Hopp til hovedinnhold

Personvernerklæring for godkjenning av utenlandsk utdanning

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi behandler personopplysninger i forbindelse med mottak, vurdering og avgjørelse av søknader om godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring, utenlandsk fagskoleutdanning, utenlandsk høyere utdanning samt godkjenning av utenlandske yrkeskvalifikasjoner som lærer, og styrer og pedagogisk leder i barnehage.

Sist oppdatert : 24. oktober 2023

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) ved administrerende direktør er behandlingsansvarlig for den behandling av personopplysninger (datatilsynet.no) vi utfører knyttet til slike søknader.

Hvilke personopplysninger behandler vi når du søker oss om godkjenning av utenlandsk utdanning?

Når du søker godkjenning av dine utenlandske kvalifikasjoner må du opprette en profil og en søknad i vår søkerportal, som utgjør en del av vårt saksbehandlingssystem «eSam». Både ved opprettelse av din egen brukerprofil og ved opprettelse av søknader vil du måtte oppgi ulike personopplysninger om deg selv og din utdanning. Vi vil ikke be deg om å oppgi noen sensitive personopplysninger (datatilsynet.no).

I søkerportalen ber vi også om en fullmakt til å kunne verifisere dine utdanningsdokumenter hos de institusjonene du har studert ved. Det er frivillig å gi en slik fullmakt, og du kan også søke om godkjenning uten å gi oss denne fullmakten. Det er imidlertid viktig å merke seg at uten en slik fullmakt vil usikkerhet knyttet til utdanningsdokumentene dine kunne medføre at søknaden blir gitt avslag. Dette siden vi ikke kan godkjenne utdanning uten at vi er sikre på at utdanningsdokumentene er ekte. I mange tilfeller kan dette kun verifiseres av utdanningsinstitusjonen som har utstedt utdanningsdokumentene dine.

Alle personopplysninger vi mottar og behandler i forbindelse med behandling av din søknad vil bli arkivert i HK-dirs arkivsystem, i tråd med gjeldende arkivlov med forskrifter.

For søkere av godkjenning av høyere utdanning er det en meldingsfunksjon i søkerportalen hvor man kan kommunisere med saksbehandler om sin sak. Vi ønsker at all kommunikasjon om søknaden din skjer via denne funksjonen, og ikke via e-post eller telefon. Dette både for at vi skal kunne identifisere deg når vi gir ut informasjon og for å unngå risiko for at personopplysninger ikke kommer på avveie.

For søkere som av ulike årsaker ikke kan dokumentere sin utenlandske kvalifikasjon, vil man kunne få tilbud om å få godkjent utdanning gjennom intervjubaserte metoder. For at denne godkjennelsesmetoden skal kunne brukes vil du måtte samtykke til at HK-dir kan behandle de personopplysningene som du gir oss gjennom slike intervju o.l. Behandlingsgrunnlaget for vår behandling av ytterligere personopplysninger som vi mottar gjennom slike intervju o.l. vil være personvernforordningen artikkel 6, nr. 1, bokstav a) (lovdata.no).

Hvilke personopplysninger behandler vi når virksomheter søker råd og turbovurdering fra oss?

Når personer ansatt i ulike virksomheter søker råd og informasjon gjennom vår portal for rådgivning og «turbovurdering», så behandler vi enkelte personopplysninger som er nødvendige for at vi skal kunne gi slik rådgivning (navn, fødselsdato, kontaktdetaljer og institusjon).

Behandlingsgrunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger ved slik saksbehandling, er personvernforordningen artikkel 6, nr. 1 c) lovdata.no). Behandling av slike opplysninger er nødvendig for å oppfylle HK-dir sine lovpålagte oppgaver etter studiekvalitetsforskriften § 6-1 (4) (lovdata.no) og forvaltningsloven § 11 (lovdata.no).

Hvilke rettigheter har du når HK-dir oppbevarer og behandler personopplysninger om deg?

Når HK-dir oppbevarer og behandler personopplysninger om din person, har du flere rettigheter som skal sette deg i stand til å føre kontroll med at vår behandling er korrekt og rettmessig:

  • Du kan kreve innsyn i opplysninger som vi lagrer/behandler og som gjelder deg;
  • Du kan kreve at opplysninger om deg blir rettet/supplert dersom de inneholder feil, er ufullstendige eller på annen måte er misvisende;
  • Du kan i visse tilfeller kreve at opplysninger om deg blir slettet;
  • Du kan i visse situasjoner kreve at behandlingen av opplysninger om deg blir begrenset;
  • Du kan i visse situasjoner protestere mot at opplysninger om deg blir behandlet;
  • Du kan i visse situasjoner kreve opplysninger vi har lagret om deg overført til deg selv eller en annen behandlingsansvarlig; og
  • Du kan klage over vår behandling av personopplysninger knyttet til din person.

Vi ber om at spørsmål og henvendelser knyttet til utøvelse av dine rettigheter rettes til vårt personvernombud. Henvendelser vil bli besvart kostnadsfritt og senest innen 30 dager.