Rapport
Rapport
18.03.2022

Kompetanseplattform for livslang læring Utredning av konsept

Et viktig mål med kompetansereformen Lære hele livet er at alle skal få muligheter til å fornye og styrke sin kompetanse, slik at flere kan stå i arbeid lenger og arbeidslivet får den kompetansen det trenger. For å understøtte denne innsatsen har HK-dir, Sikt og Lånekassen utredet et konsept for en digital kompetanseplattform for livslang læring.

Utgiver: Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

    Kompetanseplattformen skal legge til rette for å dele data om utdanningstilbud fra kompetansetilbydere og oppnådd kompetanse for enkeltindivider, både innen videregående opplæring, høyere yrkesfaglig utdanning og høyere utdanning. Gjennom å tilby infrastruktur, data og et rammeverk som gjør det attraktivt og interessant for ulike tilbydere å delta, skal plattformen bidra til at eksisterende tjenester i kunnskapssektoren knyttes tettere sammen, samtidig som det legges et grunnlag for utvikling av nye. Målet er å bidra til mer helhetlige og sammenhengende brukerreiser, som bidrar til å senke den enkeltes terskel for å gjennomføre relevant kompetanseheving.

    Utredningen anbefaler at det gjennomføres et hovedprosjekt med sikte på å utvikle og etablere den digitale kompetanseplattformen. Med utgangspunkt i det konseptet som foreslås for den første etableringsfasen, vil flere av tiltakene i denne fasen omhandle videreutvikling av eksisterende løsninger hos Sikt og HK-dir. Samtidig legges det opp til at andre statlige og private aktører skal kunne tilby digitale løsninger og tjenester som en del av plattformen.