Hopp til hovudinnhald

Kunnskapsprat: Fagskulekandidatar går stort sett ut i relevant jobb, men ikkje alle. Kvifor det?

Interessa for høgare yrkesfagleg utdanning er i sterk vekst. Vi utforskar dagens situasjon og korleis fagskulane arbeider med å gjere utdanningane relevant for arbeidslivet. Men kvifor er det likevel slik at ikkje alle fagskulekandidatane går ut i relevant jobb etter fullført utdanning? Velkommen til Kunnskapsprat!

Tidspunkt: 13. juni 2024 kl. 06.30- 13. juni 2024 kl. 08.15
Stad: Kulturhuset, Oslo • Fysisk | • Digitalt

Om arrangementet

Kva er status no?

Talet på fagskulestudentar har dobla seg sidan 2017.

Studentar innan helse og velferd, tekniske fag og økonomi og administrasjon utgjer stadig ein større del av studentmassen. Samstundes utgjer studentar ved kreative fag og samferdselsfag ein stadig mindre del av studentane.

Kva er trendane i sektoren no?

Therese Røst, seniorrådgjevar i HK-dir legg frem ferske tall frå Tilstandsrapporten for høgare yrkesfagleg utdanning 2024, etterfølgd av ein panelsamtale. Meir informasjon kjem.

Lykkast fagskulane i samarbeid med arbeidslivet?

Høgare yrkesfagleg utdanning skal vere praksisnær og imøtekome behovet for kvalifisert arbeidskraft i samfunnet.

I ein ny rapport frå NIFU syner dei korleis fagskulane arbeider for å oppnå dette. Arbeidslivsrelevans i utdanningane skal sikre at kandidatane går rett ut i relevant jobb, og undersøkingar viser at dette er tilfelle for dei fleste studentane. I nokre fag er bildet annleis, og langt færre går ut i relevant arbeid etter fullført utdanning.

Kvifor går ikkje desse studentane rett ut i jobb? Er det manglar ved utdanningane, eller har det andre forklaringar? Og er det eigentleg eit problem?

Håkon Høst, forsker ved NIFU legg frem funn frå rapporten «Hvordan samarbeider fagskolene med arbeidslivet om utdanningene?»

Vi avrundar med ein panelsamtale og moglegheit for å stille spørsmål, meir informasjon om deltakarar kjem.

Praktisk informasjon

Målgruppe

Arrangementet er relevant for deg som er tilsett i fagskulesektoren, karriererettleiarar, privat næringsliv, partane i arbeidslivet, forskarar og deg som jobbar i offentleg forvaltning.

Arrangementet er gratis.

Fysisk deltaking

Arrangementet finn stad sentralt i tredje etasje på Kulturhuset i Oslo sentrum. Det vert servert noko å bita i og kaffi frå kl. 08.30. Arrangementet startar kl. 09.00. Ver ute i god tid!

Digital deltaking

Om du ikkje har høve til å delta fysisk, kan du delta digitalt via strøyming. Kryss av for digital deltaking når du melder deg på. Du får tilsendt lenke til strøyminga når det nærmar seg. Du vil òg finne lenke til strøyminga på denne sida, og opptak blir publisert her i etterkant.

Har du behov for tilrettelegging?

Vi ønsker at våre arrangement skal vere tilrettelagde for alle. Vennligst gi beskjed om du har behov for tilrettelegging når du melder deg på. Om du har behov for teiknspråktolk må du melde i frå om dette innan 3. juni.

Påmeldingsfrist

12. juni 2024 kl. 10.00

Miriam Eid

Seniorrådgiver

E-post:miriam.eid@hkdir.no