Hopp til hovedinnhold

Undersøkelse blant elever på utenlandsopphold i videregående opplæring

Status for skoleåret 2022–2023

NotatTilhører rapportserie: Nei

For å bidra til å sikre kvaliteten på norske utvekslingsordninger og få mer kunnskap om hvem som velger å reise på utveksling, sendte HK-dir våren 2023 en undersøkelse til elever i videregående opplæring som hadde fått støtte fra Lånekassen til utenlandsopphold for skoleåret 2022–23. Dette notatet er basert på bakgrunnsinformasjon om de 992 elevene som reiste på utveksling, og svarene fra de 412 respondentene på undersøkelsen våren 2023.

Utgiver:Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
Redaktør:Magnus Fodstad Larsen
ISSN:2703-9110
Forfattere:Tone Skollingsberg Katralen, Pia Ianke, Aud Trohaug
Publisert:25.10.2023

Sammendrag

Antallet elever som reiser på utveksling i videregående opplæring er halvert i perioden fra skoleåret 2013–14 til 2022–23. Det er særlig antallet elever som reiser med utvekslingsorganisasjon som synker. Antallet elever som reiser gjennom et utvekslingssamarbeid (videre kalt avtaleelever) er stort sett uforandret i samme periode. Det er likevel fortsatt flest elever som reiser med en utvekslingsorganisasjon.

Andelen elever som velger å dra på utveksling er liten – kun 1,6 prosent av den totale elevmassen på Vg2 fikk støtte til utveksling skoleåret 2022–23. Oslo var det fylket der flest elever valgte å dra på utveksling, mens Innlandet og Rogaland er der færrest elever var på utveksling. Oslo og Vestland skiller seg ut som de eneste fylkene med flere avtaleelever enn organisasjonselever. Kvinner reiser på utveksling i større grad enn menn, og utgjør 71 prosent av alle utvekslingselevene.

Europa og Nord-Amerika er, som tidligere, de klart mest populære destinasjonene – 79 prosent av utvekslingselevene reiste hit, med USA og Storbritannia som de mest ettertraktede landene å reise til. En lavere andel reiser imidlertid til USA enn før.

Tiden før avreise

Sosiale medier, familie og venner er de tre kildene størst andel av elevene svarer at de har fått informasjon fra. Disse tre var også mest brukt i 2016 og 2019. Avtaleelevene har i mye større grad enn organisasjonselevene fått informasjon fra lærere eller rådgivere på skolen. Organisasjonselevene har, sammenliknet med avtaleelevene, i større grad brukt sosiale medier og brosjyrer/annonser for å finne informasjon.

De aller fleste elevene reiser på utveksling for å oppleve en annen kultur eller andre deler av verden. Personlig utvikling og lære/forbedre språk er også grunner svært mange av elevene oppgir som viktig motivasjon for å reise på utveksling. Flertallet har noen i sin nære familie eller krets som har vært på utveksling.

Organisasjonselevenes valg av utvekslingsorganisasjon styres i størst grad av at organisasjonen gir et godt inntrykk. Reisemål, verdigrunnlag og faglig tilbud er også viktig.

Rundt 7 av 10 elever fikk skriftlig informasjon og tilbud om å delta på felles orienteringsmøte før de reiste på utveksling. Elevene har også fått tilbud om andre forberedende aktiviteter. De fleste elevene var fornøyd eller svært fornøyd med informasjonen de fikk, eller aktivitetene de deltok på.

Over halvparten av organisasjonselevene fikk vite hvilken skole de skulle gå på mer enn to måneder før avreise. 11 prosent av elevene fikk først vite hvilken skole de skulle gå på under en uke før avreise eller etter ankomst i utvekslingslandet. Når det gjelder bosted, hadde 42 prosent av organisasjonselevene fått vite hvor de skulle bo mer enn to måneder før avreise, mens det samme gjaldt 30 prosent av avtaleelevene.

Under utenlandsoppholdet

De fleste utvekslingselevene bor i vertsfamilie og er i stor grad fornøyd med boforholdene der. 3 av 4 elever ønsker å beholde kontakten med vertsfamilien, og andelen er høyere blant organisasjonselever enn blant avtaleelever.

Et flertall av elevene er tilfreds med vertsskolen, både når det gjelder trygghet, fagtilbudet, undervisningen, det sosiale miljøet og kommunikasjonen med lærerne. Avtaleelever føler seg oftere trygge på skolen og er i noe større grad enn organisasjonselever fornøyd med fagtilbudet. Organisasjonselever er mer fornøyde med det sosiale miljøet på skolen, kontakt og kommunikasjon med lærere og undervisningen.

Mange utvekslingselever har hatt behov for hjelp og støtte under utenlandsoppholdet, og ikke alle opplever at de har fått god nok oppfølging. Organisasjonselevene ser ut til å være mindre fornøyd enn avtaleelevene. Noen få elever har avbrutt utvekslingsoppholdet før tiden. Trivsel og boforhold er hovedårsakene.

Anbefaling fra elever

De fleste utvekslingselevene ser ut til å ha hatt en positiv helhetsopplevelse med utvekslingsoppholdet. Hele 94 prosent av utvekslingselevene anbefaler andre å dra på utveksling, og 86 prosent anbefaler utveksling til vertslandet de selv har vært i.

Det er en større andel av avtaleelevene enn av organisasjonselevene som vil anbefale utveksling generelt og utveksling til vertslandet de selv har vært i. Mens andelen av avtaleelever som anbefaler utveksling har gått noe opp siden 2016, har andelen av organisasjonselever som anbefaler utveksling gått noe ned.

De elevene som har et godt forhold til vertsfamilien og er fornøyde med boforholdene i vertsfamilien, anbefaler utveksling oftere enn de som ikke har et godt forhold til dem eller ikke er fornøyd med boforholdene. Anbefalinger om å dra på utveksling ser også ut til å henge sammen med elevenes vurderinger av ulike forhold ved vertsskolen.