Hopp til hovedinnhold

Kompetansehevingsprogrammet for universell utforming 2023

• Kompetanseprogrammet for universell utforming i høyere utdanning

Prosjektmidler for økt kompetanse om universell utforming som strategi for inkludering, og som fagbegrep i relevante utdanninger.

Disse fikk midler

Direktoratet mottok 43 søknader og samlet søknadssum var 11 341 209 kroner. Totalt ble det tildelt 2 960 000 kroner til 18 prosjekter ved institusjonene, hvorav 696 000 kroner til universell utforming som fag- og kunnskapsbegrep i utdanningene (faglige midler), og 2 264 000 kroner til universell utforming som strategi for et godt og inkluderende læringsmiljø for alle studenter (læringsmiljømidler).

Hvem kan søke

Utlysningen retter seg mot universiteter, høyskoler og fagskoler i Norge. Tildeling gis kun til en administrativ enhet ved institusjonene, slik som for eksempel fakulteter, institutter eller avdelinger.

Søknadsfrist

Utløpt

Om tilskuddet

Avdeling for universell utforming og læringsmiljø i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har ansvar for inkludering, universell utforming, tilrettelegging og læringsmiljø i høyere utdanning.

På vegne av Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) lyser vi med dette ut prosjektmidler for økt kompetanse om universell utforming som strategi for inkludering, og som fagbegrep i relevante utdanninger. Midlene er en del av kompetansehevingsprogrammet for universell utforming, og er et tiltak under regjeringens handlingsplan for universell utforming 2021-2025 Bærekraft og like muligheter – et universelt utformet Norge.

Økt kompetanse om universell utforming er et sentralt mål i handlingsplanen, og planen etterlyser mer målrettet kunnskap og kompetanseutvikling ved utdanningsinstitusjonene.
Kompetansehevingsprogrammet om universell utforming er todelt:

 1. Universell utforming er premiss for et inkluderende læringsmiljø i høyere utdanning. Utdanningsinstitusjonenes alminnelige funksjoner skal være universelt utformet, og institusjonene må ha kunnskap, virkemidler og verktøy for å skape et universelt utformet læringsmiljø på alle læringsmiljøområdene. I dette inngår fysiske, digitale, organisatoriske, pedagogiske og psykososiale forhold.
 2. Universell utforming er et fag- og kunnskapsbegrep i høyere utdanning. Politikk, planlegging og løsninger for et universelt utformet Norge må understøttes av faglig kunnskap, og det er et mål at universell utforming er en integrert del av relevante studieprogram og emner ved universiteter, høyskoler og fagskoler.

Det er utdanningsinstitusjonene selv som må sørge for å ha nødvendig kompetanse og gjennomføre tiltak på begge disse områdene. HK-dir følger opp med veiledning og støtte.

En del av støtten fra direktoratet er en søknadsbasert ordning om økonomiske tilskudd tilknyttet kompetansehevingsprogrammet. For 2023 setter HK-dir av 2,8 millioner kroner til prosjekter for økt kompetanse ved universiteter, høyskoler og fagskoler.

Hva kan man søke om

Eksempler på prosjekter om universell utforming for et inkluderende læringsmiljø:

 • Kunnskapsspredning og formidling (for eksempel fagdager, seminarer mv.)
 • Opplæring/kompetanseheving av ansatte
 • Utvikling av programmer eller tjenester
 • Kartlegginger

Merk at maksimal søknadssum for læringsmiljømidler er 200 000 kroner.

Eksempler på prosjekter om universell utforming som fag- og kunnskapsbegrep:

 • Utvikling av undervisningsmateriell og studielitteratur
 • Gjennomgang og endring av fagplaner
 • Nettverksarbeid / fagsamlinger for studenter og ansatte
 • Kompetanseheving av egne ansatte
 • Utvikling av mindre kurs / workshops innen et emne
 • Veiledning av studentoppgaver


Merk at maksimal søknadssum for faglig kompetanseheving er 500 000 kroner.

Avgrensninger

Formålet med utlysningen er kompetanseheving og kunnskapsspredning. Direktoratet kan derfor ikke støtte ordinære driftstiltak eller støtte til ordinære driftsmidler (innkjøp av utstyr, datamaskiner og møblement eller liknende). Vi vil heller ikke støtte finansiering/delfinansiering av fysiske ombygginger eller større oppgraderinger av bygningsmasse eller digital infrastruktur. Ta gjerne kontakt med avdeling for universell utforming og læringsmiljø for å avklare aktuelle prosjekter.

Tilskuddsbeløp

Maksimal søknadssum for læringsmiljømidler er 200 000 kroner. Maksimal søknadssum for faglige stimuleringsmidler er 500 000 kroner.

Slik søker du

Søknader skal leveres gjennom søknadsportalen Espresso, hvor en logger seg inn eller registrerer en bruker for å levere søknad(er).

I skjemaets andre fane velger en om søknaden sorterer under formålet om læringsmiljømidler eller under formålet om faglige midler. Sørg for å fylle ut alle felter i utlysningen, og registrer vedleggene. Det er veiledningstekster i selve søknadsskjemaet.

Krav til søknaden

Følgende formelle krav stilles til søknaden:

 1. Alle obligatoriske felt i søknadsskjemaet må fylles ut.
 2. Det må legges ved et separat budsjett (Excel eller PDF).
 3. Søknaden må forankres på institusjons-, fakultets-, avdelings-, seksjons- eller instituttnivå, som skal være den formelle søker av midler. Dette må komme frem av søknaden,
 4. Søker må levere rapport med erfaring fra arbeidet, som også kan deles med utdanningssektoren for felles læring. HK-dir ved avdeling for universell utforming og læringsmiljø kan bistå med formidling via direktoratets digitale plattformer.

Slik behandler vi søknaden

Søknadene vil vurderes etter egne kriteriesett. Se universell.no/tilskudd/ for mer informasjon.

Når får du svar?

Svar på søknaden kommer 25.10.2023

Rapportering og oppfølging

Frist for gjennomføring av prosjekter: 1. september 2024

Krav om sluttrapport: 1. november 2024

Kontakt oss

Avdeling for universell utforming og læringsmiljø

E-post:universell@hkdir.no