Rapport
Rapport
17.06.2022

Informasjonssikkerhet og personvern i høyere utdanning og forskning

Årets risiko- og tilstandsrapport presenterer status for og endringer i arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern i universitets- og høgskolesektoren.

Utgiver: Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

    Med universitets- og høgskolesektoren menes i denne sammenheng de 28 statlige universitetene, høgskolene, øvrige forvaltningsorganer og selskapene som inngår i Kunnskapsdepartementets styringsmodell for informasjonssikkerhet og personvern.

    Rapporten gir først en oversikt over statusen for arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern i sektoren – hvor langt er de 28 institusjonene og virksomhetene har kommet i dette arbeidet. Statusdrøftelsene danner deretter grunnlaget for vurderinger av (i) risiko i sektoren for brudd på informasjonssikkerheten og krenkelser av personvernet, og (ii) sektorens etterleve av «Kunnskapsdepartementets policy for informasjonssikkerhet og personvern i høyere utdanning og forskning».

    Vi vurderer i tillegg mulighetene for at målene om informasjonssikkerhet og personvern i «Strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren, 2021-2025» kan nås.

    Til slutt gis enkelte anbefalinger for hvordan arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern i sektoren kan styrkes.