Hopp til hovudinnhald

Nettside under konstruksjon

Nettside under konstruksjon

hkdir.no fylles fortsatt med innhold og funksjonalitet. Du vil derfor oppleve at noe innhold fortsatt befinner seg på andre nettsteder, at det mangler eller at det er funksjonalitet som ikke virker 100%. Ta kontakt med oss på post@hkdir.no hvis du savner innhold.

Senter for framifrå utdanning (SFU)

Program/tilskotsordningTal på tilskot: 0

Utdanningsmiljø med status som Senter for framifrå utdanning kan vise til framifrå kvalitet og innovativ praksis i utdanninga. Ordninga er nasjonal og har høg prestisje, og skal stimulere til framifrå forskingsbasert utdanning.

Kva er Senter for framifrå utdanning (SFU)

Programmet Sentre for framifrå utdanning (SFU) er ein fokusert og langsiktig innsats for å stimulere til utvikling av utdanning og innovative tilnærmingar til læring i høgare utdanning på bachelor- og mastergradsnivå. Sentra for framifrå utdanning skal vere flaggskip som skal bidra til å gje utdanningsverksemd ved universitet og høgskular eit løft nasjonalt.

Ordninga med Sentre for framifrå utdanning blei difor etablert for å:

 • bidra til utvikling av framifrå kvalitet i norsk høgare utdanning
 • synliggjere at undervisning og forsking er likestilte oppgåver for universitet, vitskaplege høgskular og høgskular

For dei som vil søkje

Siste utlysing i ordninga hadde søknadsfrist 20. april 2022. Neste utlysing får truleg søknadsfrist våren 2025.Det er mykje søkjarmiljøa kan førebu:

 • Det er stor skilnad på prosjektleiing og drift av eit senter for framifrå utdanning. Det er viktig å avklare kva fagmiljø som skal utgjere senteret, korleis senteret skal organiserast og kva ressursar som trengs til drift av senteret.
 • Korleis skal kvalitet i eksisterande utdanning dokumenterast? Utdanningskvalitet er kontekstuell og fleirsidig. For meir informasjon om viktige føresetnader for innovativt kvalitetsarbeid kan søkjarmiljøa sjå til utlysingsteksten.
 • Kva er mål og visjon for senteret? Søkjarmiljøa må vere tydelege på kva dei ynskjer å oppnå med eit senter for framifrå utdanning, og kvifor er det naudsynt med eit senter for å nå desse måla
 • Mål og visjon må underbyggjast av ein senterplan som viser korleis søkjarmiljøet skal oppnå måla. I arbeidet med senterplanen er det viktig å sjå til måla for ordninga.
 • For kvar utlysingsrunde stig kvaliteten på søknadane, og det er forventa at nivået held fram med å stige. Søkarar blir derfor oppmoda om å setje seg godt inn i tilbakemeldingane frå ekspertkomiteen i tidlegare tildelingar, og på den måten byggje vidare på det gode arbeidet som er gjort.

Sentra for framifrå utdanning

Kven står bak

Ordninga blei oppretta i 2010 og er finansiert av Kunnskapsdepartementet. Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse har forvalta ordninga sidan 2019.

Formål

Det overordna målet for Sentre for framifrå utdanning er å utvikle framifrå kvalitet i høgare utdanning . Ordninga gjev dei fremste utdanningsmiljøa i Noreg ressursar til å vidareutvikle studia sine. Ordninga inneber målretta og langsiktig innsats for å stimulere til utvikling av undervisning og innovative tilnærmingar til læring i høgare utdanning, både på bachelor- og mastergradnivå.

Ein sentral del av ordninga er å framheve framifrå forskingsbasert utdanning, undervisning og vurdering. Framifrå utvikling inneber styrka kunnskap om ulike sider av utdanning lokalt, og i høgare utdanning generelt. Ordninga er laga for å utvikle og premiere arbeidet som skjer i samhandling mellom studentar, undervisarar, støttefunksjonar, arbeidsliv og samfunnet elles. Ordninga skal òg stimulere til nye formar for studentinvolvering og -partnarskap.

Ordninga Senter for framifrå utdanning skal:

 • stimulere universitet og høgskular til å etablere og utvikle fagmiljø som tilbyr framifrå utdanning
 • bidra til kunnskapsbasert analyse og utvikling av undervisning og læring, som understøttar kvalitetsheving og innovasjon, og som vidare kan føre til vesentleg endring i høgare utdanning
 • bidra til å utvikle og spreie kunnskap om framifrå utdanningspraksis i sektoren
 • bidra til sterkare samspel mellom utdanning og relevante samfunns- og yrkesfelt

Eit senter for framifrå utdanning må difor:

 • tilby framifrå FoU-basert utdanning
 • utvikle innovative måtar å arbeide med FoU-basert utdanning
 • inspirere til studentinvolvering og studentar sin eigarskap til læring
 • utvikle og spreie kunnskap og praksis knytt til utforming av undervisning og læringsmiljø som fremjar læring
 • relatere eige arbeid til internasjonal utvikling, både i høgare utdanning og innanfor eige fagfelt

SFU

E-post:sfu@hkdir.no