjøret i august 2020 lovet regjeringen å øremerke midler til studieplasser tilknyttet «Industrifagskolen.» Konseptet «Industrifagskole» har blitt utviklet gjennom Bransjeprogram for industri og bygg. Det er en paraplybetegnelse for videreutdanningstilbud spisset mot fagarbeidere innen industrirelaterte fagområder som faller inn under frontfagene, samt byggfag. Alle akkrediterte fagskoler med kompetanse innen relevante fag kan være tilbyder under paraplyen «Industrifagskolen».

Mange videreutdanningstilbud vil ha grenseflater mot ulike fag- og kompetansebehov. Det er det faglige innholdet og næringslivets behov som vil avgjøre om et tilbud faller innunder intensjonen med disse midlene. Samarbeid med konkrete bedrifter er derfor avgjørende i fordeling av disse studieplassene.

Samfinansiering

Vi er åpen for samfinansiering, med visse forbehold:

  • Det er en forutsetning at det ikke utøves usaklig forskjellsbehandling av studenter. Utdanningstilbud kan samfinansieres dersom dette kommer samtlige fagarbeidere som søker og tas opp til studiet til gode. I praksis betyr dette at fagskolene kan prioritere opptak av studenter fra samarbeidsbedrifter, men kan ikke avvise andre kvalifiserte søkere, så lenge det er ledige plasser.
  • Det kan ikke kreves egenbetaling eller skolepenger fra studenten, utover semester- og materialavgift.
  • Det er en forutsetning at samfinansiering til enhver tid foregår innenfor lovens rammer.

Veiledningsmateriell

Slik søker du

Søknaden skal skrives på norsk og leveres via Espresso, vår søknadsportal.

Du skal i søknadsskjemaet i Espresso gi en oversikt over hvilke utdanningstilbud (moduler) fagskolen planlegger å tilby i sin portefølje, estimert antall studieplasser og forventet studiepoengproduksjon per år.

I fane 3, Vedlegg, vil du bli bedt om å fylle ut og laste opp et Excel-skjema basert på HK-dir sin mal for å beregne antall studieplasser.

Veiledning og maler

Rapportering og oppfølging

Institusjonene skal rapportere til Database for statistikk om høyere utdanning (DBH-F) i tråd med rapporteringskrav for fagskolene. Resultatbasert tilskudd beregnes på bakgrunn av innrapporterte tall til DBH-F.

For mest mulig effektiv bruk av midlene hvert år, må HK-dir og partene i arbeidslivet følge opp fagskolene som har fått rammetildeling underveis. Samtalene gjennomføres hvert halvår, i etterkant av rapportering til DBH-F.

Kontakt oss

Kjerstin Bruvold Klokkeide

E-post:Kjerstin.klokkeide@hkdir.no