Hopp til hovedinnhold

Digital fjernundervisning i norsk og samfunnskunnskap

Behov, tilbud og erfaringer

RapportTilhører rapportserie: Nei

Proba har utredet bruk av digital fjernundervisning i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere. Rapporten anbefaler tiltak og peker på suksesskriterier for å legge til rette for digital fjernundervisning og større fleksibilitet i opplæringstilbudet.

Utgiver:Proba samfunnsanalyse
Redaktør:Henrik Sætra (prosjektleder)
ISSN:1891-8093
Publisert:04.09.2023
Last ned rapporten hos Proba

Sammendrag

Sammendrag

Introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere er viktige integreringspolitiske tiltak, og tilbys i regi av kommunene. På grunn av store variasjoner i antall deltakere, er kommunene avhengig av en viss fleksibilitet i tilbudet. På oppdrag for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har Proba utredet bruk av digital fjernundervisning i opplæringen, og hvordan dette bidrar til å legge til rette for slik fleksibilitet.

Hovedfunn

 • Det er relativt få etablerte tilbud og lite systematisk arbeid med digital fjernundervisning
 • Fjernundervisning bør ikke erstatte ordinær stedsbasert opplæring
 • Ulike deltakere har ulike forutsetninger
 • Særlige utfordringer for beboere i asylmottak
 • Kompetanse og lokal forankring i kommunene er avgjørende
 • Eksisterende læringsplattformer og læremidler er ikke tilfredsstillende

Suksessfaktorer

 • Digital fjernundervisning krever tilpasninger
 • Nødvendig med av institusjonalisering og strategisk forankring i kommunene
 • Behov for infrastruktur og støtte

Anbefalinger

 • Etablere en forsøksordning med sentre for digital fjernundervisning
 • Styrke støtteordninger for voksenopplæringer som arbeider systematisk med å utvikle digitale tilbud
 • Utvikle alternative sosiale tilbud og gode hybride løsninger
 • Etablere en kursportal for digitale fjernundervisningstilbud
 • Øke fokuset på forskning på effektene av digital fjernundervisning for voksne innvandrere
 • Øke samarbeidet i kommunene mellom voksenopplæringene og grunnopplæring for barn og unge