Hopp til hovedinnhold

Statsbudsjettet 2024: Flere satsinger innen høyere utdanning og kompetanse

Publisert: 6. oktober 2023

I forslaget til statsbudsjett for 2024 styrker regjeringen høyere yrkesfaglig utdanning, ordningen Fagbrev på jobb, norsk fagspråk og digital norskopplæring.

Todelt bilde. Forsiden av statsbudsjettet på en side. På den andre siden sitter statsråden og direktøren smilende i en forelesningssal i Tromsø
Direktør Sveinung Skule med forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch.

Bedre tilgang på norskopplæring

Som et av flere tiltak for å bidra til at fordrevne og øvrige flyktninger skal komme raskt ut i arbeid eller annen aktivitet, foreslår regjeringen å bevilge 30 millioner kroner til etablering av et nasjonalt tilbud om lærerstyrt digital norskopplæring. Målet er å bedre tilgangen på fleksible tilbud for norskopplæring der deltakerne kan kombinere opplæringen med jobb på dagtid.

– Mange flyktninger har høyere utdanning og andre former for kompetanse, og det er et mål at de kommer raskt i arbeid, samtidig som de får norskopplæring. Mye av dagsens norskopplæring er organisert som fysisk opplæring på dagtid, og er vanskelig å kombinere med jobb. I lys av dette er digitale og fleksible tilbud om språkopplæring et godt virkemiddel, sier direktør Sveinung Skule.

Videre foreslår regjeringen å styrke arbeidet med godkjenning av utenlandsk utdanning med 2 millioner kroner.

– Avdeling for godkjenning av utenlandsk utdanning har opplevd en betydelig økning i saksmengden knyttet til godkjenning i 2023. Avdelingen ligger an til å få inn 25–30 prosent flere søknader enn i 2022. Når vi nå får to millioner til styrking av godkjenningsordningene, bidrar det til raskere godkjenning, og raskere svar på søknaden for den enkelte, forteller Skule.

Storsatsing på fullføring og ordningen Fagbrev på jobb

Regjeringen foreslår 320 millioner kroner til å innføre fullføringsretten som trer i kraft fra høsten 2024. Det er en videreføring av tilskuddsnivået for 2023 for at voksne som ikke har rett til videregående opplæring skal få mulighet til det. Fullføringsretten innebærer at alle har rett til å fullføre og bestå videregående opplæring.

Regjeringen foreslår 83,2 millioner kroner for å få flere til å ta Fagbrev på jobb i 2024. Det er en økning på 23,2 millioner fra 2023. Ordningen bidrar til at voksne som mangler formell kompetanse, kan ta et fagbrev mens de er i jobb.

– Det er et stort behov for faglært arbeidskraft i dagens arbeidsmarked. Samtidig er det mange som mangler fagbrev. Dette er en viktig og riktig satsning som vil bidra til at flere voksne får mulighet til å ta fagbrev og dermed også styrke tilknytningen til arbeidslivet, understreker Skule.

Styrker høyere yrkesfaglig utdanning

Regjeringen foreslår å bevilge midler til 500 nye studieplasser til fagskolene. I tillegg er det foreslått å styrke driftsmidlene til fagskolene med 21,6 millioner kroner. Videre foreslår regjeringen å øke de søkbare utviklingsmidlene til fagskolene med om lag 35 prosent, til totalt 70 millioner kroner.

– Vi ser at forslaget til statsbudsjett svarer tydelig på tilbakemeldingene fra sektoren om for lav grunnbevilgning og behov for nye studieplasser. Økningen som hittil har kommet i studieplasser har blitt godt brukt. Det er positivt at det er en stabil økning på feltet, sier Skule.

Kraftsamler karriereveiledning

Regjeringen vil styrke den nasjonale digitale karriereveiledningstjenesten og foreslår derfor å samle alle karriereveilederne til HK-dir. Dette betyr at fra høsten 2025 vil alle karriereveiledere som drifter den nasjonale tjenesten være samlet og ansatt i HK-dir i Tromsø. Det er en omorganisering fra en modell der rundt halvparten av karriereveilederne var ansatt i tre ulike fylkeskommuner. Med ny modell får alle veilederne én og samme arbeidsgiver.

– En slik kraftsamling vil bidra til å styrke fagmiljøet og effektivisere driften av den digitale karriereveiledningstjenesten, karriereveiledning.no, sier Skule.

Stipend til studenter fra utviklingsland

I samarbeid med NORAD har HK-dir fått i oppdrag å utforme et stipendprogram for mastergradsstudenter. Målgruppen for stipendprogrammet er studenter fra utviklingsland (ODA-mottakerland).

Ordningen skal dekke inntil 200 studenter per år for toårige masterprogram.

– Vi ser fram til et godt samarbeid med Norad om å utforme en ordning som møter de bistandspolititiske målene og samtidig vil være tjenlig for utdanningssektoren. Vi vil så langt det er mulig involvere sektoren i det videre arbeidet og planlegger en innspillsrunde i nærmeste framtid, sier Sveinung Skule.

Flytter midler fra direktoratet

Regjeringen flytter 338,8 millioner kroner fra søknadsbaserte ordninger i HK-dir over til universitetene og høyskolene.