Hopp til hovedinnhold

Universell utforming av fysisk læringsmiljø

Utforming av bygg, uteområder og læringsarealer har betydning for studentenes muligheter for å delta i utdanningen.

Sist oppdatert : 25. mars 2024

Styret ved utdanningsinstitusjonene har ansvaret for at institusjonenes fysiske funksjoner er universelt utformet.

Hva sier regelverket?

Både lov om universiteter og høyskoler (§ 4-3) og lov om likestilling og forbud mot diskriminering (kapittel 3) pålegger utdanningsinstitusjonene å sikre universell utforming av institusjonens alminnelige funksjoner.

Institusjonens alminnelige funksjoner inkluderer alt som er rettet mot allmennheten. For å vurdere hva som faller inn under plikten til universell utforming, må institusjonen vurdere hvilke funksjoner som er rettet mot allmennheten.

Alle byggverk og utearealer ved utdanningsinstitusjonen skal følge kravene i forskrift om tekniske krav til byggverk (siste versjon er fra 2017 og kalles derfor TEK17). TEK17 trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha i Norge.

Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler har krav som sikrer et godt utgangpunkt for utforming av undervisningsrom.

Arbeidstilsynet skal føre tilsyn med det fysiske læringsmiljøet.

Frivillige standarder

TEK17 henviser flere steder til norske standarder som gir anbefalinger som går lenger enn minimumskravene. Standardene spesifiserer detaljerte krav til utforming.

Det er frivillig om en vil legge seg på dette nivået i et prosjekt. Målet med å legge norske standarder til grunn, er å oppnå bygg med bedre brukerkvaliteter enn om det kun er kravene i TEK17 som blir oppfylt.

Hva er spesielt for utdanninginstitusjonenes byggverk og utearealer? 

Selv om det finnes et klart regelverk for utforming av byggverk og utearealer, sier disse reglene lite om hvordan en utformer bygg, uteområder og læringsarenaer med tanke på å gi rom for læring. De har heller ikke konkrete krav eller råd til universell utforming av for eksempel campus-områder, store auditorier eller laboratorier.

Utdanningsinstitusjonene må selv sørge for at rom som brukes til undervisning tilfredsstiller kravene til universell utforming.

Nettverk om fysisk læringsmiljø i høyere utdanning

Direktoratet har etablert et nettverk for ansatte som arbeider med bygg og uteområder i høyere utdanning. Formålet med nettverket er kunnskapsutvikling og erfaringsutveksling innen universell utforming.

Nettverket består av ansatte som arbeider ved eiendoms-/driftsenheter ved utdanningsinstitusjonene. Vi legger til rette for løpende erfaringsutveksling og kunnskapsutvikling. Dette skjer gjennom nettverkssamlinger, en e-postgruppe og nyhetsbrev. Det er også et mål at nettverket er et fellesskap der deltakerne kan dele gode eksempler, og et sted å henvende seg for å få svar på spørsmål og konkrete problemstillinger.

Kontakt vår avdeling for universell utforming og læringsmiljø for å melde deg inn i nettverket.

Nyttige nettsider

Kontakt oss

Avdeling for universell utforming og læringsmiljø

E-post:universell@hkdir.no