Hopp til hovedinnhold

Psykososialt og organisatorisk læringsmiljø

Utdanningsinstitusjonene skal ha læringsmiljøutvalg (LMU) og sørge for at studentene har et læringsmiljø som ivaretar deres helse, sikkerhet og velferd.

Sist oppdatert : 12. april 2024

Det psykososiale læringsmiljøet omfatter det mellommenneskelige samspillet studentene imellom og mellom studentene og de ansatte ved utdanningsinstitusjonen. Andre faktorer som har stor innvirkning på det psykososiale læringsmiljøet er gode møteplasser, sosiale aktiviteter, medbestemmelse, respekt og åpenhet.

Det organisatoriske læringsmiljøet handler om hvordan utdanningsinstitusjonen organiserer studiene, bruker studieadministrative systemer, strukturerer og organiserer arbeidet med å utvikle utdanningskvaliteten og læringsmiljøet, følger opp studentene, og legger til rette for medvirkning og tilbakemeldinger fra studentene.

Arbeidet med læringsmiljøet skal dokumenteres og inngå i utdanningsinstitusjonens system for kvalitetssikring.

Læringsmiljøutvalgenes arbeid inngår også i det organisatoriske læringsmiljøet.

Hva sier regelverket?

Lov om universiteter og høyskoler har bestemmelser om læringsmiljø, studentrettigheter og studentrepresentasjon. 

Studentene har rett til

 • et læringsmiljø som er forsvarlig med tanke på helse, sikkerhet og velferd
 • tilgang til et studentombud
 • å kunne varsle om kritikkverdige forhold, uten risiko for gjengjeldelse
 • å opprette studentorganer
 • å være representert i læringsmiljøutvalg
 • minst 20 prosent representasjon i alle kollegiale, besluttende organer ved utdanningsinstitusjonen

Utdanningsinstitusjonen skal

 • dokumentere arbeidet med læringsmiljøet
 • ha et system for kvalitetssikring av læringsmiljøet
 • arbeide for å forebygge og forhindre trakassering og seksuell trakassering i læringsmiljøet
 • samarbeide med studentsamskipnadene om å legge til rette for et godt læringsmiljø og god studentvelferd
 • ha minst ett læringsmiljøutvalg
 • dokumentere hvordan de tilrettelegger for studentorganene

Arbeidstilsynet fører tilsyn med at det psykososiale læringsmiljøet er forsvarlig. NOKUT fører tilsyn med at det organisatoriske læringsmiljøet ivaretas som en del av institusjonens kvalitetssikringssystem.

Hva er et læringsmiljøutvalg?

Et læringsmiljøutvalg er et sentralt medvirkningsorgan som består av ansatte og studenter ved utdanningsinstitusjonen. Læringsmiljøutvalget kan ikke gi bindende pålegg til styret, men styret bør vektlegge innspill fra læringsmiljøutvalgene. Studentene og institusjonen skal ha like mange representanter hver i utvalget. Ledervervet veksler årlig mellom en ansatt og en student.

Læringsmiljøutvalget skal 

 • arbeide målrettet for et godt og inkluderende læringsmiljø
 • sikre studentene kontroll og medbestemmelsesrett i saker som angår læringsmiljøet
 • være pådriver for, starte og delta i prosesser som har innvirkning på læringsmiljøet
 • bidra til at bestemmelsene om læringsmiljøet blir gjennomført

Veiledning og bistand til læringsmiljøutvalgene

Vi skal utvikle og formidle kunnskap og erfaringer om hvordan læringsmiljøutvalgene kan organiseres, synliggjøres og bli en viktig premissleverandør for et godt læringsmiljø. Utvikling av feltet gjøres i samarbeid med studentorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner og Kunnskapsdepartementet. 

Vårt mål er at læringsmiljøutvalgene har god oversikt og kunnskap om arbeid og tiltak for godt læringsmiljø for studentene. Vi kan bistå i utvikling av interne systemer for læringsmiljøutvalgenes arbeid (mandat, retningslinjer, organisering og handlingsplaner).

Studentsamskipnadenes rolle

Studentsamskipnadene har til oppgave å ta seg av studentenes velferdsbehov ved det enkelte lærestedet. Studentsamskipnadenes tjenester til studentene er typisk gode studentboliger, treningstilbud, helse- og sosialtjenester, barnehageplasser, rådgivning, samt å legge til rette for studentforeninger og studentdemokrati med mer.

Noen steder tilbyr samskipnadene også lavterskel psykososiale helsetilbud og andre former for oppfølging av enkeltstudenter. Universitets- og høyskoleloven har bestemmelse om at utdanningsinstitusjonene skal samarbeide med studentsamskipnadene om å legge til rette for et godt læringsmiljø og god studentvelferd.

Les også

Kontakt oss

Avdeling for universell utforming og læringsmiljø

E-post:universell@hkdir.no