Hopp til hovudinnhald

EØS-midlane

Program/tilskotsordningTal på tilskot: 0

EØS-midlane skal bidra til sosial og økonomisk utjamning i Europa, samt styrke samarbeidet mellom Norge og 15 land i Europa innan ei rekke samfunnsområde.

Kva er EØS-midlane

På utdanningsområdet inngår norske utdanningsinstitusjonar i over 600 prosjektsamarbeid med partnarar frå Estland, Kroatia, Latvia, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia og Tsjekkia.

EØS-midlane er ein del av EØS-avtalen og er eit økonomisk bidragsomNoreg, Island, og Liechtensteinbetalar til EU. Dette bidraget skal finansiere tiltak som kan utlikne sosiale og økonomiske forskjellar i Europa, og i tillegg styrke samarbeidet mellom dei tre EØS-landa og eit utval land i EU.

I forkant av kvar programperiode vert det forhandla med EUomstorleiken på bidraget og kva samfunnsområde som skal motta støtte. For inneverande periode som går frå 2014-2021 (prosjektimplementering fram til 30. april 2024) er dette totalt 2.8 milliardar euro. Bidraget består av to ordningar, den eine finansiert av Noreg åleine (Norway Grants) og den andre finansiert av Noreg, Island og Liechtenstein i fellesskap (EEA Grants). Fordelinga er berekna ut frå dei tre landa sin BNP, og Noreg står for ca. 97 % av midlane.

Midlane vert brukt til å finansiere prosjekt innanfor sektorar sominnovasjon, forsking og utdanning, sosial inkludering, kamp mot fattigdom og sysselsetjing av ungdom, miljø, energi, klima og lav-karbonsamfunnet, kultur, sivilt samfunn, godt styresett og grunnleggande rettigheiter, samt justis- og innanrikssaker i 15 land i Europa. Dette omfattar Bulgaria, Estland, Hellas, Kypros, Kroatia, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia og Ungarn. Les meir om EØS-midlane og finansieringsstrukturen i ordninga på regjeringen.no.

Av dei 15 samarbeidslanda i Europa er det ni land som har utdanning som ei av sine prioriteringar for EØS-midlane. Les meir om kva utdanningsprogramma skal oppnå og omfattar på EEA Grants.

Kven står bak

I Noreg er det Utanriksdepartementet (UD) som løyver midlane og er «programeigar» for EØS-midlane. Eit felles sekretariat, Financial Mechanism Office (FMO), lokalisert i Brussel, er underlagt UD og har ansvaret for teknisk gjennomføring og drift av ordninga. 

Ein programoperatør innanfor kvar sektor i kvart av dei europeiske samarbeidslanda har ansvaret for å forvalte midlane, program og utlysingar, og tildele midlane. For utdanningsprogramma er dette ofte nasjonalkontoret for Erasmus+.

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse har rolla som programpartnar i alle program som omfattar utdanningssamarbeid. Vi gir råd og samarbeidar med programoperatørane om utvikling av program og utlysingar. Vi er i tillegg nasjonalt kontaktpunkt for norsk utdanningssektor, og har eit ansvar for å synleggjere moglegheitene som fins i EØS-midlane overfor norsk utdanningssektor.

Formål

EØS-midlane har som mål å utjamne sosiale og økonomiske forskjellar i Europa, og skal i tillegg styrke samarbeidet mellom dei tre EØS-landa og eit utval land i EU på ulike samfunnsområde.

Innan utdanning så har landa som er omfatta av ordninga ulik fokus og innretning for sine program, men dei skal alle bidra til å styrke det enkelte land sin befolkning sine kunnskapar og ferdigheiter. Dette skal først og fremst skje gjennom samarbeid mellom norske utdanningsinstitusjonar og tilsvarande partnarar i dei europeiske landa.

Kven kan søke tilskot frå programmet

Midlane vert lyst ut av ein programoperatøren i det enkelte samarbeidsland i Europa og det er alltid den europeiske partnaren som koordinerer prosjektsamarbeidet og er den som søkjer om prosjektmidlar i sitt land. 

Dette kan vere ein utdanningsinstitusjon eller andre aktørar tilknytt utdanningssektoren avhengig av fokus, innretning og målgruppe i dei ulike utlysingane. Dette vil variere frå land til land, og i nokre høve og frå utlysing til utlysing. Sett under eitt så rettar utdanningsutlysingane seg mot alle utdanningsnivå, men dette kan variere frå land til land.

Norske skular og utdanningsinstitusjonar og andre relevante aktørar kan inngå som partnarar i utdanningsprosjekt finansiert med EØS-midlar. Vi oppmodar potensielle norske partnarar til å ta initiativ til å utvikle prosjekt i samarbeid med sine europeiske partnarar.

Det er ingen fleire opne utlysingar i inneverande periode.

Samarbeidsland

EØS-midlane

E-post:eeanorwaygrants@hkdir.no