Hopp til hovedinnhold

Nye veier til bedre modeller for helsefaglig praksis i kommunene

For å sikre tilgang på kvalifisert helsepersonell i kommunene og kvalitet i profesjonsutdanning er det avgjørende med tilgang på gode praksisplasser. Hvordan utvikler vi praksismodeller som bidrar til økt kvalitet og kapasitet for praksis i kommunene?

Tidspunkt: 7. juni 2023 kl. 09.00- 7. juni 2023 kl. 10.00
Sted: • Digitalt

Arrangementsopptak

Om arrangementet

Formålet med webinaret er å spre kunnskap om og interesse for pågående innovasjonsarbeid som prøver ut nye modeller for styrking av praksis i helse- og sosialfaglig profesjonsutdanning.

Bakgrunn

Utfordringer knyttet kapasitet og kvalitet i praksis har blitt mer og mer synlig de siste årene. Tilgang på og kvalitet i praksisplasser i kommunene er spesielt løftet frem som viktig å prioritere fremover. Kapasitetsutfordringer utløser behov for nytenking og utprøving av nye måter praksis kan gjennomføres med mindre ressursbruk og økt kvalitet.

Gjennom direktoratets Pilotordning for kommunal praksis i helse- og sosialfagutdanningene prøves det ut nye modeller for praksis. Formålet med ordningen er å utvikle, prøve ut og evaluere nye praksismodeller og måter å organisere samarbeidet mellom høyere utdanningsinstitusjoner og kommuner om praksisstudier i helse- og sosialfagutdanningene.

På webinaret vil det presenteres ulike modeller for praksis for ulike utdanninger, og belyses innsikter fra prosjektenes erfaringer så langt.

Program

Hovedinnholdet i webinaret er 15-minutters innlegg ved tre prosjekter som prøver ut nye modeller for praksis:

  • Medisinutdanning: Flere praksisplasser og bedre veiledning for medisinstudenter på fastlegekontorene (FRONESIS) – Universitetet i Bergen
  • Sykepleieutdanning: Sykepleier i Nord – Nord universitet
  • Ergo- og fysioterapiutdanning: Fra student til kompetent yrkesutøver i kommunal helsetjeneste – NTNU.

Målgruppe

Webinaret er relevant for:

  • Ansatte i universitet og høyskole: spesielt ansatte ved profesjonsutdanning som praksiskoordinatorer, vitenskapelig ansatte og ledelse på ulike nivåer.
  • Ansatte i helsetjenestene: helsepersonell og andre som har roller tilknyttet praksisstudier i kommunehelsetjenestene – som veiledere, ledere og koordinatorer.
  • Andre målgrupper: relevante fag- og interesseorganisasjoner (eks. NSF, legeforeningen, KS o.l.), fagskoler, politikere og departementer.
Påmeldingsfrist

Utløpt
(norsk tid)

Even Edvardsen

E-post:even.edvardsen@hkdir.no