Hopp til hovedinnhold

Karrieretjenestene tilbyr mer enn bare individuell karriereveiledning

Fakta om Karriereveiledning.no og karrieresentrene i 2023

NotatTilhører rapportserie: Ja

Dette notatet presenterer statistikk og informasjon om bruken av Karriereveiledning.no og de fylkeskommunale karrieresentrene i 2023. Disse offentlige karriereveiledningstjenestene tilbyr gratis, kvalitetssikret og profesjonell informasjon og veiledning til befolkningen knyttet til valg av utdanning og arbeid.

Utgiver:Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
Redaktør:Eirik Øvernes
ISSN:2703-9110
Forfattere:Anita Lervik , Cathinca F. Hatlem
Publisert:05.06.2024

Sammendrag

Fokuset i dette faktaarket er på hvem de individuelle brukerne av de to offentlige karriereveiledningstjenestene er: alder, kjønn, utdanningsnivå og arbeidslivssituasjon, hva de bruker karrieretjenestene til og hvordan de opplever utbyttet av tjenestene. I tillegg beskriver vi karrieretjenestenes rolle som ressurssentre for andre veiledere. Datakildene våre er brukerstatistikk fra begge tjenestene, en uformell spørreundersøkelse til fylkeskommunene og karrieresentrenes brukerundersøkelse.

Karriereveiledning.no og de fylkeskommunale karrieresentrene tilbyr gratis, kvalitetssikret og profesjonell informasjon og veiledning til befolkningen knyttet til valg av utdanning og arbeid. I tillegg til informasjon og karriereveiledning til individuelle veisøkere, omfatter tjenestene også gruppeveiledning og kurs til ulike målgrupper. Karriereveiledning.no tilbyr for eksempel webinarer til unge som skal søke videregående skole og deres foreldre. De tilbyr også digitale kurs til unge som skal søke høyere utdanning, samt andre veisøkere. De fylkeskommunale karrieresentrene tilbyr blant annet gruppeveiledning med tolk til ukrainske flyktninger og kurs for arbeidssøkere fra NAV.

Både Karriereveiledning.no og karrieresentrene tilbyr veiledning og kompetanseheving til veiledere i andre sektorer, slik som rådgivere i skolen og veiledere i NAV. Karrieresentrene er viktige støttespillere og ressurssentre i sin region. De gjennomfører nettverksarbeid og arrangerer ulike former for samlinger og faggrupper. Sentrene arrangerer fagdager, kurs og konferanser – både for enkeltvirksomheter og på tvers av sektorer.

Karriereveiledning.no hadde 16 181 henvendelser i 2023. Dette er en økning på 4,79 % fra 2022. 80 prosent av brukerne ønsker karriereveiledning gjennom chat, mens 20 prosent henvender seg per telefon. Tre av fire brukere er under 30 år.

I tillegg til individuelle veiledninger har Karriereveiledning.no gjennomført webinarer med til sammen nær 5 000 deltakere i 2023. I tillegg var det over 1 600 visninger av webinarene i opptak på tjenestens YouTube-kanal. Totalt har Karriereveiledning.no 10 000 visninger på Youtube, inkludert webinarer og andre filmer.

De 19 karriereveilederne bruker også en del av sin tid på å gi tips, råd og veiledning til karriereveiledere i andre sektor, blant annet i skolen og NAV. Siden oppstarten av tjenesten har nesten 500 karriereveiledere fra ulike sektorer henvendt seg til karriereveiledning.no for å få råd og veiledning.

I 2023 var det totalt 27 741 unike brukere ved karrieresentrene som gjennomførte individuell karriereveiledning. Dette er en økning på litt under 9 prosent fra 25 512 unike brukere i 2022. Over halvparten av henvendelsene til karrieresentrene kommer fra brukere i aldersgruppen 30 – 49 år, mens 35 prosent er i alderen 21 – 29 år.

Karrieresentrene har til sammen gjennomført 1 263 kurs og gruppeveiledninger for over 17 500 deltakere i 2023. 60 prosent av deltakerne er veisøkere. Det kan være skoleelever, lærlinger, flyktninger eller andre som får veiledning, undervisning og/eller informasjonsformidling i gruppe om ett eller flere karriererelevante tema. Litt over 40 prosent av deltakerne er ansatte i Nav, skolen, foreldre m.m. Karrieresentrene når altså ut til mange brukere også gjennom denne typen tilbud, i tillegg til individuell karriereveiledning.

Karrieresentrene gjennomførte til sammen individuelle karriereveiledningssamtaler med nærmere 5 247 nyankomne flyktninger i 2023. Dette er en økning på nesten 15 prosent fra 2022. I tillegg kommer gruppeveiledninger og informasjonsmøter for flyktninger, som ikke inngår i statistikken. Tallene skiller ikke mellom flyktninger som har rett og plikt til karriereveiledning og flyktninger som bare har rett, men ikke plikt. Personer med kollektiv beskyttelse fra Ukraina har bare rett og ikke plikt til å gjennomføre karriereveiledning. Denne gruppen mottar i hovedsak gruppeveiledning, men hittil har det ikke blitt rapportert hvor mange som gjennomfører denne formen for veiledning. Fra 2024 vil karrieresentrene også rapportere antall personer som får gruppeveiledning.

Brukerundersøkelsen viser at 93 prosent av veisøkerne er svært fornøyd eller fornøyd med karriereveiledningen hos karrieresentrene. Dette tallet har holdt seg stabilt på mellom 93 og 94 prosent siden 2017.

Faktaarket viser at karrieretjenestene når ut til en god del veisøkere med informasjon og karriereveiledning som kan hjelpe dem å håndtere overganger og gjøre dem bedre rustet til å ta valg om utdanning og arbeid. Karrieretjenestene spiller også en svært viktig rolle når det gjelder kvalitetsutvikling og profesjonalisering av hele det offentlige karriereveiledningsfeltet, gjennom sin støtte- og veiledningsfunksjon overfor veiledere i andre sektorer.

En utfordring i arbeidet er karrieretjenestenes ressurssituasjon som gjør at de bare når ut til en begrenset andel av de som kunne hatt nytte av karriereveiledning. Svært mange bedrifter mangler arbeidskraft. Samtidig står altfor mange utenfor arbeidslivet. Karriereveiledning er viktig for enkeltmennesker, men er også et effektivt samfunnsøkonomisk virkemiddel for omstilling og bedre utnyttelse av arbeidskraften. HK-dir vurderer at selv moderate ressursøkninger til karrieretjenestene kan utgjøre en stor forskjell ved å bidra til å øke arbeidsinkluderingen.

Endringer etter publisering

06.06.2024

Ny PDF ble lastet opp. I tillegg er det kommet et nytt avsnitt i Sammendraget.