Hopp til hovudinnhald

Mot ein europeisk grad: Europakommisjonens forslag til reform i høgare utdanning

Europakommisjonen publiserte nyleg tre ambisiøse forslag i ein «høgare utdanningspakke», der det overordna målet er å arbeide mot ein europeisk grad. Kva inneber forslaga, og korleis vil dette verke inn på norsk høgare utdanning? Vi inviterer til webinarrekke i 2024 for å utforske desse spørsmåla.

Tidspunkt: 16. mai 2024 kl. 09.00- 16. mai 2024 kl. 10.00
Stad: • Digitalt

Om arrangementet

Program

• Velkommen og introduksjon v/HK-dir
• Erasmus Mundus - eit springbrett til den europeiske graden? v/NTNU
• Nye europeiske reformambisjoner – er de tilpasset realitetene? v/UiO
• Kommentar frå Norsk studentorganisasjon
• Oppsummering og veien videre v/ordstyrar

Bakgrunn

Europakommisjonen publiserte nyleg tre ambisiøse forslag, der det overordna målet er å arbeide mot ein europeisk grad. Pakka, som vart publisert 27. mars, inneheld ein såkalla «blueprint» for ein europeisk grad, eit rammeverk med ei rekkje kriterium som skal liggje til grunn for denne nye kvalifikasjonen. Vidare foreslår Kommisjonen ei rekkje tiltak som skal hjelpe EU-landa på vegen mot ein europeisk grad.

Medan forslaget om ein europeisk grad er hovudtemaet i pakka, føreslår Kommisjonen også to såkalla rådsanbefalingar, som bidreg til å støtte opp om ein europeisk grad: Ein om kvalitetssikring og godkjenning i høgare utdanning, og ein om attraktive og berekraftige karrierar i høgare utdanning.

Kva er ein europeisk grad?

EU har støtta arbeidet med fellesgradar i mange år, hovudsakleg gjennom Erasmus Mundus. Dei siste åra har temaet vore aktuelt, særleg i arbeidet med dei europeiske universitetsalliansane. Ei stor utfordring med Erasmus Mundus og med fellesgradar, har vore, og er framleis, at dei ulike landa har ulike system for korleis dei kvalitetssikrar og godkjenn gradar, og at lovverka nasjonalt (og i nokre tilfelle på regions- og institusjonsnivå) ikkje harmonerer. Ein har forsøkt å løysa desse utfordringane gjennom Bolognaprosessen, men fleire land har ikkje gjort dei nødvendige endringane i eigne lovverk.

Med forslaget om ein europeisk grad forsøker EU å kome vidare i dette arbeidet – på den eine sida med å invitere til diskusjon om temaet, og på den andre sida med å foreslå alternative løysingar.

Meir informasjon om forslaget finnast på Europakommisjonen sine heimesider:

Om webinaret

HK-dir inviterer til dialog kring innhaldet i forslaga og kva dette vil bety for norsk høgare utdanning. Dette vil me gjere i ei webinarrekke der vi tar opp ulike delar av forslaget.

I webinaret 16. mai vil me gå djupare inn i kva det inneber å utvikla ein europeisk grad, der me får presentert erfaringar frå både NTNU og UiO. Me får også høre viktige perspektiv frå studentane sjølve, ved NSO. Kva moglegheiter og utfordringar ser de alle med det føreslegne rammeverket for ein europeisk grad?

Dette er webinar nr. to av totalt fire i denne serien om Europakommisjonens forslag til reform i høgare utdanning. Oversikt over tema i dei ulike webinarene:

1. Introduksjon til reforma
2. Ein europeisk grad
3. Om godkjenning og kvalitetssikringssystem
4. Om akademiske karrierar

Fekk du ikkje med deg det førre webinaret om introduksjon til den nye reforma så fortvil ikkje, du kan sjå opptaket her:

Påmeldingsfrist

Utløpt

Erasmus+ høyere utdanning

E-post:erasmus@hkdir.no