Hopp til hovudinnhald

Nettside under konstruksjon

Nettside under konstruksjon

hkdir.no fylles fortsatt med innhold og funksjonalitet. Du vil derfor oppleve at noe innhold fortsatt befinner seg på andre nettsteder, at det mangler eller at det er funksjonalitet som ikke virker 100%. Ta kontakt med oss på post@hkdir.no hvis du savner innhold.

Ressursar Erasmus+

På denne sida har vi samla ulike ressursar for deg som planlegg å søke eller som har eit pågåande Erasmus+-prosjekt.

Utviklet av: Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Programguide

I programguiden finn du alt du treng å vite om Erasmus+-programmet.

Strategi for norsk deltaking i Erasmus+

Regjeringa har høge ambisjonar for norsk deltaking i Erasmus+ og Det europeiske utdanningsområdet. For å støtte opp under dette, har regjeringa laga ein strategi med fire mål.

Måla er avgjerande for å auke kvalitet og relevans og skal bidra til å løyse store samfunnsutfordringar som knyter seg til inkludering, mangfald, digital og grøn omstilling.

  1. Samarbeidet skal bidra til å løyse store samfunnsutfordringar.
  2. Samarbeidet skal styrke samhandling mellom utdanning, opplæring og arbeids- og samfunnsliv.
  3. Samarbeidet skal gi fleire moglegheita til å delta i eit internasjonalt læringsmiljø.
  4. Samarbeidet skal bidra til utvikling av politikk og rammebetingingar.

Prosjektdatabase

Her finn de prosjektbeskrivingar, resultat og kontaktinformasjon til alle prosjekt som har motteke midlar frå Erasmus+-programmet.

Plattforma kan òg nyttast til å finne nye partnarar for framtidig samarbeid eller for å sjå nærare på korleis andre har jobba med tema ein er interessert i.

Erasmushandbok

Her finn du informasjon om Erasmus+ på ein stad, retta mot Erasmus+-koordinatorar i høgare utdanning.

Handbok for KA2-prosjekt

Her finn de mellom anna informasjon om finansieringsmodell og rapportering for småskala- og samarbeidspartnarskap.

Rettleiing for inkludering

Her finn ein informasjon om korleis ein kan styrke inkluderings- og mangfaldsdimensjonen på tvers av sektorar.

Resultatformidling

Det er forventa at ein skal spreie informasjon om og formidle resultata frå Erasmus+-prosjekta både på lokalt, nasjonalt og på europeisk nivå. Slik kan også andre som ikkje er direkte involverte i prosjektet dra nytte av erfaringane, og resultata får ei levetid utover prosjektperioden.

Her finn du informasjon som kan vere til hjelp i arbeidet med formidling av prosjektresultat.

Europakommisjonen har også utarbeidd steg for steg-guiden "How to communicate your project ". I den finn du råd og malar for heile kommunikasjonsprosessen frå planlegging til evaluering.

Logo og grafisk profil

Logo skal nyttast i tilknyting til alle aktivitetar som er støtta av Erasmus+. Den skal vere godt synleg på nettsider og sosiale mediar som er brukte til å fremme programmet. Logoar kan du laste ned her. Her finn du også informasjon om grafisk profil samt retningslinjer for bruk av logo og profilmateriale.

#ErasmusDays

Under Erasmusdagane, som vert arrangerte kvar haust, kan du få ekstra merksemd til Erasmus+-prosjektet ditt. Over heile Europa er det arrangement og kampanjar som er med å vise fram resultata av Erasmus+. Bruk #erasmusdays i sosiale mediar, registrer arrangementet ditt på erasmusdays.eu og bli med på å vise fram kva Erasmus+ kan bidra til.