Hopp til hovudinnhald

Senter for framifrå utdanning (SFU)

Denne sida vart endra 6. oktober, i forbindelse med statsbudsjett for 2024. Sjå avsnittet "Kva er Senter for framifrå utdanning (SFU)".

Senter for framifrå utdanning (SFU)

Program/tilskotsordningTal på tilskot: 0

Utdanningsmiljø med status som Senter for framifrå utdanning kan vise til framifrå kvalitet og innovativ praksis i utdanninga. Ordninga er nasjonal og har høg prestisje, og skal stimulere til framifrå forskingsbasert utdanning.

Kva er Senter for framifrå utdanning (SFU)

Regjeringas forslag til statsbudsjett som vart lagt fram 6. oktober legg til grunn at SFU-ordninga skal fasast ut frå og med 2024. Dette betyr at det ikkje blir ny utlysing i ordninga i 2025.

SFU-status blir tildelt for fem år, med moglegheit for forlenging i ytterlegare fem år etter ei midtvegsevaluering. Kontraktar som er inngått med dei eksisterande sentra, og finansieringa av desse, vil bestå for heile femårsperioden. HK-dir vil halde fram med å følge opp sentra og støtte dei i arbeidet deira ut finansieringsperioden.

Programmet Sentre for framifrå utdanning (SFU) er ein fokusert og langsiktig innsats for å stimulere til utvikling av utdanning og innovative tilnærmingar til læring i høgare utdanning på bachelor- og mastergradsnivå. Sentra for framifrå utdanning skal vere flaggskip som skal bidra til å gje utdanningsverksemd ved universitet og høgskular eit løft nasjonalt.

Ordninga med Sentre for framifrå utdanning blei difor etablert for å:

 • bidra til utvikling av framifrå kvalitet i norsk høgare utdanning
 • synliggjere at undervisning og forsking er likestilte oppgåver for universitet, vitskaplege høgskular og høgskular

Sentra for framifrå utdanning

Kven står bak

Ordninga blei oppretta i 2010 og er finansiert av Kunnskapsdepartementet. Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse har forvalta ordninga sidan 2019.

Formål

Det overordna målet for Sentre for framifrå utdanning er å utvikle framifrå kvalitet i høgare utdanning . Ordninga gjev dei fremste utdanningsmiljøa i Noreg ressursar til å vidareutvikle studia sine. Ordninga inneber målretta og langsiktig innsats for å stimulere til utvikling av undervisning og innovative tilnærmingar til læring i høgare utdanning, både på bachelor- og mastergradnivå.

Ein sentral del av ordninga er å framheve framifrå forskingsbasert utdanning, undervisning og vurdering. Framifrå utvikling inneber styrka kunnskap om ulike sider av utdanning lokalt, og i høgare utdanning generelt. Ordninga er laga for å utvikle og premiere arbeidet som skjer i samhandling mellom studentar, undervisarar, støttefunksjonar, arbeidsliv og samfunnet elles. Ordninga skal òg stimulere til nye formar for studentinvolvering og -partnarskap.

Ordninga Senter for framifrå utdanning skal:

 • stimulere universitet og høgskular til å etablere og utvikle fagmiljø som tilbyr framifrå utdanning
 • bidra til kunnskapsbasert analyse og utvikling av undervisning og læring, som understøttar kvalitetsheving og innovasjon, og som vidare kan føre til vesentleg endring i høgare utdanning
 • bidra til å utvikle og spreie kunnskap om framifrå utdanningspraksis i sektoren
 • bidra til sterkare samspel mellom utdanning og relevante samfunns- og yrkesfelt

Eit senter for framifrå utdanning må difor:

 • tilby framifrå FoU-basert utdanning
 • utvikle innovative måtar å arbeide med FoU-basert utdanning
 • inspirere til studentinvolvering og studentar sin eigarskap til læring
 • utvikle og spreie kunnskap og praksis knytt til utforming av undervisning og læringsmiljø som fremjar læring
 • relatere eige arbeid til internasjonal utvikling, både i høgare utdanning og innanfor eige fagfelt

SFU

E-post:sfu@hkdir.no