Hopp til hovedinnhold

Spredning av prosjektresultater

Her finner du informasjon som kan være til hjelp i arbeidet med spredning av prosjektresultater.

Sist oppdatert : 18. desember 2023

Hvorfor spre prosjektresultater?

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) forvalter en rekke nasjonale og internasjonale programmer og ordninger som skal fremme innovasjon og kvalitetsutvikling i utdanningene. Det er forventet at resultatene fra prosjekter som får støtte fra direktoratet skal spres, og bidra til kvalitetsheving i bredden av norsk utdanning.

Spredning er ikke et mål i seg selv, men et virkemiddel for å nå en målgruppe med ny kunnskap/praksis som de kan nyttiggjøre seg for å skape endring.

HK-dir sine programmer har ulik innretning, og spredning tillegges ulik vekt i programmene. Gjeldende krav er spesifisert i den enkelte utlysning.

Hva mener vi med spredning?

Spredning forstås som aktiviteter i regi av prosjektet, der relevante målgrupper involveres med hensikt å bidra til at innsikter og resultater fra prosjektet gjøres kjent og tas i bruk for å forbedre praksis.

Hvordan spre prosjektresultater?

Hvilke spredningsaktiviteter og kanaler som er best egnet for det enkelte prosjekt må tilpasses målsettinger, resultat og målgrupper.

Spredning er sjelden en lineær prosess, i den betydning at noe overføres og tas i bruk uendret i nye miljøer. Ofte vil det være behov for vesentlig endring og tilpassing. For eksempel kan arbeid med kulturendring og kompetansebygging ikke uten videre overføres til andre. I slike tilfeller kan det være nyttig å tenke på spredning som målrettet arbeid for å sette i gang lærings- og refleksjonsprosesser hos andre.

Lag en plan!

Plan for spredningsarbeidet bør utarbeides i forbindelse med prosjektsøknad, og alle medlemmene i prosjektgruppen bør fra prosjektstart ha en felles forståelse av hva som kan spres og hvordan.

Planen kan revideres underveis i prosjektet.

Forutsetninger for spredning

Vurder først om forutsetningene for god spredning av prosjektresultater er til stede.

Sammensetning av prosjektgruppen

Prosjektgruppens samlede kompetanse og kontaktflate har betydning for spredningsarbeidet. Det er viktig å involvere brukere i utviklingsarbeidet, for eksempel ved at studenter og fagmiljø som skal nyttiggjøre seg prosjektresultatene deltar direkte i prosjektet, eller i test-/ressursgrupper. Disse vil også kunne fungere som spredningsaktører. I større prosjekter kan det være nyttig å ha egne medarbeidere med ansvar for kommunikasjon og vedlikehold av digitale ressurser og nettsider.

Forankring og nettverk

Nettverk og støtte fra faglige autoriteter er viktig. Resultater kan spres i og gjennom nettverk, og faglige autoriteter kan fungere som opinionsdannere og pådrivere for endring. Støtte fra faglig og administrativ ledelse er også viktig for å sikre allokering av tid og ressurser, sette prosjektet på dagsorden og koble det til planer og strategier. Det kan være nyttig at ledelsen ved utdanningsinstitusjonene er representert i prosjektgruppen.

Medvirkning og involvering

Spredning av prosjektresultater bør involvere interessenter og brukere. Slik kan resultatene gjøres mer relevante, og brukerne får eierskap til dem. Involvering kan skje gjennom representasjon i prosjektet, eller i råd og ressursgrupper. Gjennom partnerne og andre involverte får prosjektet tilgang til flere spredningskanaler og et større nettverk.

Involvering kan også skje på arenaer som åpner for innspill og deltakelse, som workshops og praksisfellesskap. Tenker man spredning som en prosess der brukerne involveres og tilbakemeldinger får betydning for utviklingsarbeidet, er det naturlig at det foregår gjennom hele prosjektperioden, ikke bare mot slutten når resultatene er klare.

Hvilke resultater skal spres?

Kort sagt kan de prosjektresultatene som er nyttige for prosjektpartnere og interessenter utenfor prosjektet spres.

Ta utgangspunkt i de planlagte resultatene fra prosjektet, og reflekter over:

  • Kan resultatene være nyttige for partnere og interessenter utenfor prosjektet? Hvilken type resultat skal spres: Erfaringer, innsikter, faglig innhold, praksis eller produkter?
  • Kan egenskaper ved det som utvikles påvirke muligheten for spredning? Er innovasjonen kostbar og tidkrevende å implementere, eller krever de relativt lite ressurser for at andre kan ta de i bruk? Innebærer den små eller store endringer i eksisterende praksis? Må hele instituttet/fagmiljøet involveres, eller kan den enkelte lærer ta den i bruk? Er det produkter som krever utvikling og oppfølging fremover i tid, eller er det ferdig utviklet?

Hva skal resultatene spres til?

En behovsanalyse kan avdekke om resultatene er forventet å møte målgruppen(e)s behov og interesser, og bør ligge til grunn for hvilke spredningsaktiviteter man velger.

Hvem utenfor prosjektet kan ha nytte av resultatene? Ta utgangspunkt i aktuelle målgrupper og vurder hvilke resultater som kan være interessante for hvem, samt hvem det er interessant for prosjektet å komme i kontakt med.

Målgrupper:

  • Direkte brukere er de som vil ta i bruk resultatene fra prosjektet.
  • Interessenter er de som kan påvirke eller bli påvirket av resultatene fra prosjektet.
  • Beslutningstakere er de som har myndighet til å bestemme om praksis skal endres og nye resultater skal tas i bruk.

Hvordan skal resultatene spres?

  • Hvilke kanaler kan brukes for å nå målgruppene? Kanaler kan være nettverk, faggrupper eller medier som er relevante for målgruppen. Bruk gjerne etablerte kanaler.
  • Hvordan skal kanalene brukes for å nå målgruppen(e)?
  • Tidfest de enkelte spredningsaktivitetene. De som kan påvirke resultatene og de som kan være gode spredningsaktører kan inkluderes fra prosjektstart, andre kan kobles på etter hvert som resultatene tar form.
  • Beskriv ønsket effekt av at resultatene spres, både i partnerskapets organisasjoner og i målgruppene utover partnerskapet.

Sett av nok tid og ressurser

En av de vanligste barrierene for spredning er manglende tid og ressurser. Spredningsarbeid krever derfor planlegging, og bør være systematisk, målrettet og skje kontinuerlig gjennom hele prosjektet.

Jobb med budskapet

Kommunikasjon er en viktig del av spredningsarbeidet. Budskapet må være tydelig, det må være klart hvem målgruppen er, og hvilke kanaler og kommunikasjonsformer som er best egnet for å nå disse.

Evaluer

Sørg for at spredning inngår i evaluering av prosjektet.