Hopp til hovedinnhold

Program for maritim kompetanse

Denne siden ble endret 6. oktober, i forbindelse med statsbudsjett for 2024. Se avsnittet "Hva er Program for maritim kompetanse".

Program for maritim kompetanse

Program/tilskuddsordningAntall tilskudd: 0

Stortinget bevilger midler til utvikling av kvalitet og relevans innen maritim kompetanse.

Hva er Program for maritim kompetanse

I forslag til statsbudsjett for 2024 foreslår regjeringen å avvikle Program for maritim kompetanse. Det vil si at det ikke er foreslått nye midler til programmet, men de prosjektene som er satt i gang skal gjennomføres.

Midler til kvalitetsutvikling av maritim høyere yrkesfaglig utdanning er foreslått videreført gjennom tilskuddsordningen Utviklingsmidler for høyere yrkesfaglig utdanning. Budsjettforslaget medfører at Universiteter og høyskoler får midler til arbeid med kvalitetsutvikling gjennom rammen.

Satsingen organiseres som et program som skal utvikle kvalitet og relevans i maritime utdanninger ved både fagskoler, universiteter og høyskoler. For å bidra til forutsigbarhet organiseres satsingen som et program med en tidshorisont på fem år, fra 2022 til 2027, der det lyses ut et årlig tilskudd, forutsatt videre tildeling fra Stortinget.

Bevilgningen er øremerket institusjoner på fagskole-, universitets- og høyskolenivå som tilbyr sertifikatgivende maritime utdanninger og tilhørende gradsutdanninger, og er part i konsortiet Markom II. Styret i Markom II søker om midler på vegne av konsortiet. Bevilgninger tildeles på årlig basis, men det kan planlegges og budsjetteres mer langsiktig.

Hva kan det søkes støtte til?

For 2023 kan det søkes om inntil 26 millioner kroner i tilskudd til ulike prosjekter/tiltak under bevilgningen. I tillegg er en million kroner satt av til dekning av administrative kostnader for koordinatorinstitusjonen og styret.

Prosjektene/tiltakene skal samlet sett bidra til å oppnå:

  • at arbeidstakere i maritim næring settes i stand til å ta i bruk digitale, muliggjørende teknologier og grønne løsninger;
  • at de maritime utdanningene er praksisnære, basert på oppdatert kunnskap og forskning, tilgjengelige og fleksible, og tilpasset næringslivets kompetansebehov i lys av økende krav til digitalisering og grønne løsninger;
  • økt samarbeid mellom fagskoler, høyskoler, universiteter og næringen, og styrket samarbeid og erfaringsdeling med tilgrensende og havrelaterte fagområder;
  • styrket samarbeid mellom forskning, utdanning og nærings- og arbeidsliv, og økt innovasjonsevne og entreprenørskap; og
  • kompetanseheving for undervisere for å møte endrede krav i de maritime utdanningene.

Slik blir det rapportert

Styret ved koordinatorinstitusjon USN rapporterer årlig på måloppnåelse til HK- dir. Frist for rapportering er 15.mars. Dette betyr at utdanningsinstitusjoner som står ansvarlig for prosjekter må rapportere til styret i god tid før dette.

Årsrapporten fra styret skal gi en oversikt over:

  • Fremdrift og måloppnåelse i prosjekter
  • Omtale av styret sin virksomhet
  • Regnskap for utbetalt tilskudd og administrasjonskostnader

Vurdering og prioritering av prosjektforslag

Vi minner om at det er styret som sender inn formell søknad til oss, og dermed har klageadgang. Dersom medlemmene i konsortiet har spørsmål om vurdering og prioritering av prosjektforslag, må henvendelsen rettes til styret, enten via egen representant eller sekretariatet. Kontakpersoner i sekretariatet:

Anne Sjøvold

Konsortiet Markom II

Konsortiet Markom II består av følgende utdanningsinstitusjoner:

Fagskolen i Agder, Fagskolen i Møre og Romsdal, Fagskolen i Nord, Fagskolen Rogaland, Fagskolen Vestfold og Telemark, Fagskulen Vestland, Nordland fagskole, Trøndelag høyere yrkesfagskole

Universitetet i Sørøst- Norge (USN-koordinatorinstitusjon), Universitetet i Tromsø (UiT), Høgskulen på Vestlandet- (HVL), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Styret

Styret består av representanter fra arbeidslivet og utdanningsinstitusjonene.

Hvem står bak

Program for maritim kompetanse forvaltes av direktoratet, og er øremerket institusjoner på fagskole-, universitets- og høyskolenivå som tilbyr sertifikatgivende maritime utdanninger og tilhørende gradsutdanninger.

Hensikt

Programmet skal bidra til å heve kvaliteten ved alle de maritime utdanningene ved fagskoler, høyskoler og universitet. Videre er det også behov for å se videregående opplæring og høyere utdanning i sammenheng.

Tildelte prosjekter

Hvem kan søke tilskudd fra programmet

Institusjoner på fagskole-, universitets- og høyskolenivå som tilbyr sertifikatgivende maritime utdanninger og tilhørende gradsutdanninger.

Styret i Markom II vurderer og prioriterer prosjekter og tiltak for 2023, og søker om midler fra HK-dir til tiltak på vegne av konsortiet.

Styret v/ koordinatorinstitusjonen USN har ansvar for å legge til rette for samarbeid om prosjekter mellom medlemmene i konsortiet.

Les mer om Markom II på konsortiets nettside: www.markomII.no

Ta kontakt med Anne Sjøvold, anne.sjovold@usn.no, Sanda Knutson, sanda.knutson@usn.no eller din institusjons representant i styret for mer informasjon.

Kjerstin Bruvold Klokkeide

E-post:Kjerstin.klokkeide@hkdir.no