Hopp til hovedinnhold

Eurydice

Eurydice er eit europeisk nettverk av EU-medlemsland, Norge og Island. Nettverket samlar inn og spreier informasjon om utdanning i desse landa.

Sist oppdatert : 28. oktober 2023

Kva gjer Eurydice?

Gjennom arbeidet med Eurydice utarbeider Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse rapporter som gjev god innsikt i norsk utdanning på engelsk, og også tilgang til rapportar om utdanning i dei andre landa.

Vi legg informasjon om norsk utdanning inn i generell informasjon om utdanning i Europa. I tillegg deltek vi med informasjon om norske tilhøve innan prioriterte tema.

Nasjonale nyheitssaker kan handle om aktuelle utviklingsdrag i Noreg.

Om programmet

Eurydice sine oppslagsverk på nettet inneheld:

  • Nasjonale beskrivingar av utdanningssystem i 38 Erasmus+ land (på engelsk). Her finns samanliknande og aktuelle beskrivingar av korleis dei europeiske utdanningssystema er oppbygde.
  • Samanliknande rapportar (på engelsk) over spørsmål som ligg høgt oppe på den europeiske agendaen for utdanningsområdet, eller som inneheld nøkkeldata eller fakta og statistikk. Dette kan til dømes vere om digitalisering, språkundervisning, tal undervisningstimar i grunnskulen eller lærarløner.
  • Nyheiter og artiklar om aktuelle emne; (på engelsk)

Spørsmålsforum

Eurydice har også eit spørsmålsforum der dei nasjonale einingane kan legge inn spørsmål og få svar frå andre nasjonale einingar. Vi kan dermed få svar på aktuelle utdanningsspørsmål, og også hjelpe andre som har spesifikke utdanningspolitiske spørsmål til andre land. Døme på slike spørsmål kan vere «stipendordningar for studentar frå familiar med låg inntekt», «tilgang til vaksenopplæring» eller «heimeundervisning under covid-19-pandemien».

Om du vil ha nytte av å stille spørsmål til dette forumet, ta kontakt.

Kontakt oss

Norwegian National Eurydice Unit

E-post:eurydice@hkdir.no

Kontakt oss

EACEA Eurydice Unit

E-post:eacea-eurydice@ec.europa.eu