Hopp til hovedinnhold

Kontroll, oppfølging og tilsyn

Som forvalter av offentlig myndighet og offentlige midler, har HK-dir i flere sammenhenger rett og plikt til å kontrollere, følge opp og føre tilsyn med ulike private og offentlige aktører.

Sist oppdatert : 13. mars 2024

Dette kan være aktører som mottar tilskudd eller stønader, eller som får ulike typer godkjenninger e.l.

HK-dir forvalter en rekke tilskudds- og stønadsordninger, samt flere enkeltstående/øremerkede tilskudd. Forvaltningen vår av slike ordninger og tilskudd reguleres bl.a. av Stortingets bevilgningsreglement pkt. 9 og 10 og Bestemmelser om økonomistyring i staten kap. 6 og 7, samt forvaltningsloven og ulike føringer gitt av det departement eller organ som eier ordningene.

I kraft av disse reglene har HK-dir plikt til å kontrollere og følge opp tilskudd/stønader vi innvilger til ulike mottakere. Slike kontroll- og oppfølgingstiltak gjennomføres på ulike stadier i tilskudds- og stønadsprosessene, og kan bl.a. inkludere krav om rapportering, krav om innsendelse av dokumentasjon og krav om revisjonsbesøk hos mottakerne. I tillegg vil Riksrevisjonen kunne kreve å få utlevert opplysninger og dokument m.m. i kraft av riksrevisjonsloven § 12, tredje avsnitt.

I tilfeller der det avdekkes avvik og brudd med forutsetningene for tilskudd/stønader, vil HK-dir kunne fatte vedtak om bl.a. utbetalingsstans og tilbakebetaling. Slike vedtak vil inneholde mer informasjon om grunnlaget for avgjørelsene, rett til innsyn og til å klage m.m.

Nærmere informasjon om hvilke kontroll- og oppfølgingstiltak HK-dir gjennomfører for å kontrollere at offentlige midler blir brukt på korrekt måte, gis i tilknytning til den enkelte tilskudds- og stønadsordning.

Overfor enkelte aktører har HK-dir også et utvidet ansvar for å føre kontroll og tilsyn. Slik utvidet kontroll og tilsyn kan bl.a. bli gjennomført overfor:

Slikt tilsyn kan skje etter faste årlige planer, på grunnlag av en risikobasert tilnærming eller på grunnlag av tilfeldighet (stikkprøver). Alle tilsyn vi gjennomfører vil bli skriftlig varslet til de det gjelder, hvor det også vil bli gitt mer konkret informasjon om hvordan tilsynet gjennomføres m.m.

I tilfeller der det avdekkes avvik og brudd, vil HK-dir kunne fatte vedtak om bl.a. tilbakebetaling av tilskudd og tilbaketrekking av godkjenning. Før slike vedtak fattes vil de tilsynet gjelder få god anledning til å fremlegge relevant dokumentasjon og ellers sikre at opplysningene som legges til grunn av HK-dir er korrekte.