Hopp til hovedinnhold

Nasjonalkontor for Erasmus+

Vi er nasjonalkontor for EUs program for utdanning, opplæring og idrett.

Sist oppdatert : 28. oktober 2023

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring ungdom og idrett. Programmet fremmer samarbeid i Europa og også i enkelte ordninger med land utenfor Europa. Norge deltar gjennom EØS-avtalen på like vilkår med EUs 27 medlemsland og de øvrige fem landene som har status som «tilknyttet programmet» (EFTA-landene Island og Liechtenstein samt Nord-Makedonia, Serbia og Tyrkia). Norge bidrar økonomisk til Erasmus+-programmet over statsbudsjettet.

I hvert land er det etablert ett eller flere nasjonalkontor som forvalter midlene nasjonalt. I Norge er vi nasjonalkontor for utdanning, opplæring og idrett, mens Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet (Buf-dir) er nasjonalkontor for ungdomsdelen av programmet.

Programmet har en tydelig samfunnsrettet profil, og inkludering, aktivt medborgerskap, bærekraft og digital omstilling er gjennomgående prioriteringer for alle sektorer. Dette er felles utfordringer for hele Europa, og norske myndigheter er opptatt av at vår deltakelse i Erasmus+ skal bidra til å heve kvaliteten i, og relevansen av, utdanning og opplæring på alle nivå. Det er et verktøy for økt internasjonalisering, men også et kvalitetsverktøy som skal brukes inn mot nasjonale prioriteringer. Derfor er det utviklet en egen nasjonal strategi for den norske deltakelsen i programmet (regjeringen.no) med en rekke kvantitative og kvalitative mål.

Denne strategien er vårt viktigste styringsdokument i arbeidet med Erasmus+. En viktig prioritering for regjeringen er synergier mellom Erasmus+ og andre støtteordninger tilgjengelig for norske utdannings- og opplæringsaktører, noe vi jobber aktivt med (for eksempel mot Nordplus, EØS-midlene og de nasjonale kvalitetsprogrammene).

Nasjonalkontorets arbeid koordineres av fagdirektør for europeisk utdanningssamarbeid, som er ansvarlig for direktoratets avtale med Europakommisjonen om å forvalte programmet nasjonalt.

Kontakt oss

Vidar Pedersen

Fagdirektør for europeisk utdanningssamarbeid

E-post:vidar.pedersen@hkdir.no