Hopp til hovedinnhold

Universell utforming av pedagogisk læringsmiljø

Inkluderende undervisning kan redusere behovet for individuell tilrettelegging og øke studentenes motivasjon og prestasjoner.

Sist oppdatert : 30. mai 2024

All pedagogisk aktivitet bør være tilgjengelig for alle studenter.

Ulike erfaringer og bagasje gir studentene forskjellige styrker og behov når det gjelder hvordan de lærer og hvordan de best demonstrerer det de kan. Variasjon i undervisningsformer, læringsaktiviteter og vurderingsmetoder er en grunnleggende måte å ivareta ulike behov, styrker og preferanser.

Hva er universell utforming av læring?

Universell utforming av pedagogisk læringsmiljø omtales ofte som universell utforming av læring og kan forenklet forklares som inkluderende undervisning.

Det pedagogiske læringsmiljøet omhandler utforming av læringsmål, form og innhold for et studieprogram eller emne, slik som valg av læringsaktiviteter og vurderingsformer, eller hvordan det faglige innholdet ellers presenteres.

Universell utforming av læring er et rammeverk og en metode for hvordan utvikle læringsmål, undervisnings- og vurderingsmetoder som appellerer til og inkluderer alle studentene. Metoden handler om å tilby fleksibilitet og variasjon i

  • måten studentene får tilgang til læringsmateriellet på
  • hvordan studentene tilegner seg kunnskap gjennom undervisning- og læringsaktiviteter
  • hvordan studentene demonstrerer det de har lært

Universell utforming av læring handler ikke bare om studenter med nedsatt funksjonsevne. Det handler om å fjerne metodiske barrierer i læringsmiljøet for alle studenter, for eksempel de som har barn, de som er førstegenerasjon som studerer i sin familie, eller de som ikke har norsk som morsmål. Mest av alt handler det om å ikke låse seg til én måte å undervise, lære eller demonstrere kunnskap på, for da kan en miste mange studenter på veien.

Kunnskap og bevissthet om mangfold

Når utdanningsinstitusjonene har kunnskap om mangfoldet blant studentene, kan de planlegge en undervisning som appellerer til og inkluderer alle.

I alle studieprogram, emner eller grupper er det et mangfold der hver og en av studentene representerer noe unikt. Mange studenter kommer rett fra videregående skole, mens andre har flere års erfaring fra arbeidslivet. Enkelte er oppvokst i en annen kultur med et annet morsmål, og stadig flere studenter har en form for psykisk, fysisk eller kognitiv funksjonsnedsettelse.

I Eurostudent-undersøkelsen fra 2021 kom det frem at ca. 15 prosent av studentene har en varig funksjonsnedsettelse som påvirker gjennomføringen av høyere utdanning. Men kun 3 prosent av alle studenter angir at andre kan se at de har funksjonshindringer. Det er lett å glemme at studentgruppen – nesten uansett størrelse – er mangfoldig, særlig når store deler av det er usynlig.

Hva sier regelverket?

Krav til universell utforming av læringsmiljøet er lovfestet i både lov om universiteter og høyskoler og lov om likestilling og forbud mot diskriminering. De konkrete kravene utdypes innen det fysiske og det digitale læringsmiljøet, men universitets- og høyskoleloven presiserer at institusjonene skal ta en helhetlig tilnærming til læringsmiljøet, og at dette omfatter fysiske, digitale, organisatoriske, pedagogiske og psykososiale forhold. Videre sier loven at læringsmiljøet er de forholdene som virker inn på studentenes muligheter til å tilegne seg kunnskap, som i stor grad berører undervisning og læringsaktiviteter. 

Det finnes imidlertid ingen forskrifter eller regelverk for hvordan inkluderende undervisning og læring kan sikres i praksis, og det er opp til det enkelte lærested og studieprogram å bestemme ambisjonsnivå og fremgangsmåte. Universell utforming av læring er et rammeverk som kan bistå utdanningsinstitusjonenene og lærerne i å lykkes med målsetningen om å skape et inkluderende utdanningssystem.

Hva er gevinstene?

Utdanningsinstitusjonene er pålagt å arbeide med universell utforming av alle delene av læringsmiljøet. Universell utforming av læring kan gi store gevinster for både ansatte og studenter.

Ansatte kan få økt bevissthet rundt hva studentene skal lære, og dermed planlegge målrettet for mer konsensus mellom undervisning, læringsaktiviteter og vurdering.

For studentene kan ivaretakelse av mangfoldet føre til at flere opplever mestring. Universell utforming er til nytte for alle, og gir alle bedre forutsetninger for å lære og vise kunnskap.

Redusert behov for individuell tilrettelegging

Studenter med funksjonsnedsettelse og studenter med særskilte behov har etter universitets- og høyskoleloven rett til egnet individuell tilrettelegging av lærested, undervisning, læremidler og eksamen. Alle de fire områdene er en viktig del av det pedagogiske læringsmiljøet, og det er av stor betydning å se sammenhengen mellom det individuelle og det generelle.

Universell utforming av læring

  • inkluderer mangfoldet i studentmassen
  • oppfyller lærestedenes ansvar og studentenes rettigheter
  • reduserer behovet for individuell tilrettelegging
  • gir økt kvalitet og skaper effektive utdanningssystem

Hvordan kan utdanningsinstitusjonene jobbe?

Utdanningene bør tilby fleksibilitet og varierte fremgangsmåter fremfor å lære studenter opp til å lære på én standardisert måte.

Når utdanningsinstitusjonene planlegger for funksjonsvariasjon i studieprogram og emner, styrker det studentenes tilgang til kunnskap og informasjon, samtidig som de får mulighet til å demonstrere det de kan.

Kontakt oss

Avdeling for universell utforming og læringsmiljø

E-post:universell@hkdir.no