Hopp til hovudinnhald

Søkjarseminar for utlysing i treparts bransjeprogram 2023

I samband med utlysing av 60 millionar kroner i tilskot gjennom bransjeprogrammet arrangerer vi eit digitalt søkjarseminar for opplæringstilbydarar som vil søkje tilskot. Vi presenterer ordninga og de får anledning til å stille spørsmål.

Tidspunkt: 15. mars 2023 kl. 12.30- 15. mars 2023 kl. 14.00
Stad: • Digitalt

Søkjerseminaret er eit tilbod til de som skal søkje om tilskot gjennom bransjeprogrammet og som ynskjer å høyre meir om programmet og korleis ein søkjer tilskot til kompetanseutvikling.

Seminaret er gratis og ope for alle interesserte, men påmelding er krevje for å kunne delta.

Vi gjer ikkje opptak av søkjerseminaret, men presentasjonen frå seminaret blir gjort tilgjengeleg på vår nettstad saman med ein oppsummering frå «spørsmål og svar»-delen av arrangementet. Vi oppmodar derfor om aktiv møtedeltaking.

Under seminaret kan vi svare på spørsmål om utlysinga og korleis ein søkjer om tilskot, men vi kan ikkje lese gjennom eller kommentera på konkrete søknadsutkast.

Du kan sende inn dine spørsmål til bransjeprogrammet@hkdir.no.

Om årets tilskot

Formålet med tilskotet er å auke deltaking i kompetanseutvikling i dei bransjane som inngår i programmet. I år lyser vi ut tilskot i fire bransjar:

  • Avfall- og gjenvinningsbransjen
  • Industri- og byggenæringa
  • Jordbruk-, skogbruk- og gartnarnæringa
  • Maritim næring

Du må representere ein av desse organisasjonane for å kunne søkje om tilskot:

  • akkrediterte universitet
  • akkrediterte statlege og private høgskular med offentleg stønad
  • offentlege fagskular og private fagskular med offentleg stønad
  • fylkeskommunar
  • studieforbund som ligg inn under Kunnskapsdepartementets tilskotsordning
  • andre private tilbydarar

Tilbodet de vil nytte tilskot til, skal utviklast som eit samarbeid mellom utdanningstilbydar og arbeidslivet. Samarbeidet skal vere med to eller fleire konkrete verksemder.

Frist for å søkje om tilskot er 24. april 2023.

Påmeldingsfrist

Utløpt
(norsk tid)

Bransjeprogrammet

E-post:bransjeprogrammet@hkdir.no