Hopp til hovedinnhold

Livslang læring 2019: Hva vet vi om de som ikke deltar i utdanning og opplæring?

Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2018–2019

RapportTilhører rapportserie: Nei

Rapporten handler om voksne som ikke deltar i utdanning eller opplæring, og baserer seg på resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2018-2019.

Utgiver:Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
Redaktør:Magnus Fodstad Larsen
Forfattere:Pia Ianke
Publisert:01.09.2021

Sammendrag

Dette er en rapport om de som ikke har deltatt i opplæring eller utdanning det siste året. Den baserer seg på funn fra utvalgsundersøkelsen Lærevilkårsmonitoren 2018 og 2019. Her er noen av hovedfunnene fra undersøkelsen.

  • Nesten halvparten av voksenbefolkningen i alderen 22–66 år i 2019 hadde ikke deltatt i utdanning eller opplæring i løpet av det siste året. Andelen har ligget stabilt i flere år.
  • 46 prosent av de sysselsatte hadde ikke deltatt på noen form for organisert opplæring i løpet av det siste året. Til tross for at arbeidslivet er preget av raske endringer og endrede kompetansebehov, og vi kunne forventet en økende deltakelse i organisert opplæring, har deltakelsesandelen ligget stabilt.
  • Av de sysselsatte ikke-deltakerne var det bare 8 prosent som hadde bedt arbeidsgiveren om å få delta i opplæring i løpet av de siste 12 månedene. Det var 14 prosent av ikke-deltakerne som hadde fått tilbud fra arbeidsgiveren om å delta. Vi har ikke nok kunnskap om hvorfor de som har bedt om opplæring, ikke får det, og hvorfor de som har blitt tilbudt opplæring, ikke deltar.
  • Både deltakelse i utdanning og opplæring, sysselsattes etterspørsel etter opplæring og arbeidsgiverens tilbud om opplæring til arbeidstaker varierer etter bakgrunnsvariabler og sysselsettingsvariabler. De gruppene som deltar minst i opplæring, er i stor grad de samme som sjeldnest etterspør og sjeldnest får tilbud om opplæring.
  • Det store flertallet på 82 prosent av de sysselsatte som ikke hadde deltatt i opplæring det siste året, hadde verken bedt om opplæring eller fått tilbud om opplæring. Vi vet ikke om høyere andeler hadde deltatt dersom flere aktivt hadde etterspurt, eller om flere hadde fått tilbud om å delta av sin arbeidsgiver.