Hopp til hovedinnhold

Klage på vedtak

Du har rett til å klage på vedtak fattet av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, jf. forvaltningsloven § 28. Klagen skal være skriftlig og sendes til direktoratet. Klagefristen er tre uker fra du har mottatt vedtaksbrevet.

Sist oppdatert : 28. oktober 2023

Klagen må minst inneholde følgende:

  • nevne vedtaket som det klages over
  • nevne endringen som ønskes

Har du dokumentasjon som støtter klagen, som direktoratet ikke har mottatt før, bør du sende dette sammen med klagen.

Hva skjer etter at du har sendt inn klage på vedtak?

Etter at vi har mottatt klagen din, sjekker vi om alle formelle krav til klagen er oppfylt. Hvis vi mener at de formelle kravene til klagen ikke er oppfylt, kontakter vi deg. Du får en kort frist til å rette eller utfylle klagen. Hvis du ikke retter klagen innen fristen, avvises klagen.

Når de formelle kravene er oppfylt, vurderer vi saken på nytt i lys av tilbakemeldingene dine og eventuelle tilleggsdokumenter. Hvis dine klageanførsler tas til følge, vil direktoratet omgjøre tidligere vedtak og fatte et nytt vedtak. Hvis dine klageanførsler ikke tas til følge, oversendes saken til en klageinstans for videre behandling.

Det er eksterne klageinstans for vedtak om godkjenning av utenlandsk utdanning. Du vil få beskjed fra oss når klagen oversendes til klageinstansen.

Hvis et vedtak blir endret til gunst for en part, har parten rett til å søke om dekning av vesentlige sakskostnader som har vært nødvendig for å få endret vedtaket, jf. forvaltningsloven § 36. Dersom du har hatt vesentlige kostnader i forbindelse med en klagesak, må du sende direktoratet en begjæring om dekning av sakskostnader.

Direktoratet bruker vanligvis 2-4 måneder for å behandle en klage. Når klagen oversendes til klageinstansen, er klagesaken ferdig behandlet hos direktoratet. Klageinstansen har vanligvis en saksbehandlingstid på mellom 4-6 måneder. Total saksbehandlingstid kan derfor være på opptil et år fra du sender inn klage til den er endelig behandlet i klageinstansen.