Hopp til hovedinnhold

Tilskudd til gjennomføring av videreutdanning for lærere – Norsk som andrespråk - vår og høst 2025

Universiteter og høyskoler kan søke om tilskudd for å tilby videreutdanning i norsk som andrespråk. Utdanningen skal være rettet mot lærere som underviser voksne innvandrere i norsk, i henhold til læreplan for norske innvandrere, som er fastsatt i forskrift til integreringsloven

Hvem kan søke

Institusjoner i universitets- og høgskolesektoren (UH-sektoren) kan søke om tilskuddet.

Søknadsfrist

26. august 2024 kl. 23.00
(norsk tid)

Om tilskuddet

Hensikten med tilskuddet

Målet for tilskuddet er at UH-sektoren tilbyr relevante videreutdanninger i norsk som andrespråk for lærere som underviser voksne innvandrere i norsk etter integreringsloven. 

Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid, (integreringsloven) skal bidra til at innvandrere får gode norskkunnskaper, kunnskap om norsk kultur og samfunnsliv, formelle kvalifikasjoner og en varig tilknytning til arbeidslivet. Loven har innført et kompetansekrav for lærere som underviser i norsk etter denne loven. Kravet innebærer at lærere i tillegg til å ha pedagogisk utdanning, må ha 30 studiepoeng i norsk som andrespråk. 

Tilskuddet skal bidra til at lærere som underviser voksne innvandrere i norsk etter læreplan i norsk for voksne innvandrere, kan møte det nye kravet til kompetanse innen 2029. Les mer om hva HK-dir legger i kompetansekravet.

Tilskuddsbeløp

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse kan gi tilskudd med inntil kr 950 000 kroner for gjennomføring av et studietilbud i henhold til kriterier og vilkår. En utdanningsinstitusjon kan søke om gjennomføring av flere tilbud. Det ytes i tillegg et tilskudd per student over ti studenter ved samlingsbaserte studier, og per student over 35 studenter ved helt nettbaserte studier.  

Tilskuddet skal finansiere gjennomføring av studietilbud for våren 2025 og høsten 2025. Det vil gis tilskudd til inntil tre tilbud totalt under denne utlysningen.

Tilskuddet skal ikke benyttes til investeringer i eiendom, utstyr, inventar eller lignende. 

Vilkår for tilskuddet

Videreutdanningstilbudet skal oppfylle følgende kriterier:  

 • Videreutdanningstilbudet skal være helt nettbasert, samlingsbasert, eller en kombinasjon. Det skal kunne gjennomføres over to semestre. 
 • Videreutdanningstilbudet skal være på 30 studiepoeng. Tilbudet kan deles opp i mindre moduler som kan tas uavhengig av hverandre.
 • Videreutdanningstilbudet skal gjennomføres i 2025.
 • Videreutdanningstilbudet skal som utgangspunkt forutsette minimum ti studenter. 
 • Målgruppen for videreutdanningstilbudet skal være lærere som underviser voksne innvandrere i norsk etter læreplan i norsk for voksne innvandrere. Disse lærerne skal prioriteres ved opptak til studiene. Ved ledig kapasitet kan videreutdanningstilbudet også være åpent for lærere som underviser voksne innvandrere i norsk i andre opplæringstilbud. 
 • Søkere innen målgruppen fra Nordland, Troms og Finnmark skal prioriteres ved opptak til studietilbudet.
 • Søkere til videreutdanningstilbudet som ikke oppfyller opptakskravene til studiet, skal kunne tas opp på bakgrunn av realkompetansevurdering. 
 • Videreutdanningstilbudet skal ikke ha studieavgift. 

Videreutdanningen skal gi studentene kompetanse i 

 • norsk språkstruktur og hvordan norsk språk er i sammenligning med andre språk 
 • sentrale kjennetegn ved andrespråkslæring og flerspråklighetsutvikling 
 • sosiale og menneskelige aspekter som samhandler med andrespråkspråklæring 
 • didaktikk knyttet til undervisning etter gjeldende læreplan i norsk for voksne innvandrere 
 • det europeiske rammeverket for språk, læreplan i norsk for voksne innvandrere og andre relevante styringsdokumenter

Slik søker du

Krav til søknaden

Søknaden skal inkludere:  

 • Navn på institusjonen som søker, administrativ kontaktperson og faglig ansvarlig 
 • Søknadssum og budsjett for hvordan tilskuddet skal benyttes 
 • Beskrivelse av hvordan videreutdanningen er planlagt gjennomført, inkludert organisering, antall samlinger og oppstartdato 
 • Nettadresse til omtale av studiet, dersom dette er satt opp 
 • Fagplan/studieplan for studiet 
 • Kort beskrivelse av fagkompetansen til de som skal ha ansvar for tilbudet

Registrer søknad

Søknaden merkes med «Videreutdanning for lærere som underviser voksne innvandrere i norsk», og sendes til post@hkdir.no. 

Slik behandler vi søknaden

Vurdering

Tilskudd gis etter en helhetlig vurdering av videreutdanningstilbudets kvalitet, herunder fagplan og fagkompetanse. 

Søknadene prioriteres etter videreutdanningstilbudets oppfyllelse av tilskuddsordningens formål og kriterier. Det legges vekt på å oppnå en geografisk spredning av tilbudene.  

Videreutdanningstilbud som legger til rette for at studenter kan ta deler av tilbudet i mindre moduler vil også bli prioritert. 

Når får du svar?

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse behandler søknader umiddelbart etter fristen.

Rapportering og oppfølging

Tilsagnsbrev vil inneholde nærmere informasjon om krav til rapportering.

Vi tar forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i tildelingen til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse som kan ha innvirkning på dette tilskuddet. 

Stipendordning for lærere 

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse forvalter en stipendordning for lærere som underviser i norsk etter integreringsloven og som tar videreutdanningene i norsk som andrespråk. Ny utlysning av stipender og vikartilskudd for tilbudet i 2025 kommer høsten 2024.

Kontakt oss

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

E-post:post@hkdir.no

Telefonnummer:55 30 38 00